Ionawr

Cyfarfod ar-lein

Grŵp Llandrillo Menai'n cyhoeddi ei adroddiad Safonau Iaith Gymraeg blynyddol

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein adroddiad blynyddol ar gydymffurfiad â'r Safonau Iaith Gymraeg 2020-21 heddiw.

Dewch i wybod mwy

Penodi Llysgenhad Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2022 i rannu ‘Sŵn y Stiwdants’ ac annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Dewch i wybod mwy

Cynllun cymhorthdal ar gael i fusnesau Llandudno i'w helpu i dalu cyflogau dros y gaeaf

Mae'r cynllun 'Cadw er mwyn Arloesi' newydd yn cynnig cymhorthdal cyflog i helpu busnesau i gadw gweithwyr tymhorol neu i recriwtio gweithwyr yn gynnar i baratoi ar gyfer tymor yr haf 2022.

Dewch i wybod mwy

Buddsoddiad mewn STEM yn dod â labordai coleg o'r radd flaenaf i Ddolgellau a Phwllheli

Mae labordai newydd wedi cael eu sefydlu ar gampysau Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau a Phwllheli, fel rhan o brosiect £1.9m i wella cyfleusterau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ar gyfer myfyrwyr coleg.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Cymryd Rhan mewn Digwyddiad Adeiladu-Tîm y Llynges Frenhinol

Mynychodd myfyrwyr o adran Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Llandrillo ddiwrnod adeiladu-tim gyda chynrychiolwyr o'r Llynges Frenhinol, lle cymerasant ran mewn ystod o ymarferion ymarferol a rhai wedi eu lleoli yn yr ystafell ddosbarth.

Dewch i wybod mwy

Cwrs Sylfaen Coleg Menai mewn Celf yn Ddeugain Oed!

Mae'r Cwrs Sylfaen mewn Celf a gynigir ar gampws Coleg Menai ym Mharc Menai'n dathlu ei ben-blwydd yn ddeugain oed.

Dewch i wybod mwy

Timau Echwaraeon Coleg yn Curo eu Cymheiriaid yn America fel Rhan o Ddiwrnod Chwaraeon y Byd

Curodd Myfyrwyr o ddau o dimau chwaraeon Coleg Llandrillo, Grwp Llandrillo Menai, eu cymheiriaid o'r UD mewn cyfarfyddiadau cyffrous fel rhan o fenter Diwrnod Echwaraeon y Byd.

Dewch i wybod mwy

Darlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn y ras am wobr genedlaethol.

Mae Ffion Gwyn, sydd yn ddarlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli, wedi ei henwebu ar gyfer gwobr celf genedlaethol Hearts for the Arts.

Dewch i wybod mwy

Chloe yn Annog Merched Ifanc i fod yn rhan o'r Diwydiant Crefftau!

Mae Prentis Lefel 2 mewn Gwaith Asiedydd yn braenaru'r tir i ragor o ferched ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladwaith a chrefftau.

Dewch i wybod mwy

Cyn fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn cychwyn busnes yng nghanol y pandemig

Mae Alaw Mared Jones, sydd yn gyn-fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, wedi cychwyn busnes ffitrwydd Coached by Alaw yn ystod y pandemig.

Dewch i wybod mwy

Cymdeithas Goginio Cymru'n dathlu degawd o lwyddiant eu partneriaeth â Choleg Llandrillo, Grŵp Llandrillo Menai

Dathlwyd partneriaeth lwyddiannus rhwng Cymdeithas Goginio Cymru a Grŵp Llandrillo Menai dros y ddegawd ddiwethaf trwy lofnodi cytundeb newydd.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwraig yn Cyhoeddi ei Llyfr Cyntaf!

Mae cyn-fyfyrwraig Celf a Dylunio newydd gyhoeddi ei llyfr cyntaf.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr Morol yn Dechrau Cadetiaeth Swyddog y Llynges wedi Prentisiaeth Harbwr

Mae myfyriwr o Fae Colwyn wedi dechau ei gadetiaeth fel Swyddog Peirianneg gyda'r Llynges Fasnachol wedi cyfuno dyletswyddau profiad gwaith yn Harbwr Conwy gyda'i astudiaethau Peirianneg Forol yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy

Nod o gwtogi allyriadau 80% yn dilyn gosod electroleiddiwr hydrogen ar dractor fferm Coleg Glynllifon

Mae Coleg Glynllifon yn treialu dull newydd ac arloesol o gwtogi allyriadau carbon a faint o danwydd a ddefnyddir gan un o dractorau'r fferm, gyda chymorth Cyswllt Ffermio. Mae busnes newydd wedi'i leoli yn ne Swydd Efrog, Water Fuel Systems, wedi datblygu dull cost isel o gwtogi allyriadau disbyddu peiriannau fferm hyd at 80% ac yn honni bod swm y tanwydd a ddefnyddir yn lleihau 20%.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn cyd-weithio ar brosiect monitor Co2 gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Mae myfyrwyr Cyfrifiadureg Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn gweithio ar brosiect ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth yn creu a rhaglennu monitorau Co2 drwy ddefnyddio 'Byrddau Cylched Arduino' i roi mewn ystafelloedd dysgu ledled Cymru.

Dewch i wybod mwy

Aelod o staff o'r Coleg a Chodwr Arian Brwdfrydig yn Cynnal y Cinio Cyntaf ers i'r Pandemig Ddechrau

Mae aelod o staff o Goleg Llandrillo "wrth ei bodd" wedi trefnu'n llwyddiannus y cinio codi arian cyntaf er budd ei changen NSPCC lleol ers dechrau'r pandemig.

Dewch i wybod mwy

Chwefror

Cyn fyfyriwr Lefel A yn gweithio ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn.

Cafodd Gwion Lloyd, o Harlech, sydd yn gyn-fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Dolgellau ei ddewis ymhlith degau o ymgeiswyr fel Peiriannydd dan hyfforddiant ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn Llywodraeth Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celf Coleg Menai yn ennill dwy wobr mewn Cystadleuaeth Gelf Genedlaethol

Cadarnhawyd ansawdd adrannau Celf Grŵp Llandrillo Menai ymhellach yn ddiweddar, ar ôl y ddau enillydd cystadleuaeth myfyrwyr ‘Gwobr Arlunio Syr Kyffin Williams’ – a enillodd ddwsinau o geisiadau o bob rhan o Gymru, Lloegr a thramor – fod y ddau yn fyfyrwyr Coleg Menai Bangor!

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coleg Menai yn Codi Coron Codi Pwysau Cenedlaethol

Mae myfyriwr Adeiladu o Goleg Menai wedi ennill medal aur ar ôl rhagori ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Ymgyrch Llyfrgelloedd y Coleg i Hyrwyddo Iechyd Meddwl Cadarnhaol

Manteisiodd cannoedd o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai ar y cyfle i wella eu lles meddyliol yn ddiweddar, yn ystod Wythnos Iechyd a Lles y coleg yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Peiriannydd o Fangor yn ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Enillodd Eva Voma o Fangor wobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2022 - Gogledd Cymry' yng ngwobrau Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Dychwelyd i'r Llwyfan!

Mae myfyrwyr celfyddydau perfformio Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ar ddiwedd cyfnod o gyflwyno eu cynhyrchiad llwyddiannus ar lwyfan, am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.

Dewch i wybod mwy

Telehandler trydan y cyntaf o'i fath yn cyrraedd Glynllifon

Fel rhan o Strategaeth Hydrogen Grŵp Llandrillo Menai, mae Coleg Glynllifon wedi cael menthyg Telehandler trydan Merlo gan gwmni GNH Agri, dyma’r Telehandler cyntaf o’i fath ym Mhrydain, a’r Coleg ydi’r sefydliad addysg cyntaf i cael defnydd ohono.

Dewch i wybod mwy

Colegau yn Cyhoeddi Digwyddiadau Agored ar gyfer mis Mawrth

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal ei gyfres nesaf o Ddigwyddiadau Agored ar y campysau yn ystod mis Mawrth 2022.

Dewch i wybod mwy

Edrych ymlaen at Gystadleuaeth Rygbi Ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor.

Dydd Mercher, Chwefror 16, ar gaeau Clwb Rygbi Porthmadog, bydd cystadleuaeth rygbi ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor yn cael ei chynnal.

