Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Darn o gelf myfyriwr Coleg Llandrillo yn arwain y ffordd ar lwybr cerfluniau

Mae cysyniad octopws hufen iâ cyn-fyfyriwr o adran gelf Coleg Llandrillo wedi cael lle amlwg ar lwybr cerfluniau Dychmygu Bae Colwyn.

Dewiswyd darn celf Abi Dearden o blith dwsinau o geisiadau i gael eu cynnwys yn llwybr cerfluniau newydd y dref.

Yn ystod ei chyfnod ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos enillodd Abi raddau Lefel A ardderchog mewn Celf, Graffeg a Ffotograffiaeth ac arhosodd yn y coleg i ymuno â'r cwrs Sylfaen mewn Astudiaethau Celf a Dylunio. Ar hyn o bryd, mae'n dilyn cwrs gradd mewn Darlunio ym Mhrifysgol Cumbria, Carlisle.

Enw'r octopws hufen iâ ydy Lady Penelope, a hynny yn dilyn cystadleuaeth i roi enw arni a gynhaliwyd gan staff Station View CAfe. Mae Lady Penelope yn rhan allweddol o'r llwybr celf ac mae i'w gweld ar wal yn dal arwydd 'i'r traeth' ac yn dangos y ffordd gydag un o'i breichiau tentaclog!

Mae ffrâm Lady Penelope wedi'i lunio o ddarnau gwastraff o beipen gwresogi. Mae ei llygaid wedi eu creu o fflotiau pysgota a'i chroen o ddefnydd lapio o swigod wedi'i orchuddio â thap clir wedi'i warchod rhag olau UV. Golchwyd y côn traffig a'r rhwyd pysgota i'r lan ar y traeth ac mae'r rhain wedi eu siapio i greu côn hufen iâ.

Datblygwyd llwybr Cerfluniau Dychmygu fel rhan o Gynllun Lle Gwych y Gronfa Dreftadaeth Dychmygu Bae Colwyn. Nod y prosiect ydy cynnwys pobl ifanc yn y gwaith o greu celf gyhoeddus chwareus ac apelgar sy'n cynnwys themâu amgylcheddol lleol a threftadaeth.

Datblygwyd syniadau ar gyfer y llwybr drwy weithdai a gwaith cysylltu â myfyrwyr y cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Llandrillo. Wedi i ddyluniad Abi gael ei ddewis (ynghyd â nifer o gynlluniau eraill), comisiynwyd cynrychiolwyr o gwmni Small World Theatr o Geredigion i weithio ar y prosiectau a throi'r cysyniadau yn ddarnau go iawn gan ddefnyddio defnyddiau a achubwyd.

Mae gan Small World Theatr enw da am greu gwaith comisiwn a sioeau celf gyhoeddus cyffroes ac ysgogol. Mae'n creu cerfluniau manwl, symudol a llusernau anferth a hynny drwy ddefnyddio ystod anhygoel o ddefnyddiau wedi'u hailgylchu, ail ddefnyddio a defnyddiau wedi eu canfod.

Wrth siarad am ei chyfnod yn y coleg, dywedodd Abi: "Rydw i wedi cael profiadau gwych ar y cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio. Mi wnes i lawer o ffrindiau a dysgu llawer o sgiliau newydd rydw i'n eu defnyddio bob dydd yn y brifysgol. Oherwydd fy mod i wedi cwblhau’r cwrs rydw i'n teimlo fy mod i ar y blaen gyda'r gwaith rydw i'n ei wneud rŵan. Rydw i mor falch fy mod i wedi cwblhau'r cwrs, byddwn yn ei argymell i unrhyw un.'

Gallwch weld detholiad o waith Abi ar https://jdart.grillust.uk

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Celfyddydau Creadigol eraill, neu unrhyw gwrs arall sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Abi Dearden’s creation was selected from dozens of entries to be included in the town’s newly-imagined trail.

Whilst at the college’s Rhos-on-Sea campus, Abi, 20 from Kinmel Bay, gained excellent grades in her Art, Graphics, and Photography A-levels, before staying at college and joining the Foundation Studies Art & Design course. She is now studying for a degree in Illustration at the University of Cumbria in Carlisle.

The octopus ice cream is called Lady Penelope, the result of a naming competition which was held by staff at the town’s Station View Café. Lady Penelope is a key component of the trail and now adorns a wall holding up a ‘to the beach sign’, pointing the way with one of her tentacled limbs!

Lady Penelope’s frame is made from donated offcuts of heating pipe. Her eyes are fishing floats and her skin is re-used bubble wrap, painted and covered in UV-stabilised clear tape. The traffic cone and fishing net were washed up on the beach and fashioned into an ice cream cone.

The Imagine Sculpture Trail has been developed as part of the Imagine Colwyn Bay Heritage Fund Great Place Scheme. The project aimed to involve young people in creating playful and engaging public art with strong, locally-based environmental and heritage themes.

The ideas for the trail were developed through workshops and engagement with Coleg Llandrillo’s Foundation Art & Design students. After Abi’s design was chosen (along with several other designs), representatives from Ceredigion-based Small World Theatre were commissioned to work on the projects, setting about turning the concepts into reality using salvaged materials.

Small World Theatre has a proven track record of creating exciting, stimulating commissions and public art spectacles. It makes articulated sculptures, automata and giant lanterns using a mind-boggling range of recycled, repurposed and found materials.

Talking about her time at college, Abi said: “My experiences throughout the Foundation Art & Design course were amazing. I made a lot of friends and picked up a lot of new skills that I now use every single day at university. Having completed this course, I feel like I am ahead of the game with the work I am doing now. I am grateful I did this course and recommend it to anyone.”

A selection of Abi’s work can be viewed at https://jdart.grillust.uk

For more information on Creative Arts courses, or any other courses available at Coleg Llandrillo, contact the Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk