Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ionawr

Eva Voma, darlithydd yng Ngholeg Menai

Eva a Madeleine yn cael eu henwi'n aelodau o Sgwad y Deyrnas Unedig ar gyfer WorldSkills Lyon 2024

Bydd un o ddarlithwyr Coleg Menai, Eva, a Madeleine, sy'n brentis gyda chwmni RWE, yn cystadlu gydag ymgeiswyr eraill ar y rhestr fer i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yn y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’

Dewch i wybod mwy
Llong yr Island Reach yn Harbwr Conwy

Paratoi llong feddygol ar gyfer taith i Madagascar

Mae'r llong 'Island Reach' bron yn barod ddechrau ar ei thaith ar ôl i ddysgwyr Peirianneg Forol Coleg Llandrillo adnewyddu un o'i generaduron, a chyflawni gwaith atgyweirio arall ar yr un pryd

Dewch i wybod mwy
Lansiad Potensial

Lansio Brand Dysgu Oedolion Newydd Grŵp Llandrillo Menai

Mewn cyfres o ddigwyddiadau'r wythnos diwethaf cafodd ‘Potensial’, brand newydd Grŵp Llandrillo Menai ar gyfer dysgu oedolion a dysgu gydol oes, ei lansio.

Dewch i wybod mwy
Yr Is-gorporal Barry Sharp yn siarad â myfyrwyr yng ngheginau bwyty'r Orme View yng Ngholeg Llandrillo

Cogyddion y fyddin yn rhoi gallu pen-cogyddion dan hyfforddiant ar brawf

Ym mwyty Orme View Coleg Llandrillo, cafodd y dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo 90 munud i greu pryd tri chwrs o becynnau dogn y Fyddin

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Trigolion y Rhyl yn rhoi hwb i'w sgiliau cyllidebu diolch i brosiect Lluosi

Cyflwynodd y darlithydd Paul Goode o brosiect Lluosi - Rhifedd Byw weithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan yr elusen gymunedol Dyfodol Disglair yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Y Prifardd Rhys Iorwerth yn sgwrsio gyda myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Meirion-Dwyfor yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Ymweliad â Thŷ Newydd yn ysbrydoli myfyrwyr

Mwynhaodd dysgwyr Safon Uwch sesiynau gyda rhai o awduron mwyaf blaenllaw Cymru gan gynnwys Mererid Hopwood a Rhys Iorwerth

Dewch i wybod mwy
Karl Jones, Technolegydd Bwyd gyda Chanolfan Technoleg Bwyd yn cyflwyno dosbarth meistr i ddysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo

Dosbarth meistr i gogyddion dan hyfforddiant

Daeth Karl Jones, o Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai, i fwyty Orme View Coleg Llandrillo i ddangos i fyfyrwyr cyrsiau arlwyo sut i gael y gorau o gig oen a chig eidion o Gymru

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor, Deio Siôn Llewelyn Owen, sydd wedi ei benodi'n un o Ymddiriedolwyr Ifanc Urdd Gobaith Cymru

Penodi Deio yn un o Ymddiriedolwyr Ifanc Urdd Gobaith Cymru

Bydd un o gyn-lywyddion Undeb Myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor yn cynrychioli llais pobl ifanc ym mudiad ieuenctid mwyaf Cymru

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Bryn Jones o’r coleg yn siarad â’r cystadleuwyr yn y digwyddiad yn Llangefni i ddewis sgwad ar gyfer WorldSkills 2024

Coleg Menai yn cynnal digwyddiad i ddewis sgwad ar gyfer cystadleuaeth WorldSkills 2024 yn Lyon

Mae saith peiriannydd ifanc yn cystadlu i gynrychioli'r Deyrnas Unedig yn rownd derfynol y byd eleni – ac yn eu plith mae Eva Voma o’r coleg

Dewch i wybod mwy
David Bisseker gyda'i drwmped ar gampws Coleg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli.

