Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Hydref

Gwobr Ysbrydoli i fam ysbrydoledig

Mae myfyrwraig o Goleg Llandrillo, oedd yn absennol yn aml o'r ysgol oherwydd bwlio, wedi derbyn gwobr fel cydnabyddiaeth am ei hymroddiad ar ôl dychwelyd i fyd addysg.

Dewch i wybod mwy

Coleg Meirion-Dwyfor, y dewis naturiol i nifer cynyddol o bobl sydd eisiau dilyn cwrs addysg uwch.

Gyda chostau byw yn cynyddu a mwy o bwyslais yn cael ei roi ar anghenion lleol, mae dilyn cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn dod yn ddewis poblogaidd i lawer o drigolion gogledd-orllewin Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Therapi Harddwch Dolgellau yn cymryd rhan mewn digwyddiad Iechyd Cymunedol.

Fel rhan o ddigwyddiad iechyd cymunedol yn Glan Wnion, Dolgellau yn ddiweddar, aeth myfyrwyr therapi harddwch Coleg Meirion-Dwyfor draw i gynnig triniaethau ewinedd i drigolion yr ardal.

Dewch i wybod mwy

Datblygu sgiliau crefftwyr at ddyfodol di-garbon

Nod cynllun newydd yw uwch-sgilio busnesau bach a chanolig yn y sector adeiladu er mwyn eu paratoi ar gyfer dyfodol sero net. Trwy ddarparu hyfforddiant ar dechnoleg carbon isel mae'r rhaglen gan Busnes@LlandrilloMenai trwy’r Ganolfan Sgiliau a Thechnoleg Seilwaith (CIST) yn Llangefni hefyd yn sicrhau bod y busnesau eu hunain yn gynaliadwy wrth i'r galw am dechnoleg gwyrdd gynyddu.

Dewch i wybod mwy

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn yn ymweld a Choleg Glynllifon.

Fel rhan o benwythnos Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn, daeth aelodau o’r gymdeithas ar ymweliad a Choleg Glynllifon. Pwrpas yr ymweliad oedd i ddysgu mwy am ddatblygiadau cyffrous newydd yn y coleg.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Mynd ar Brofiad Gwaith i'r Almaen

Yn ddiweddar treuliodd deg myfyriwr Peirianneg o Goleg Menai bythefnos ar brofiad gwaith yn yr Almaen fel rhan o'r rhaglen Erasmus+.

Dewch i wybod mwy

Y Cwmni Colur Mwyaf yn y Byd yn Dod i'r Coleg

Cafodd myfyrwyr Trin Gwallt Grŵp Llandrillo Menai eu gwahodd gan gynrychiolwyr cwmni colur mwya'r byd i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig iawn: diwrnod o ddathlu ac i arddangos y grefft a'r ddawn sy'n gysylltiedig â thrin gwallt a choluro, yn ogystal â chyfle i weld rownd derfynol cystadleuaeth L'Oréal Colour Trophy am eleni'n cael ei dangos ar sgrin fawr.

Dewch i wybod mwy

Y berthynas rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Caerdydd a'r Fro yn mynd o nerth i nerth

Yr wythnos yma daeth rhai o fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro ar daith gyfnewid i Goleg Meirion-Dwyfor er mwyn dysgu mwy am y ddarpariaeth Cymraeg ar ein cyrsiau chwaraeon, a hynny dan nawdd cynllun grantiau bach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy

Cyhoeddi mai colegau'r Grŵp yw'r rhai cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o'r cynllun 'Digital Schoolhouse'

Dewch i wybod mwy

Galw mawr am Fyfyrwyr Peirianneg Forol

Mae'r adran Peirianneg Forol yng Ngholeg Llandrillo wedi ffurfio partneriaeth gydag un o'r enwau mwyaf yn y diwydiant llongau pleser rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Buddsoddiad mewn pynciau STEM yn dod â labordai o'r radd flaenaf i gampws y coleg yn Llangefni

Agorwyd labordai newydd sbon ar gampws Coleg Menai yn Llangefni. Mae hyn yn rhan o brosiect gwerth £1.9m i wella'r cyfleusterau ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i fyfyrwyr y coleg.

Dewch i wybod mwy

Gwledd y Beatles ac Othelo i fyfyrwyr Lefel A

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr Cerdd, Lefel A Coleg Meirion-Dwyfor safle Pwllheli ar drip addysgol i Lerpwl i ddysgu mwy am waith y Beatles a Shakespeare.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr cwnsela cyntaf y Coleg yn dathlu eu llwyddiant

Bu myfyrwyr cwnsela o Gampws y Rhyl Coleg Llandrillo yn dathlu eu llwyddiant yn ddiweddar fel y garfan gyntaf i gwblhau'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Cwnsela.

Dewch i wybod mwy

Tîm Achub Mynydd Aberdyfi yn ymweld â Choleg Meirion-Dwyfor Dolgellau

Ar ddydd Mawrth, Hydref 11, daeth Tîm Achub Mynydd Aberdyfi draw i’r coleg i ddangos i fyfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored am eu gwaith.

Dewch i wybod mwy

Penodi cyn-fyfyriwr yn Arweinydd Rhaglen yn y Coleg lle buodd yn astudio!

Mae cyn-fyfyriwr wedi cael ei benodi yn Arweinydd Rhaglen Addysg Uwch ym maes y Cyfryngau yn y coleg lle buodd yn astudio.

Dewch i wybod mwy

Cydlynydd Sgiliau'r Coleg yn cyrraedd y nod!

Mae cydlynydd sgiliau Coleg sydd hefyd yn saethydd brwd, wnaeth wireddu breuddwyd oes o fod yn bencampwraig genedlaethol saethyddiaeth, wedi gafael yn ei bwa saeth unwaith eto i helpu Cymru ennill medal arian ym mhencampwriaeth timau'r Deyrnas Unedig yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Y daith i carbon sero

Mae un o reilffyrdd stêm hynaf y byd ymysg cwmnïau yng Ngwynedd sydd wedi manteisio ar brosiect sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau bach leihau eu hallyriadau carbon.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn action mewn cynhyrchiad arloesol

Mae dwy o gyn-fyfyrwyr CMD wedi cael eu dewis fel actorion yn y ffilm a chynhyrchiad arloesol, GALWAD. Bydd Eve Harris o Bwllheli ac Elan Davis o Ddolgellau, sydd newydd orffen eu hastudiaethau lefel A yn y coleg, yn chware rhan ganolog yn y brosiect.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn rheoli'r Lletygarwch yn Stadiwm Etihad

Mae cyn-fyfyriwr Lletygarwch wedi disgleirio yn ei yrfa fel cogydd ers gadael y coleg.

Dewch i wybod mwy