Dewch i wybod mwy

Arddangosfa o waith celf, myfyrwyr CMD, Dolgellau yn agor yn Nhŷ Siamas, Dolgellau.

Mae gwaith celf, sydd wedi eu creu gan fyfyrwyr Celf, Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau yn cael ei arddangos yn Nhŷ Siamas, y ganolfan gelfyddydol a diwylliannol yn Nolgellau.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn Sicrhau Cyllid i Ddatblygu Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg Newydd

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn llwyddiannus unwaith eto eleni am sicrhau Grant Datblygu’r Sector Ôl 16 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Sgiliau Byw a Gwaith, Coleg Meirion-Dwyfor yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Yn ddiweddar, cafodd Damien Slaney sydd yn byw yn Nhrawsfynydd ac sydd ar ei drydedd flwyddyn ar y cwrs Sgiliau Byw a Gwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, gyfle i gystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Peirianneg yn Cyrraedd Rownd Derfynol Cystadleuaeth Roboteg Genedlaethol

Mae'n bleser gan Goleg Menai gyhoeddi bod pedwar o'i ddysgwyr sy'n astudio Peirianneg ar gampws Llangefni wedi cyrraedd rownd derfynol gyntaf erioed Roboteg Ddiwydiannol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Hyfforddwyr Academi Rygbi Coleg Llandrillo yn Arwain y Ffordd

Andrew Williams yn gwneud ei 200fed ymddangosiad i RGC ochr yn ochr â'i gydweithiwr a'i ffrind, capten tîm rygbi RGC, Afon Bagshaw

Dewch i wybod mwy

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Croesawodd Grŵp Llandrillo Menai dîm Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau Cymru i gampws Llangefni'r wythnos diwethaf i un o rowndiau rhagbrofol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Adeiladwaith CMD Dolgellau, yn cystadlu yn nghystadleuaeth Sgiliau Cymru am y tro cyntaf mewn dwy flynedd.

Yn ddiweddar, bu rhai o fyfyrwyr adran adeiladwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ar safle Dolgellau, yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, wedi bwlch o ddwy flynedd, yn sgil y pandemig byd-eang.

Dewch i wybod mwy

Ein Grŵp: Cyfarfod a'r Staff (Chwefror 2022)

Croeso i ‘Ein Grŵp’, yr eitem fydd yn cyflwyno proffil aelod o staff Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd ‘Ein Grŵp’ yn rhoi sylw i aelod o staff bob mis: cewch gyfle i adnabod ein Tîm ychydig yn well, clywed am eu swydd a'r profiadau gwych maen nhw wedi'u cael gyda'r Grŵp.

Dewch i wybod mwy

Y Grŵp yn sicrhau hawliau digidol dysgwyr a staff yn ystod y pandemig

Mae’r Grŵp wedi cymryd camau breision i gefnogi dysgwyr â’u hanghenion digidol. Rydym wedi gweithio'n ddiflino dros y ddwy flynedd ddiwethaf i sicrhau bod yr amgylchedd dysgu ar-lein a gwasanaethau cymorth o bell i fyfyrwyr mor ddeniadol a hygyrch â phosibl.

Dewch i wybod mwy

Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru 2022 ar y Gweill

Disgwylir i Bencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru, a fydd yn para tridiau, ddychwelyd fis Chwefror 2022.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwyr a Staff Grwp Llandrillo Menai yn cyfrannu i gynhadledd Technoleg ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ddiweddar bu rhai o staff y Coleg ar Banel Pwnc, Cynhadledd Technoleg ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nod y Gynhadledd oedd dangos y llwybrau gwahanol y gellid eu cymryd wrth astudio boed yn gyfleoedd academaidd, gradd prentisiaeth, swyddi yn ogystal â dangos mantais ac apêl y Gymraeg mewn swyddi o’r fath.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Trefnu Cynhadledd Yrfaoedd ym maes Teithio a Thwristiaeth

Trefnodd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Llandrillo gynhadledd yrfaoedd yn cynnwys seminarau, arddangosfeydd, gweithdai a stondinau rhyngweithiol gan amrywiaeth eang o sefydliadau teithio a thwristiaeth adnabyddus... a'r cwbl o dan gyfyngiadau caeth COVID-19.

Dewch i wybod mwy

Mawrth

Matt Tebbutt o'r BBC yn rhannu ei brofiadau gyda Diwydiant Twristiaeth Llandudno

Bydd Matt Tebbutt, cogydd llwyddiannus yn ogystal ag awdur a chyflwynydd Saturday Kitchen ar y BBC yn dod i Landudno mis nesaf i siarad mewn digwyddiad arbennig iawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yn Llandudno a'r cyffiniau.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Peirianneg Forol Pwllheli ar antur ar hyd y Fenai.

Fel rhan o gynllun Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth Cymru, cafodd myfyrwyr ar gwrs Peirianneg Forol ar safle Pwllheli y cyfle i fynd ar gwch SeaWake cwmni Angelsey Boat Trips yn ddiweddar.

Mae Gaeaf Llawn Lles yn rhan o becyn gwerth £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi plant a theuluoedd er mwyn sicrhau nad oes yr un plentyn yn cael ei adael ar ôl o ganlyniad i’r pandemig.

Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn cydweithio â sefydliadau i gyflwyno rhaglen o weithgareddau amrywiol, gyda’r nod o ysbrydoli pobol ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a chadw’n heini.

Cafodd ein myfyrwyr y cyfle i fynd ar gwch cyflym Doscovery y cwmni, yr unig un o’i mhath yn y wlad, ar daith hyd afon Menai, gan hwylio o dan Pont Menai , Thomas Telford a Phont Britannia, Robert Stephenson, cyn hwylio nol am Beaumaris ac o gwmpas Ynys Seiriol.

Dywedodd Philip Masterson o adran Beirianneg Forol CMD Pwllheli.

‘Mae cyflwyno’r math yma o gyfleoedd i’n myfyrwyr yn rhan ganolog o’n gwaith yn y coleg. Mae cael y cyfle i weld pobol yn y byd go-iawn yn gweithio allan ar y mor, ac mewn cwmnïau llwyddiannus fel Angelsey Boat Trips yn hynod o bwysig i ddatblygiad addysgol ein myfyrwyr. Diolch o galon i brosiect Gaeaf Llawn Lles am y cyfle hwn”

Dywedodd Dawn Bowden Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

‘Bydd y sector diwylliant a chwaraeon yn parhau i chwarae rhan bwysig yn cefnogi plant a phobl ifanc i gael eu gwynt atynt ar ôl y pandemig, ac rwy’n edrych ymlaen at weld ein pobl ifanc yn dychwelyd i wneud y gweithgareddau y maent yn eu mwynhau, ac yn troi eu llaw at weithgareddau newydd hefyd. Mae’r rhaglen hon yn enghraifft arall o sut yr ydym yn cydweithio i roi cyfleoedd a phrofiadau i blant a phobl ifanc sy’n cael effaith tymor hir a chadarnhaol ar iechyd a lles.’

Dywedodd Julie Morgan Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

‘Mae rhoi cefnogaeth i blant a phobl ifanc ledled Cymru yn flaenoriaeth i’r llywodraeth hon, ac mae’n wych gweld plant yn cael blas ar wahanol weithgareddau chwaraeon dros wyliau’r hanner tymor. Gobeithio y bydd y sesiynau yn ysbrydoli’r plant sy’n cymryd rhan i ddysgu mwy am y chwaraeon hyn, i gadw’n heini ac yn bwysicach na dim i gael hwyl.’

Er mwyn dysgu mwy am ein cwrs Peirianneg Forol yn y coleg, ac i wneud cais, cliciwch YMA

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Paratoi ar gyfer Cystadlaethau Olympaidd ym maes Sgiliau!

Mae myfyrwyr Coleg y Rhyl yn edrych ymlaen at y cyfle i brofi eu sgiliau yn erbyn eu cyd-fyfyrwyr yn y 'Cystadlaethau Olympaidd ym maes Sgiliau a'r Ffair Yrfaoedd' a gynhelir ddydd Iau 7 Ebrill ar gampws y Rhyl yn rhad ac am ddim i bawb!

