Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Dolgellau yn cerdded Llwybr Mary Jones.

Bu myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Coleg Meirion-Dwyfor yn rhan o her yn ddiweddar. Penderfynon nhw gerdded Llwybr Mary Jones, 28 milltir o Lanfihangel y Pennant i'r Bala gan godi arian i dîm Achub Mynydd De Eryri.

Ar ddechrau’r daith fe wnaethon nhw gwrdd â Nick Young a Neil Champion o’r tîm achub mynydd fe gafwyd esboniad am eu gwaith yn ymdrin â gwahanol ddigwyddiadau brys ar Gader Idris. Yna gwnaeth y criw eu ffordd i Ddol Idris lle cwrddon nhw â Rhys Gwynn, warden Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer ardal Dolgellau. Cafwyd sgwrs ddifyr gan Rhys am ei waith – yn mapio tirnodau penodol ar Gader Idris gyda’u henwau lleoedd Cymraeg, datblygiadau mewn plannu fflora a ffawna brodorol a monitro eu tyfiant yn ogystal ag egluro effaith Covid ar niferoedd ymwelwyr i’r ardal.

Meddai Huw Evans, myfyriwr ar y cwrs Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored

” Mwynheais gerdded gyda’r grŵp a dangos y tirnodau gwahanol o gwmpas Brithdir lle rwy’n byw”

Cafwyd cychwyn cynnar ar yr ail ddiwrnod yn cerdded trwy Ddolfeili i Lanuwchllyn. Wrth iddyn nhw wneud eu ffordd i'r Bala roedd Arwel Morris Warden Parc Cenedlaethol Eryri Y Bala yn aros amdanynt er mwyn trafod datblygiad amddiffynfeydd llifogydd ar gyrion Llyn Tegid.

Meddai Jess Day, myfyriwr ar y cwrs Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored

“Mae fy nheulu’n dod yn wreiddiol o Lanfihangel y Pennant ac roedd y sgyrsiau gyda thim achub mynydd a’r wardeniaid yn ddiddorol iawn i mi, a chael dysgu am eu gwaith mewn gwahanol rannau o’r parc cenedlaethol”.

I ddsygu mwy am y cwrs cliciwch YMA

At the start of the walk they met Nick Young and Neil Champion from the mountain rescue team who explained about their work and dealing with different emergency incidents on Cader Idris. The group then made their way to Dol Idris where they met Rhys Gwynn, Snowdonia National Park warden for the Dolgellau area. Rhys gave an interesting talk on his work - mapping specific landmarks on Cader Idris with their Welsh place names, developments in planting native flora and fauna and monitoring their growth as well as explaining the impact of Covid on visitor numbers to the locality.The outdoor group then headed north east towards Brithdir.

Huw Evans, a student on the Sports and Outdoor Activities course said

” I enjoyed walking with the group and showing them the different landmarks around Brithdir where I live”

They had an early start on the second day walking through Dolfeili to Llanuwchllyn. As they made their way to Bala, Arwel Morris Snowdonia National Park Bala warden was waiting for them to discuss the development of flood defences on the edge of Llyn Tegid.

Having walked in the footsteps of Mary Jones, the group all agreed it is a lovely walk through our beautiful countryside and they discussed how her commitment to buying a welsh bible led to the setting up of the Bible Society and its impact on the wider world. This was also an opportunity after covid restrictions to be out and about in the local area and in particular meeting the wardens and members of the mountain rescue team on route.

Jess Day a student on the Sports and Outdoor Activities course said

“ My family are originally from Llanfihangel y Pennant and I found the talks most interesting with mountain rescue and the wardens, seeing what work they do in different areas of the national park”.

To learn more about this course, click here

At the start of the walk they met Nick Young and Neil Champion from the mountain rescue team who explained about their work and dealing with different emergency incidents on Cader Idris. The group then made their way to Dol Idris where they met Rhys Gwynn, Snowdonia National Park warden for the Dolgellau area. Rhys gave an interesting talk on his work - mapping specific landmarks on Cader Idris with their Welsh place names, developments in planting native flora and fauna and monitoring their growth as well as explaining the impact of Covid on visitor numbers to the locality.The outdoor group then headed north east towards Brithdir.

Huw Evans, a student on the Sports and Outdoor Activities course said

” I enjoyed walking with the group and showing them the different landmarks around Brithdir where I live”

They had an early start on the second day walking through Dolfeili to Llanuwchllyn. As they made their way to Bala, Arwel Morris Snowdonia National Park Bala warden was waiting for them to discuss the development of flood defences on the edge of Llyn Tegid.

Having walked in the footsteps of Mary Jones, the group all agreed it is a lovely walk through our beautiful countryside and they discussed how her commitment to buying a welsh bible led to the setting up of the Bible Society and its impact on the wider world. This was also an opportunity after covid restrictions to be out and about in the local area and in particular meeting the wardens and members of the mountain rescue team on route.

Jess Day a student on the Sports and Outdoor Activities course said

“ My family are originally from Llanfihangel y Pennant and I found the talks most interesting with mountain rescue and the wardens, seeing what work they do in different areas of the national park”.

To learn more about this course, click here