Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ionawr

Cyfarfod ar-lein

Grŵp Llandrillo Menai'n cyhoeddi ei adroddiad Safonau Iaith Gymraeg blynyddol

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein adroddiad blynyddol ar gydymffurfiad â'r Safonau Iaith Gymraeg 2020-21 heddiw.

Dewch i wybod mwy

Penodi Llysgenhad Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2022 i rannu ‘Sŵn y Stiwdants’ ac annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Dewch i wybod mwy

Cynllun cymhorthdal ar gael i fusnesau Llandudno i'w helpu i dalu cyflogau dros y gaeaf

Mae'r cynllun 'Cadw er mwyn Arloesi' newydd yn cynnig cymhorthdal cyflog i helpu busnesau i gadw gweithwyr tymhorol neu i recriwtio gweithwyr yn gynnar i baratoi ar gyfer tymor yr haf 2022.

Dewch i wybod mwy

Buddsoddiad mewn STEM yn dod â labordai coleg o'r radd flaenaf i Ddolgellau a Phwllheli

Mae labordai newydd wedi cael eu sefydlu ar gampysau Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau a Phwllheli, fel rhan o brosiect £1.9m i wella cyfleusterau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ar gyfer myfyrwyr coleg.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Cymryd Rhan mewn Digwyddiad Adeiladu-Tîm y Llynges Frenhinol

Mynychodd myfyrwyr o adran Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Llandrillo ddiwrnod adeiladu-tim gyda chynrychiolwyr o'r Llynges Frenhinol, lle cymerasant ran mewn ystod o ymarferion ymarferol a rhai wedi eu lleoli yn yr ystafell ddosbarth.

Dewch i wybod mwy

Cwrs Sylfaen Coleg Menai mewn Celf yn Ddeugain Oed!

Mae'r Cwrs Sylfaen mewn Celf a gynigir ar gampws Coleg Menai ym Mharc Menai'n dathlu ei ben-blwydd yn ddeugain oed.

Dewch i wybod mwy

Timau Echwaraeon Coleg yn Curo eu Cymheiriaid yn America fel Rhan o Ddiwrnod Chwaraeon y Byd

Curodd Myfyrwyr o ddau o dimau chwaraeon Coleg Llandrillo, Grwp Llandrillo Menai, eu cymheiriaid o'r UD mewn cyfarfyddiadau cyffrous fel rhan o fenter Diwrnod Echwaraeon y Byd.

Dewch i wybod mwy

Darlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn y ras am wobr genedlaethol.

Mae Ffion Gwyn, sydd yn ddarlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli, wedi ei henwebu ar gyfer gwobr celf genedlaethol Hearts for the Arts.

Dewch i wybod mwy

Chloe yn Annog Merched Ifanc i fod yn rhan o'r Diwydiant Crefftau!

Mae Prentis Lefel 2 mewn Gwaith Asiedydd yn braenaru'r tir i ragor o ferched ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladwaith a chrefftau.

Dewch i wybod mwy

Cyn fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn cychwyn busnes yng nghanol y pandemig

Mae Alaw Mared Jones, sydd yn gyn-fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, wedi cychwyn busnes ffitrwydd Coached by Alaw yn ystod y pandemig.

Dewch i wybod mwy

Cymdeithas Goginio Cymru'n dathlu degawd o lwyddiant eu partneriaeth â Choleg Llandrillo, Grŵp Llandrillo Menai

Dathlwyd partneriaeth lwyddiannus rhwng Cymdeithas Goginio Cymru a Grŵp Llandrillo Menai dros y ddegawd ddiwethaf trwy lofnodi cytundeb newydd.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwraig yn Cyhoeddi ei Llyfr Cyntaf!

Mae cyn-fyfyrwraig Celf a Dylunio newydd gyhoeddi ei llyfr cyntaf.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr Morol yn Dechrau Cadetiaeth Swyddog y Llynges wedi Prentisiaeth Harbwr

Mae myfyriwr o Fae Colwyn wedi dechau ei gadetiaeth fel Swyddog Peirianneg gyda'r Llynges Fasnachol wedi cyfuno dyletswyddau profiad gwaith yn Harbwr Conwy gyda'i astudiaethau Peirianneg Forol yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy

Nod o gwtogi allyriadau 80% yn dilyn gosod electroleiddiwr hydrogen ar dractor fferm Coleg Glynllifon

Mae Coleg Glynllifon yn treialu dull newydd ac arloesol o gwtogi allyriadau carbon a faint o danwydd a ddefnyddir gan un o dractorau'r fferm, gyda chymorth Cyswllt Ffermio. Mae busnes newydd wedi'i leoli yn ne Swydd Efrog, Water Fuel Systems, wedi datblygu dull cost isel o gwtogi allyriadau disbyddu peiriannau fferm hyd at 80% ac yn honni bod swm y tanwydd a ddefnyddir yn lleihau 20%.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn cyd-weithio ar brosiect monitor Co2 gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Mae myfyrwyr Cyfrifiadureg Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn gweithio ar brosiect ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth yn creu a rhaglennu monitorau Co2 drwy ddefnyddio 'Byrddau Cylched Arduino' i roi mewn ystafelloedd dysgu ledled Cymru.

Dewch i wybod mwy

Aelod o staff o'r Coleg a Chodwr Arian Brwdfrydig yn Cynnal y Cinio Cyntaf ers i'r Pandemig Ddechrau

Mae aelod o staff o Goleg Llandrillo "wrth ei bodd" wedi trefnu'n llwyddiannus y cinio codi arian cyntaf er budd ei changen NSPCC lleol ers dechrau'r pandemig.

Dewch i wybod mwy