Dewch i wybod mwy

Seren Rygbi'r Coleg a Darpar Fydwraig yn llofnodi'r Contract Proffesiynol Cyntaf Erioed i Ferched yng Nghymru!

Mae chwaraewraig rygbi ryngwladol sy'n adnabyddus am hyfforddi cŵn defaid, ac sydd newydd gofrestru ar gwrs dwys er mwyn gwireddu ei breuddwyd o fod yn fydwraig, wedi'i chynnwys mewn grŵp dethol o’r merched cyntaf erioed i gael contractau proffesiynol gan Undeb Rygbi Cymru.

Dewch i wybod mwy

Aelod o dîm Coleg Menai yn cwblhau cyfres o heriau i godi arian dros elusennau

Mae aelod o staff Coleg Menai wedi codi miloedd o bunnoedd dros nifer o elusennau drwy gyflawni cyfres o heriau, a hynny ar ôl brwydr lwyddiannus ei ferch yn erbyn canser.

Dewch i wybod mwy

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Staff Grwp Llandrillo Menai 2021-22

Gyda’r Cynllun Cymraeg Gwaith yn dod i ben ar gyfer cylch 2021/22, cynhaliwyd Gwobrau Cymraeg i Staff am y tro cyntaf eleni, er mwyn dathlu’r staff hynny sy’n rhoi llawer o amser ac ymdrech i ddysgu Cymraeg trwy’r cynllun ac i gydnabod eu gwaith caled ac ymroddiad tuag at yr iaith.

Dewch i wybod mwy

Cwmni cyfryngau cyn-fyfyriwr o Goleg Menai'n cynhyrchu rhaglenni dogfen ar gyfer ITV

Rydym yn cymryd cipolwg ar fywyd Stephen Edwards yn dilyn ei gyfnod ar y cwrs Sylfaen Celf wrth i ni ddathlu cynnal y rhaglen yng Ngholeg Menai am ddeugain mlynedd..

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr CMD Dolgellau yn Cymryd Rhan Mewn Prosiect Hanes Llafar Arloesol

Mae Ffion Freeman a Rebecca Fox, dwy o fyfyrwyr Lefel A Coleg Meirion-Dwyfor Dolgellau , wedi bod yn helpu gyda phrosiect hanes llafar yn ddiweddar i goffau sut yr agorodd un pentref bach gwledig ym Meirionnydd eu breichiau i ffoaduriaid oedd yn ffoi rhag erledigaeth 50 mlynedd yn ôl.

Dewch i wybod mwy

Seremoni Wobrwyo Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Enillodd dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai 31 medal – mewn 17 categori gwahanol – yn seremoni flynyddol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru'r wythnos diwethaf.

Dewch i wybod mwy

Staff a myfyrwyr y Grŵp yn Cefnogi'r Ymgyrch Ddyngarol yn Wcráin

Mae staff a myfyrwyr caredig o Grŵp Llandrillo Menai – grŵp colegau addysg bellach mwyaf Cymru – yn ymuno yn yr ymdrech ddyngarol i gefnogi Wcráin mewn nifer o ffyrdd arloesol.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn Mwynhau Ymweliad Theatr y Goleudy

Mynychodd myfyrwyr a staff Coleg Meirion Dwyfor berfformiad o The Many Lives of Amy Dillwyn’ nos Iau 10 Mawrth 2022 yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai'n ennill Cân i Gymru 2022

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Menai wedi ennill y brif gystadleuaeth cyfansoddi cân a geir yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Darlithydd Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn cipio’r wobr gyntaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Mae Ffion Gwyn, darlilyth Lefel A Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli wedi cipio’r wobr gyntaf yn nghystadeluaeth Gwobrau Hearts for the Arts 2022 Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau (NCA).

Dewch i wybod mwy

Tîm Academi Rygbi Coleg Llandrillo'n Cyrraedd Rownd Derfynol Cymru yng Nghanolfan Principality

Bu ond y dim i dîm Academi Rygbi Coleg Llandrillo gipio'r gwpan yng ngêm derfynol cystadleuaeth flaenllaw a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant i fyfyrwyr ifanc ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Prydain

Mae myfyriwr ifanc o Goleg Llandrillo wedi ennill ei fedal gyntaf erioed ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Prydain, a hynny ar ôl dod i'r brig ar lefel Cymru gyfan.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coedwigaeth Glynllifon yn llwyddo yng nghystadleuaeth Lantra.

Mae Cai Roberts, o Lanfrothen wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn yng nghystadleuaeth Lantra yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles

Heddiw (7 Mawrth), mae Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr er mwyn sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o bob agwedd ar fywyd coleg

Dewch i wybod mwy

Mae cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi canfod ffordd arall o ysbrydoli pobl ifanc ar ôl ffeirio 'r cae chwarae am yr ystafell ddosbarth

Nawr mae Jennifer Davies yn gweithio fel arweinydd rhaglen ar gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus Lifrog Coleg Menai, yn addysgu a rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gweithio tuag at ennill eu Diploma Lefel 3. Mae Jennifer yn addysgu myfyrwyr ar gyfer y cymhwyster, ochr yn ochr â chymwysterau ychwanegol, sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau ehangach dysgwyr.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr o Goleg Llandrillo yn cipio gwobr Cogydd Iau Cymru

Myfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo ydy Cogydd Iau newydd Cymru wedi iddo ennill rownd terfynol yn erbyn pedwar arall ym Mhencampwriaethau Arlwyo Rhyngwladol Cymru (WICC), a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy
Logo Chweched/Sixth

Grŵp Llandrillo Menai yw'r Dewis A* ar gyfer llwyddiant Lefel A yng Ngogledd Cymru

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer Medi 2022 yng nghanolfannau chweched dosbarth ein tri choleg – Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai – yn awr wedi agor.

Dewch i wybod mwy

Cystadleuaethau Coginio â blas Rhyngwladol

Aeth degau o gogyddion o bob cwr o Gymru a Lloegr ati i gystadlu ym Mhencampwriaethau Coginio Cymru'r wythnos hon gan ddod â holl gystadlaethau coginio'r genedl ynghyd mewn un lleoliad, yn cynnwys cystadlaethau arobryn Cogydd Cenedlaethol ac Iau Cymru.

Dewch i wybod mwy

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynyddu’r cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw gweledigaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac un o’r ffyrdd i gyflawni hyn yw drwy gyfrwng yr Ysgoloriaethau.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai'n mynd i'r afael ag allgau digidol

Gan adeiladu ar brofiadau yn ystod y pandemig, mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) wedi sefydlu nifer o fesurau i wella cynhwysiad digidol ymhlith myfyrwyr a staff.

Dewch i wybod mwy

Ebrill

Undeb Myfyrwyr y Coleg yn cael ei enwi y Gorau yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol!

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n falch o gyhoeddi bod Undeb Myfyrwyr y Coleg wedi'i enwi fel 'y gorau yng Nghymru' am y pedwerydd tro yn olynol yn seremoni wobrwyo flynyddol Gwobrau Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru yng Nghaerdydd!

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant myfyrwyr a staff o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth Centenary Shield

Chwaraeodd myfyrwyr a staff o Academi Chwaraeon Grŵp Llandrillo Menai ran allweddol ym muddugoliaeth Tîm Pêl-droed Ysgolion Cymru yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Centenary Shield, y tro cyntaf iddynt godi'r darian ers dros 40 o flynyddoedd!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Dolgellau yn cerdded Llwybr Mary Jones.

Bu myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Coleg Meirion-Dwyfor yn rhan o her yn ddiweddar. Penderfynon nhw gerdded Llwybr Mary Jones, 28 milltir o Lanfihangel y Pennant i'r Bala gan godi arian i dîm Achub Mynydd De Eryri.

Dewch i wybod mwy

Buddsoddiad gwerth £13 miliwn gan Grŵp Llandrillo Menai ym Mangor

Mae cynlluniau gan Grŵp Llandrillo Menai i symud ei gampws ym Mangor i Barc Menai wedi cael eu cymeradwyo gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru. Bydd y prosiect i foderneiddio'r cyfleusterau dysgu a hyfforddi sydd ar gael yn lleol i bobl ifanc yn cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Llandrillo Menai a bydd yn costio oddeutu £13 miliwn.

Dewch i wybod mwy

Bydwragedd yn rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal Coleg Meirion-Dwyfor

Yn ddiweddar daeth Ceris Wyn a Jemma Durant, ill dwy yn gweithio fel bydwragedd yn Ysbyty Gwynedd Bangor, draw i Goleg Meirion-Dwyfor safle Pwllheli, i rannu eu profiadau am weithio yn y maes gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal y coleg.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Colegol yn Darparu Podiau i Fyfyrwyr sydd Angen Llefydd Tawel

Mae Grŵp Llandrillo Menai ymhlith y grwpiau colegol cyntaf yng Nghymru i ddarparu podiau ar bob un o'i gampysau i fyfyrwyr er mwy iddynt ymneilltuo unrhyw bryd y cânt eu llethu a phan fyddant yn teimlo bod arnynt angen lle tawel.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn defnyddio cyfrifiadur

Cynhadledd yn trafod gwerth y Gymraeg yn y byd digidol.

Yn ddiweddar daeth rhai o arbenigwyr y diwydiant digidol ynghyd i drafod gwerth y Gymraeg fel sgil yn y diwydiant digidol. Trefnwyd y gynhadledd gan Sgiliaith a Swyddogion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghrŵp Llandrillo Menai ar y cyd gyda Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd).

Dewch i wybod mwy

Aelod o staff Coleg Menai'n agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru

Mae aelod o staff Coleg Menai wedi agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru, gan gynnal gweithdai ar y campws.

Dewch i wybod mwy

Darn o gelf myfyriwr Coleg Llandrillo yn arwain y ffordd ar lwybr cerfluniau

Mae cysyniad octopws hufen iâ cyn-fyfyriwr o adran gelf Coleg Llandrillo wedi cael lle amlwg ar lwybr cerfluniau Dychmygu Bae Colwyn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr y Rhyl yn Cael Blas ar Gystadlu ar Lefel ‘Olympaidd’!

Cafodd bron i gant o fyfyrwyr gyfle i brofi eu sgiliau yn erbyn cyd-fyfyrwyr yn y Cystadlaethau Olympaidd i Grefftwyr a'r Arddangosfa Grefftau a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Cyn Bennaeth Dylunio gemau fideo Lego yn cael ei holi gan fyfyrwyr Coleg Llandrillo Menai

Cafodd cyn Bennaeth Dylunio cwmni gemau fu'n gweithio ar nifer o gemau arobryn LEGO am dros ugain mlynedd ei holi'n drwyadl gan fyfyrwyr cyrsiau Datblygu Gemau yn ystod sesiwn Holi ac Ateb yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coleg yn Serennu mewn Dwy gamp Cadair Olwyn

Yn ddiweddar daeth myfyriwr yn ei arddegau o Goleg Llandrillo sydd yn gwneud ei farc mewn dwy ddisgyblaeth chwaraeon cadair olwyn, yn fuddugol mewn cystadleuaeth dyblau tenis a daeth yn ail mewn achlysur senglau ... yn yr un twrnamaint, yr un diwrnod!

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn derbyn tystysgrif Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth

Mae Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) wedi derbyn tystysgrif gan Awtistiaeth Cymru am ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr.

Dewch i wybod mwy

Cyn-Fyfyriwr Arlwyo wedi ei enwi yn Gogydd Gweithredol yn un o fwytai gorau Awstralia

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo a benderfynodd gael swydd ran-amser mewn cegin a chofrestru ar gwrs Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo ar ôl gwneud ei TGAU, wedi ennill y swydd o brif gogydd gweithredol mewn bwyty o bwys yn Awstralia!

Dewch i wybod mwy

Pedair adran o Goleg Menai yn cydweithio i ddathlu'r Wythnos Les

Yn ddiweddar daeth dysgwyr Busnes, Chwaraeon, Cerddoriaeth ac Arlwyo sydd yn astudio ar gampws Bangor at ei gilydd i drefnu digwyddiad lles ar gyfer sefydliadau o fewn y gymuned.

Dewch i wybod mwy

Mai

Myfyrwyr yn trwsio beiciau ar gyfer dysgwyr heb feic!

Mae 80 o fyfyrwyr o adran Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Llandrillo wedi bod yn brysur yn trwsio beiciau a roddwyd i'r coleg fel y medran nhw a'u cyd-fyfyrwyr nad oes ganddyn nhw feic gael un a mwynhau beicio!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth.

Mae myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli a rhai ar gwrs Diploma Estynedig Celf Dolgellau wedi cyfrannu tuag at lwybr o ddeliau clai sydd wedi cael eu gosod wrth fynedfa'r Neuadd Goffa yng Nghricieth, i ddathlu canmlwyddiant ers agor y neuadd.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol Bangor yn dathlu cwblhau eu Diploma Estynedig Biofeddygol!

Cafodd fyfyrwyr Gwyddoniaeth Gynhwysol Coleg Menai gyflwyniad diplomâu a gwobrau yn ddiweddar mewn digwyddiad dathlu ddathlu diwedd y flwyddyn.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Digwyddiad i Adeiladwyr yng Nghanolfan CIST

Daeth cyflogwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant adeiladu i Ganolfan Sgiliau, Isadeiledd a Thechnoleg (CIST) a Choleg Menai i gymryd rhan mewn sesiynau yn trafod y newidiadau i brentisiaethau adeiladu a chanfod gwybodaeth am gyrsiau adeiladu a'r cyllid sydd ar gael drwy Busnes@LlandrilloMenai.

Dewch i wybod mwy

Seremoni i Ddyfarnu Tystysgrifau i Brentisiaid sydd wedi Cwblhau Rhan Gyntaf eu Cwrs ym maes Tyrbinau Gwynt

Derbyniodd rhai o brentisiaid diweddaraf Cymru ym maes technoleg tyrbinau gwynt eu tystysgrifau'n ddiweddar, ar ôl cwblhau'n llwyddiannus flwyddyn gyntaf eu hyfforddiant yn yr unig Ganolfan Hyfforddi ym maes Tyrbinau Gwynt yng Nghymru, sydd wedi'i lleoli ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Teithio a Thwristiaeth yn Ennill Ysgoloriaeth werth £100,000

Mae myfyriwr Teithio a Thwristiaeth ar gampws Coleg Menai ym Mangor newydd ennill ysgoloriaeth werth £100,000 i astudio ar gyfer gradd ym maes Gwyddoniaeth Forol mewn Prifysgol yn Southampton.

Dewch i wybod mwy

Dros 5 mil yn ymweld a marci Coleg Glynllifon yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon

Ar ddydd Sadwrn, Mai 14, daeth ychydig dros 5 mil i ymweld â Marci Coleg Glynllifon yn Ŵyl Fwyd Caernarfon, y tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal mewn dwy flynedd.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwraig Lefel A o'r Coleg yn cael ei Swydd Ddelfrydol gyda'r GIG

Mae cyn-fyfyrwraig Lefel A o Goleg Llandrillo wedi cael ei swydd ddelfrydol ym maes rheoli cyllid yn y GIG.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael rhagflas o'r Sector Gofal

Yn ddiweddar mae myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Menai wedi ymgymryd gyda phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau Gofal Cymdeithasol.

Dewch i wybod mwy
Fifthwheel Rhuallt

Gwneuthurwr o Rhuallt yn Gwireddu Potensial diolch i Bartneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae gwneuthurwr carafanau moethus The Fifth Wheel Company (Fifth Wheel Co.) wedi gallu codi capasiti, cynhyrchu mwy a gwneud mwy o elw yn ogystal â chreu diwylliant o gydweithio ac arloesi o ganlyniad i weithio mewn partneriaeth â Busnes@LlandrilloMenai, cangen busnes Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Cyfansoddiadau Cyn-fyfyriwr yn Cael eu Ffrydio 125 Miliwn Gwaith ar Spotify

Mae cyn-fyfyriwr o'r cwrs Technoleg Cerddoriaeth yng Ngholeg Menai yn ei seithfed nef ar ôl i'w gyfansoddiadau cerddorol gael eu ffrydio fwy na 125 miliwn o weithiau ar Spotify!

Dewch i wybod mwy

Coleg y Rhyl yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 14 Mai.

Dewch i wybod mwy

Mehefin

Llwyddiant i Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru

Mae prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE, sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Technoleg Bwyd, wedi cipio dwy wobr mewn seremoni i ddathlu prosiectau sydd wedi elwa ar Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd (RDP).

Dewch i wybod mwy

Digwyddiad Cymunedol ar Gampws Llangefni yn denu cannoedd o ymwelwyr!

Roedd staff campws Coleg Llandrillo yn Llangefni wrth eu boddau ar ôl croesawu cannoedd o ymwelwyr i'w ddigwyddiad cymunedol hwyliog yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr o Goleg Llandrillo'n Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Mae dau gogydd ifanc addawol o Goleg Llandrillo wedi ennill eu lle yn rownd derfynol un o gystadlaethau coginio mwyaf y Deyrnas Unedig. Maent gam i ffwrdd o ennill y tlws, amrywiaeth o wobrau sy'n ymwneud â'r maes coginio, a chyfle i gael profiad gwaith gyda'r cogydd enwog, Rick Stein!

Dewch i wybod mwy

Campysau Dolgellau a Phwllheli'n Paratoi ar gyfer Digwyddiadau Cymunedol Enfawr

Mae campysau Grŵp Llandrillo Menai yn Nolgellau a Phwllheli'n paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Digwyddiadau Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 11 Mehefin a dydd Sadwrn 18 Mehefin.

Dewch i wybod mwy

Campws Llangefni'n Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae campws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni'n paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 11 Mehefin.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr CMD Dolgellau yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gwirfoddol mewn seremoni yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Yn ddiweddar, cafodd Kamar El Hoziel sydd yn fyfyrwraig yn yr adran Sgiliau Byw a Gwaith yn Nolgellau gydnabyddiaeth a thystysgrif mewn seremoni wobrwyo yn y Galeri am ei gwaith gwirfoddol.

Dewch i wybod mwy

Enillydd Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Cymru'n Dod yn Ail yn Rownd Derfynol y Deyrnas Unedig!

Yn ogystal â chipio teitl Dysgwr y Flwyddyn Cymru, mae mam i ddau o Lan Conwy wedi dod yn ail yn y gystadleuaeth ar lefel y Deyrnas Unedig!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr y Coleg yn paratoi ar gyfer y Parti Platinwm yn y Palas

Mae dau aelod o staff a chwe myfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo yn edrych ymlaen at achlysur cofiadwy, ar ôl cael eu dewis i fynd i Lundain i'r 'Parti Platinwm yn y Palas' ym Mhalas Buckingham i ddathlu 70 mlynedd y Frenhines ar yr orsedd.

Dewch i wybod mwy

Lansio partneriaeth Gwaith ac Astudio newydd rhwng Coleg Meirion-Dwyfor a'r Urdd.

Bydd myfyrwyr ar y Radd Sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored yn cael y cyfle i wneud cais am gynllun hyfforddi Glanllyn ochr yn ochr â'u hastudiaethau gradd.

Dewch i wybod mwy

Gorffennaf

Buddsoddiad o filiynau o bunnoedd yn nyfodol Coleg Glynllifon

Mae’r camau nesaf mewn cyfres o brosiectau cyffrous newydd yng Ngholeg Glynllifon wedi’u datgelu gan Grŵp Llandrillo Menai, wrth iddo geisio adeiladu ar ei lwyddiannau diweddar a chyfnerthu ei safle ar flaen y gad ym maes dysgu amaethyddol a’r economi wledig.

Dewch i wybod mwy

Adran Goedwigaeth Coleg Glynllifon yn cael eu dewis fel y gorau o’r goreuon gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Mae adran Goedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad Coleg Glynllifon wedi ennill gwobr arbennig gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Dewch i wybod mwy

Canlyniadau Rhagorol i Grŵp Llandrillo Menai yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) daeth Grŵp Llandrillo Menai yn 7fed drwy Gymru am foddhad myfyrwyr, yr un safle â'r ddwy flynedd flaenorol.

Dewch i wybod mwy

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio!

Ar ddydd Gwener (Gorffennaf 8) mewn seremoni yn dynodi diwedd y flwyddyn academaidd, dathlwyd llwyddiannau dros 200 o fyfyrwyr Gradd Anrhydedd, Gradd Sylfaen, HND, ac Ôl-radd o dri choleg Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Coleg Menai wedi'u dewis i arddangos eu gwaith yn Arddangosfa Origins Creative yn Llundain mis yma.

Mae tri myfyriwr Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio Coleg Menai wedi’u dewis gan Brifysgol Ceflyddydau Llundain i arddangos eu Gwaith Terfynol yn arddangosfa Origins Creatives yn Llundain mis yma.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor yn cael ei dewis gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain i arddangos ei gwaith yn Origins Creatives yn Llundain y mis hwn.

Mae Ffion Pugh, 17 oed wedi cael ei dewis i arddangos eu gwaith yn Origins Creatives, a gynhelir ym Mragdy Truman ym mis Gorffennaf.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coedwigaeth yn cipio gwobr Cymdeithas Coedwigaeth Frenhinol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Nick Roberts, myfyriwr L3 ar gwrs Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Glynllifon wedi ennill tarian y Gymdeithas Coedwigaeth Frenhinol.

Dewch i wybod mwy

Awst

Myfyriwr CMD o Ddolgellau wedi ei dewis ar gyfer Origins Creatives 2022

Mae Ffion Pugh, sy'n astudio ar gyfer Diploma L3 UAL mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, wedi ei dewis allan o 500 o ymgeiswyr o golegau ledled y wlad i arddangos ei gwaith yn Origins Creatives yn Llundain. Roedd posteri “Lockdown” Ffion yn wirioneddol yn sefyll allan, ar unig waith dwyieithog yn yr arddangosfa.

Dewch i wybod mwy

Canlyniadau Rhagorol i Fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau Lefel A a'u cyrsiau galwedigaethol.

Dewch i wybod mwy
Gethin Jones from Mona Lifting

Busnes a hinsawdd yn elwa o’r Academi Ddigidol Werdd

Gyda phwyslais cynyddol ar leihau carbon, mae busnesau bach yng Ngwynedd a Môn yn derbyn cefnogaeth ar eu taith i ddyfodol sero net, diolch i’r Academi Ddigidol Werdd a lansiwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai cydweithio â chogydd o fri

Mae cyn-fyfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Menai bellach yn gweithio fel uwch diwtor yn Ysgol Goginio Raymond Blanc a hefyd yn gogydd datblygu yn nhŷ bwyta'r cogydd byd enwog yn Rhydychen.

Dewch i wybod mwy

Gallai dewis gyrfa ym maes chwaraeon antur awyr agored arwain at yr antur orau un!

Mae tirwedd drawiadol Gogledd Cymru yn amgylchedd perffaith i gynnig addysg arbenigol a chyfleoedd unigryw i bobl ennill cyflog, byw a dysgu mewn tirlun hardd a naturiol.

Dewch i wybod mwy

Adran Peirianneg Forol Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn edrych ymlaen at bennod newydd, gyffrous

Rhagfynegir y bydd y twf yn y diwydiannau morol a gwasanaethau morwrol yn tyfu i fod yn werth £25 biliwn y flwyddyn yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac mae Coleg Meirion-Dwyfor yn falch iawn o gyhoeddi datblygiadau newydd a chyffrous yn ei gyfleusterau o'r radd flaenaf yn safle Hafan ym Mhwllheli.

Dewch i wybod mwy

'Trefniadau cadarn' ar gyfer sicrhau ansawdd Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn ôl corff ansawdd annibynnol Prydain

Mae gan Grŵp Llandrillo Menai 'drefniadau cadarn' ar waith ar gyfer sicrhau safonau academaidd, rheoli ansawdd academaidd a gwella profiad myfyrwyr' - yn ôl adolygiad gan yr Asiantaeth Rheoli Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA). Roedd yr adolygiad yn cymeradwyo'r grŵp colegol am lwyddo mewn sawl maes, yn cynnwys cymorth i fyfyrwyr a dysgu ar-lein ac o bell.

Dewch i wybod mwy

Grwp Llandrillo Menai yn dyfarnu Cytundeb ar gyfer Canolfan Peirianneg a Technolegau Adnewyddadwy o'r Radd Flaenaf

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi dyfarnu'r Cytundeb ar gyfer cam nesaf y datblygu strategol ar eu Campws yn Rhyl i gwmni adeiladu o Ogledd Cymru sydd wedi hen ennill ei blwyf sef WYNNE Construction. Bydd y Prosiect mawr cyffredinol £12m yn cynnwys ystod eang o gyfleusterau hyfforddi sydd ar flaen y gad - gan integreiddio peirianneg fecanyddol, trydanol a meddalwedd TG.

Dewch i wybod mwy

Medi

Ystyria dy Camau Nesaf yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau!’

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau’, Hydref 3ydd - 7fed!Dewch i wybod mwy

Dau fyfyriwr yn derbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Erin Pennant Jones o Rydymain, Dolgellau a Cynwal ap Myrddin o Lwyndyrys, Pwllheli wedi derbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Lefel A Y Gyfraith yn cael llwyddiant ar gynllun LEDLET

Yn ddiweddar cafodd Lili Boyd Pickavance, sydd yn fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, gyfle i fynychu Ysgol Haf LEDLET (Lord Edmund Davies Legal Education Trust).

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Ffilm a Theledu yn Mynychu Dosbarth Meistr BBC

Cafodd myfyrwyr ar gampws Coleg Menai yn Llangefni yn ddiweddar y pleser o dderbyn dosbarth meistr dau ddiwrnod gan gomisiynwyr teledu BBC Cymru Wales

Dewch i wybod mwy

Prentisiaeth Tyrbinau Gwynt cyntaf y DU!

Mae prentis Trwsio Llafnau Tyrbinau Gwynt cyntaf y DU wedi dechrau ar ei hyfforddiant yn unig Ganolfan Hyfforddi Tyrbinau Gwynt Cymru, wedi ei lleoli ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

'Myfyrwyr Coleg Glynllifon - perfformiad nodedig'

Mae’n bleser gan staff a myfyrwyr Coleg Glynllifon rannu bod dysgwyr eleni, oedd wedi sefyll arholiadau wedi eu dyfranu’n allanol wedi cyflawni graddau sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy

Beicwyr y Coleg yn Goresgyn Tywydd Poeth a Stormydd i Gyrraedd Paris!

Mae dwsinau o staff Grŵp Llandrillo Menai - ynghyd â chyn-aelodau o staff a myfyrwyr - yn dathlu ar ôl cwblhau taith feicio 200 milltir o Lundain i Baris. Dros gyfnod o dri diwrnod, bu rhaid iddynt ymdrechu yn erbyn tywydd poeth iawn, stormydd a blinder difrifol... a'r cyfan er mwyn codi arian i elusennau.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr CMD Lefel A yn Cael Mynediad i Ysgol Wyddoniaeth Prifysgol Bangor

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Lefel A Seicoleg Coleg Meirion-Dwyfor fynediad i Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiad Prifysgol Bangor, ar ôl cwblhau wythnos o leoliad gwaith yno.

Dewch i wybod mwy

Cannoedd o Fyfyrwyr Newydd yn Profi Cyffro yng Nghrŵp Llandrillo Menai!

Ar ddechrau tymor newydd yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gwelwyd cannoedd o bobl ifanc yn cofrestru ar gyrsiau ar draws ei 12 campws. Mae llawer o'r cyrsiau eisoes yn llawn, ond yn ôl yr uwch reolwyr, mae ambell le ar ôl, felly mae'n dal yn bosibl dod o hyd i gwrs os cysylltwch â'ch coleg lleol.

Dewch i wybod mwy

Canlyniadau Rhagorol i Ddysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau Lefel A rhagorol.

Dewch i wybod mwy

Y Gwaith Adeiladu'n Dechrau ar Ganolfan Beirianneg gwerth £12m ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl

Mae'r gwaith o godi Canolfan Ragoriaeth newydd ym maes Peirianneg ar gampws Grŵp Llandrillo Menai ar Ffordd Cefndy yn y Rhyl wedi dechrau.

Dewch i wybod mwy
Tutor Wendy receiving her award.

Tiwtor Saesneg Coleg Meirion-Dwyfor yn ennill gwobr genedlaethol.

Mae Wendy Hinchey, sydd yn diwtor Lefel-A Saesneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli a Dolgellau wedi ennill gwobr genedlaethol gan Brifysgol De Cymru. Enillodd Wendy yn y categori ‘Cefnogi Dilyniant i Addysg Uwch’ mewn seremoni mawreddog ar gampws Treforest y brifysgol.

Dewch i wybod mwy

Dau o Raddedigion y Cwrs Plismona yng Ngholeg Llandrillo yn Dechrau Gyrfaoedd Newydd ar ôl Dychwelyd o'r UDA ac Awstralia!

Mae dau deithiwr brwd ar fin cadw eu pasbortau am y tro wrth iddynt ddechrau gyrfaoedd fel swyddogion yr heddlu, wedi iddynt raddio o'r cwrs gradd BSc cyntaf i'w gynnal mewn Plismona Proffesiynol yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy

Yr angen cynyddol am nyrsys yn sbarduno dwy yn ôl i fyd addysg.

Yn ystod 2021 penderfynodd Sioned Roberts o Borthmadog a Lois Thomas o Finffordd ddilyn cwrs Mynediad i Addysg Uwch gan fod galw cynyddol am nyrsys yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Ceisio Dianc!

Roedd bonllefau, conffeti'n tasgu a sesiwn dynnu lluniau'n wynebu timau o fyfyrwyr a lwyddodd yn ddiweddar i ddod yn rhydd o 'ystafell ddianc' i'r byd go iawn!

Dewch i wybod mwy

Hydref

Gwobr Ysbrydoli i fam ysbrydoledig

Mae myfyrwraig o Goleg Llandrillo, oedd yn absennol yn aml o'r ysgol oherwydd bwlio, wedi derbyn gwobr fel cydnabyddiaeth am ei hymroddiad ar ôl dychwelyd i fyd addysg.

Dewch i wybod mwy

Coleg Meirion-Dwyfor, y dewis naturiol i nifer cynyddol o bobl sydd eisiau dilyn cwrs addysg uwch.

Gyda chostau byw yn cynyddu a mwy o bwyslais yn cael ei roi ar anghenion lleol, mae dilyn cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn dod yn ddewis poblogaidd i lawer o drigolion gogledd-orllewin Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Therapi Harddwch Dolgellau yn cymryd rhan mewn digwyddiad Iechyd Cymunedol.

Fel rhan o ddigwyddiad iechyd cymunedol yn Glan Wnion, Dolgellau yn ddiweddar, aeth myfyrwyr therapi harddwch Coleg Meirion-Dwyfor draw i gynnig triniaethau ewinedd i drigolion yr ardal.

Dewch i wybod mwy

Datblygu sgiliau crefftwyr at ddyfodol di-garbon

Nod cynllun newydd yw uwch-sgilio busnesau bach a chanolig yn y sector adeiladu er mwyn eu paratoi ar gyfer dyfodol sero net. Trwy ddarparu hyfforddiant ar dechnoleg carbon isel mae'r rhaglen gan Busnes@LlandrilloMenai trwy’r Ganolfan Sgiliau a Thechnoleg Seilwaith (CIST) yn Llangefni hefyd yn sicrhau bod y busnesau eu hunain yn gynaliadwy wrth i'r galw am dechnoleg gwyrdd gynyddu.

Dewch i wybod mwy

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn yn ymweld a Choleg Glynllifon.

Fel rhan o benwythnos Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn, daeth aelodau o’r gymdeithas ar ymweliad a Choleg Glynllifon. Pwrpas yr ymweliad oedd i ddysgu mwy am ddatblygiadau cyffrous newydd yn y coleg.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Mynd ar Brofiad Gwaith i'r Almaen

Yn ddiweddar treuliodd deg myfyriwr Peirianneg o Goleg Menai bythefnos ar brofiad gwaith yn yr Almaen fel rhan o'r rhaglen Erasmus+.

Dewch i wybod mwy

Y Cwmni Colur Mwyaf yn y Byd yn Dod i'r Coleg

Cafodd myfyrwyr Trin Gwallt Grŵp Llandrillo Menai eu gwahodd gan gynrychiolwyr cwmni colur mwya'r byd i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig iawn: diwrnod o ddathlu ac i arddangos y grefft a'r ddawn sy'n gysylltiedig â thrin gwallt a choluro, yn ogystal â chyfle i weld rownd derfynol cystadleuaeth L'Oréal Colour Trophy am eleni'n cael ei dangos ar sgrin fawr.

Dewch i wybod mwy

Y berthynas rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Caerdydd a'r Fro yn mynd o nerth i nerth

Yr wythnos yma daeth rhai o fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro ar daith gyfnewid i Goleg Meirion-Dwyfor er mwyn dysgu mwy am y ddarpariaeth Cymraeg ar ein cyrsiau chwaraeon, a hynny dan nawdd cynllun grantiau bach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy

Cyhoeddi mai colegau'r Grŵp yw'r rhai cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o'r cynllun 'Digital Schoolhouse'

Dewch i wybod mwy

Galw mawr am Fyfyrwyr Peirianneg Forol

Mae'r adran Peirianneg Forol yng Ngholeg Llandrillo wedi ffurfio partneriaeth gydag un o'r enwau mwyaf yn y diwydiant llongau pleser rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Buddsoddiad mewn pynciau STEM yn dod â labordai o'r radd flaenaf i gampws y coleg yn Llangefni

Agorwyd labordai newydd sbon ar gampws Coleg Menai yn Llangefni. Mae hyn yn rhan o brosiect gwerth £1.9m i wella'r cyfleusterau ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i fyfyrwyr y coleg.

Dewch i wybod mwy

Gwledd y Beatles ac Othelo i fyfyrwyr Lefel A

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr Cerdd, Lefel A Coleg Meirion-Dwyfor safle Pwllheli ar drip addysgol i Lerpwl i ddysgu mwy am waith y Beatles a Shakespeare.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr cwnsela cyntaf y Coleg yn dathlu eu llwyddiant

Bu myfyrwyr cwnsela o Gampws y Rhyl Coleg Llandrillo yn dathlu eu llwyddiant yn ddiweddar fel y garfan gyntaf i gwblhau'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Cwnsela.

Dewch i wybod mwy

Tîm Achub Mynydd Aberdyfi yn ymweld â Choleg Meirion-Dwyfor Dolgellau

Ar ddydd Mawrth, Hydref 11, daeth Tîm Achub Mynydd Aberdyfi draw i’r coleg i ddangos i fyfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored am eu gwaith.

Dewch i wybod mwy

Penodi cyn-fyfyriwr yn Arweinydd Rhaglen yn y Coleg lle buodd yn astudio!

Mae cyn-fyfyriwr wedi cael ei benodi yn Arweinydd Rhaglen Addysg Uwch ym maes y Cyfryngau yn y coleg lle buodd yn astudio.

Dewch i wybod mwy

Cydlynydd Sgiliau'r Coleg yn cyrraedd y nod!

Mae cydlynydd sgiliau Coleg sydd hefyd yn saethydd brwd, wnaeth wireddu breuddwyd oes o fod yn bencampwraig genedlaethol saethyddiaeth, wedi gafael yn ei bwa saeth unwaith eto i helpu Cymru ennill medal arian ym mhencampwriaeth timau'r Deyrnas Unedig yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Y daith i carbon sero

Mae un o reilffyrdd stêm hynaf y byd ymysg cwmnïau yng Ngwynedd sydd wedi manteisio ar brosiect sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau bach leihau eu hallyriadau carbon.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn action mewn cynhyrchiad arloesol

Mae dwy o gyn-fyfyrwyr CMD wedi cael eu dewis fel actorion yn y ffilm a chynhyrchiad arloesol, GALWAD. Bydd Eve Harris o Bwllheli ac Elan Davis o Ddolgellau, sydd newydd orffen eu hastudiaethau lefel A yn y coleg, yn chware rhan ganolog yn y brosiect.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn rheoli'r Lletygarwch yn Stadiwm Etihad

Mae cyn-fyfyriwr Lletygarwch wedi disgleirio yn ei yrfa fel cogydd ers gadael y coleg.

Dewch i wybod mwy

Tachwedd

Cyflwyno Cyfleoedd Gyrfa ym Maes Lletygarwch a Hamdden i Ddisgyblion Ysgol

Aeth disgyblion o Ysgol Godre'r Berwyn i Bala Lake Hotel yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig.

Dewch i wybod mwy

YMWELIAD I ORSAF PŴER DINORWIG GAN FYFYRWYR SYDD YN ASTUDIO PEIRIANNEG

Cafodd grŵp o fyfyrwyr o ysgolion Botwnnog, Eifionydd a Glan y Môr sydd yn astudio Peirianneg gyda Choleg Meirion Dwyfor yn yr Hafan, Pwllheli, cyfle i fynd ar drip yr wythnos diwethaf i grombil fynydd Elidir Fawr i weld cynhyrchant drydan Gorsaf Pŵer Dinorwig.

Dewch i wybod mwy

DYSGWR O DDEGANWY YN ENNILL GWOBR CHWARAEON CLODFAWR YNG NGWOBRAU BTEC 2022

Dathlwyd cyflawniad arbennig Alexander Marshall-Wilson, cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo, dros y penwythnos pan ddyfarnwyd gwobr efydd fawreddog BTEC Dysgwr Chwaraeon y Flwyddyn iddo.

Dewch i wybod mwy

Efrog Newydd... Paris... Llundian... Llandrillo-yn-Rhos!

Dychwelodd cyn-fyryriwr Trin Gwallt Coleg Llandrillo i'w gyn-goleg yn ddiweddar, dim ond ychydig fisoedd yn unig wedi i'w greadigaethau ffasiynol ar gyfer amrywiol frandiau byd-eang gael eu gweld ar lwyfannau wythnosau ffasiwn Efrog Newydd, Paris a Llundain!

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Lefel A yn Serennu mewn Cystadleuaeth Fathemateg Ryngwladol

Yn ddiweddar, daeth Olaf Niechcial o Dremadog, i frig cystadleuaeth fathemategol a gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig (UKMT)Dewch i wybod mwy

Ymweliad Cwmni Swig yn Hybu Myfyrwyr Adeiladwaith a Pheirianneg i feddwl am Gychwyn Busnes

Yn ddiweddar, daeth Tomos Owen o gwmni 'Smwddi Swig', ar ymweliad arbennig a safle CaMDA yn Nolgellau, er mwyn rhannu ei brofiadau gyda’r myfyrwyr


Dewch i wybod mwy

Profiadau Myfyrwyr Cyrsiau Gradd yn y Coleg

Yn dilyn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr eleni a safle cadarnhaol Grŵp Llandrillo Menai, mae myfyrwyr hefyd wedi rhannu eu barn a'u profiadau o astudio cyrsiau Gradd yng ngholegau'r Grŵp.

Dewch i wybod mwy

Bwrlwm diwrnod Plant mewn Angen yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau ar bob un o 12 campws Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar, wrth i fyfyrwyr a staff fynd ati'n brysur i godi arian dros ymgyrch Plant mewn Angen. Codwyd cannoedd o bunnoedd, ac mae rhagor o arian yn dal i ddod i mewn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A Cyfrifiadureg yn ymweld â Bletchley Park ac Amgueddfa Cyfrifiadureg Caergrawnt

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr cyfrifiadureg Coleg Meirion-Dwyfor ar ymweliad arbennig i ddau safle hanesyddol yn hanes cyfrifiadureg Prydain.

Dewch i wybod mwy

Anrhydeddu Myfyriwr Ysbrydoledig o'r Coleg am Helpu Cymdogion yn ystod Llifogydd

Mae myfyriwr ysbrydoledig o gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl a roddodd cymorth i drigolion hŷn yn ystod llifogydd y llynedd yn Llanelwy, wedi cael ei anrhydeddu mewn seremoni wobrwyo ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Glynllifon ar gynllun cadwraeth eliffantod yng Ngwlad Thai.

Yn ddiweddar aeth Osian Hughes o’r Groeslon sydd yn astudio cwrs Gofal Anifeiliaid Lefel 3 i Wlad Thai er mwyn cynorthwyo ar gynllun cadwraeth Eliffantod yn Chiang Mai.

Dewch i wybod mwy

Profi Sgiliau Myfyrwyr yn rowndiau terfynol Worldskills UK

Bydd myfyrwyr o adrannau Peirianneg ac Adeiladu Coleg Menai'n cymryd rhan mewn rowndiau terfynol Worldskills yn ystod y mis hwn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn Cynhyrchu Ffilm ar gyfer Sianel Deledu Genedlaethol

Cafodd tri o fyfyrwyr Coleg Llandrillo sy'n astudio ar gwrs gradd yn y Cyfryngau gyfle oes yn ddiweddar pan ofynnwyd iddynt ffilmio ar gyfer S4C!

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr a Ddilynodd Gwrs Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu yw'r Gorau trwy Brydain

Mae Busnes@LlandrilloMenai ynghyd â Delyn Safety UK Ltd, ei bartner NEBOSH, yn falch o gyhoeddi bod Tesni James wedi ennill gwobr Ian Whittingham i'r Ymgeisydd Gorau trwy Brydain ar y cwrs Rheoli Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A Coleg yn cael blas ar y Brifysgol

Cyflwynodd cynrychiolydd o Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiad Prifysgol Bangor sesiwn blasu seicoleg i fyfyrwyr Lefel A Seicoleg ar gampws Pwllheli Coleg Meirion Dwyfor yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Celf Coleg yn Rhagori yn Rownd Derfynol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Mae myfyriwr Celf a Dylunio o Goleg Llandrillo a ragorodd yng nghystadlaethau sirol yr Urdd, wedi taro'r aur yn rownd derfynol Cymru gyfan.

Dewch i wybod mwy

Arddangos Sgiliau Ynys Môn

Teithiodd prentisiaid rhai o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn i San Steffan ddoe (31/10/22) i arddangos nid yn unig yr amrywiaeth o gwmnïau sy'n gweithio ar yr ynys, ond hefyd y modd mae'r busnesau hynny'n defnyddio cynllun brentisiaethau i hyfforddi a datblygu gweithlu lleol.

Dewch i wybod mwy

Rhagfyr

Myfyriwr Coleg yn Disgleirio ymhlith Sêr y Byd Ffilm a Cherddoriaeth

Gwireddodd myfyriwr Celfyddydau Perfformio Coleg Llandrillo un o'i freuddwydion wedi iddo ennill rôl actio mewn cyfres ffilm ffug-ddogfen, gan rannu amser sgrin gyda sêr megis Y Fonesig Helen Mirren a Tom Jones!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Gwerthu Crefftau Nadolig o Waith Llaw mewn Marchnad Nadolig Awyr Agored

Gwnaeth dros 100 o fyfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Llandrillo - ynghyd â staff a myfyrwyr o sawl adran arall greu gŵyl y gaeaf heddiw, gan gynnal eu marchnad Nadolig diwedd blwyddyn tu allan ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg.

Dewch i wybod mwy

Pobl Ifanc Grŵp Llandrillo Menai ar y TRAC Cywir ar gyfer Dyfodol Mwy Disglair!

Yn ddiweddar daeth rhanddeiliaid a oedd yn ymwneud â phrosiect gwerth £38m a ariannwyd gan yr UE i gefnogi pobl ifanc a oedd wedi ymddieithrio o addysg ac mewn perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant), ynghyd ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn y Rhyl i ddathlu’r gwahaniaeth mae prosiect TRAC Grŵp Llandrillo Menai wedi gwneud i fywydau cannoedd o ddysgwyr ledled holl golegau'r Grŵp.

Dewch i wybod mwy

Gwobrau Arian ac Efydd yng Nghwpan y Byd ar gyfer Myfyrwyr Coleg

Mae Tîm Cogyddion Iau Cymru yn dathlu wedi ennill gwobrau arian ac efydd yn y Cwpan Byd Coginio yn Luxembourg! Yn hynod iawn, mae dau draean o'r sgwad yn cynnwys myfyrwyr cyfredol neu gyn-fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo o Grwp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Cyhoeddi Llyfr Stori Nadolig

Cafodd myfyrwyr o Goleg Menai gyfle oes yn ddiweddar i ddrafftio a chyhoeddi llyfr stori Nadolig i blant gydag awdur a darlunydd medrus.

Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Ymarfer Gofal Iechyd

Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiad dathlu ar gyfer rhaglen Addysg Uwch Ymarfer Gofal Iechyd

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn ddiweddar wedi ei gynnal i ddathlu cyflawniadau academaidd 111 o weithwyr cymorth gofal iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCHUHB).

Dewch i wybod mwy

Dathlu busnesau lleol wrth iddyn nhw anelu at carbon sero

Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd ein digwyddiad Dyfodol Digidol Gwyrdd yn Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai. Roedd yn wych croesawu cydweithwyr, partneriaid a busnesau lleol i ddathlu ein prosiect Academi Ddigidol Werdd.

Dewch i wybod mwy

Cymorth myfyrwyr o Goleg Menai i ddiwrnod Llwybrau Llesiant

Aeth grŵp o fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau chwaraeon yng Ngholeg Menai ati i chwarae rhan flaenllaw mewn digwyddiad a drefnwyd gan y cyngor ar gyfer oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Dewch i wybod mwy

Adborth Cadarnhaol gan Ddysgwyr yn yr Arolwg Myfyrwr

Canmolwyd Grŵp Llandrillo Menai gan bron i 2,000 o ddysgwyr mewn arolwg diweddar pan ddywedodd 99% ohonynt fod ansawdd y coleg, yr addysgu a'r dysgu'n 'dda iawn'.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr yn ennill cap am am lwyddiant mewn Criced galluoedd cymysg

Cafodd myfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo, sy'n aelod allweddol o sgwad Criced Galluoedd Cymysg Cymru, ei gap cyntaf am gynrychioli ei wlad yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn dod O’r UDA i Ymweld â Glynllifon i Lansio Prosiect Cyfeillio Newydd

Yn ddiweddar, daeth Taff Hughes sydd yn wreiddiol o Lannor ger Pwllheli, ond sydd bellach yn byw yn Ellinwood, Kansas ar ymweliad arbennig a Choleg Glynllifon er mwyn rhannu ei brofiadau, ac i gychwyn prosiect cyfeillio newydd cyffrous.


Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus y Rhyl yn Helpu i Blannu Gwrychoedd

Mae myfyrwyr o gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl wedi bod yn helpu ceidwaid mewn gwarchodfa natur leol i glirio ardaloedd yn barod ar gyfer plannu tegeirianau ac ailffurfio gwrychoedd er mwyn gallu adeiladu nythod ar gyfer amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

Dewch i wybod mwy
Chef Jack Quinney and tutor Tony Fitzmaurice

Jack, y Llysgennad Prentisiaethau, wedi gwneud dewis doeth am yrfa fel cogydd

Yn ôl y prentis cogydd, Jack Quinney, roedd gadael cwrs gradd prifysgol mewn peirianneg sifil a mynd yn brentis cogydd yn ystod cyfnod clo pandemig Covid-19 yn ddewis doeth.

Dewch i wybod mwy

Dyfodol Digidol Gwyrdd

Dathlu busnesau lleol wrth iddynt anelu am sero net

Dewch i wybod mwy

Cwmni RWE yn Gwella Sgiliau Gwyrdd ei Weithlu

Bydd gweithwyr yn RWE yn cwblhau cyrsiau gradd mewn Peirianneg trwy Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr Cyfrifiadura o'r Coleg i dderbyn Doethuriaeth

Bydd cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo a wrthododd i adael Syndrom Asperger ei rwystro rhag llwyddo, yn derbyn PhD yn fuan a chael y fraint o ddefnyddio'r teitl 'Dr'.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gradd Awyr Dgored yn Cychwyn ar Bartneriaeth Gyda’r Urdd

Yn ddiweddar cafodd pedwar o fyfyrwyr gradd sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored eu dewis i fod yn rhan o gynllun uchelgeisiol mewn partneriaeth gyda chanolfan awyr agored yr Urdd yng Nglan-llyn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Ennill Medalau Mewn Gemau Terfynol Wordskills UK!

Mae tri myfyriwr o Goleg Menai wedi dod adre o Rowndiau Terfynol Worldskills UK gyda medalau arian ac efydd.

Dewch i wybod mwy