Dewis David yn aelod o Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae’r trwmpedwr a’r pianydd dawnus yn astudio Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ac fe’i dewiswyd o blith mwy na 300 ledled Cymru fu mewn clyweliadau

Dewch i wybod mwy
Map o Gymru a grëwyd gan Paul Davies a'i fyfyrwyr ger cronfa ddŵr Llyn Alaw

Cais i ddadorchuddio cerflunwaith gan y cyn-ddarlithydd Paul Davies

Ar ddiwedd yr 1980au creodd Paul, oedd yn artist adnabyddus, a’i fyfyrwyr, fap enfawr o Gymru ar Ynys Môn, a nawr mae angen gwirfoddolwyr i helpu i’w ailddarganfod

Dewch i wybod mwy
Stephanie, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, yn hwylio

Stephanie yn hwylio tuag at yrfa lwyddiannus

Mae'r cyn-fyfyriwr o Goleg Menai wedi rhoi ei bryd ar fod yn swyddog dec, a'i nod yn y pen draw yw bod yn gapten ar ei llong ei hun

Dewch i wybod mwy
Eleri Davies, sydd yn rownd derfynol Prentis y Flwyddyn.

Prentis sy’n gyfrifydd medal aur am i'w gyrfa wneud gwahaniaeth

Mae Eleri Davies yn prentis AAT gyda Busnes@LlandrilloMenai, yn gyfrifydd medal aur, ac mae’n benderfynol o wneud gwahaniaeth yn ei gyrfa sy'n cael ei mireinio drwy ddefnyddio prentisiaethau.

Dewch i wybod mwy
Gwirfoddolwyr Shelter Cymru y tu allan i'r Cae Ras yn Wrecsam

Staff y Grŵp yn helpu i godi £1k i Shelter Cymru yng ngêm Wrecsam

Roedd Melanie Reid a Moya Seaman ymhlith tîm o wirfoddolwyr a roddodd o’u hamser ychydig cyn y Nadolig i gasglu cyfraniadau at elusen ddewisedig Grŵp Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo gyda siec i Tŷ Gobaith yn dilyn cynnal pryd bwyd i godi arian ym mwyty'r Orme View.

Myfyrwyr arlwyo yn codi arian hanfodol i Tŷ Gobaith

Cynhaliodd Coleg Llandrillo bryd o fwyd a raffl gyda'r nos ym Mwyty Orme View gyda'r elw'n mynd i’r hosbis i blant

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, Erin Jones, sy'n gweithio fel Ymarferydd Gofal Clinigol

Llwyddiant ym maes gofal i Erin

Mae Erin Jones, ymarferydd gofal clinigol yn hyfforddi i fod yn nyrs ar ôl astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Menai

Dewch i wybod mwy
Alex Marshall-Wilson a thîm Prydain Fawr gyda'u medalau aur ar ôl ennill Cwpan Pencampwyr Kitakyushu

Alex yng ngharfan Prydain Fawr a fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Iau Ewrop

Nod y cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo yw cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn 2028 yn Los Angeles ar ôl helpu tîm pêl-fasged cadair olwyn Prydain Fawr i ennill y wobr aur mewn twrnamaint rhyngwladol

Dewch i wybod mwy
Swyddog gweithgareddau lles Grŵp Llandrillo Menai Naomi Grew yn Ynys Llanddwyn

Naomi yn cerdded 60km i godi arian at iechyd dynion

Cymerodd y swyddog gweithgareddau lles Naomi Grew ran yn ymgyrch ‘Move For Mental Health’ Tashwedd, gan gerdded trwy rhai o olygfeydd harddaf gogledd Cymru

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o gampysau Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Glynllifon yn cystadlu yn Nhwrnamaint Pêl-droed Ability Counts ym Mae Colwyn.

Myfyrwyr ar y brig mewn twrnamaint pêl-droed

Daeth dysgwyr o'r adrannau Sgiliau Byw'n Annibynnol a chyrsiau Cyn-alwedigaethol o bob rhan o’r Grŵp ynghyd i gystadlu mewn twrnamaint newydd ym Mae Colwyn. Bydd yr enillwyr a’r rhai ddaeth yn ail yn mynd ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Dewch i wybod mwy
Caitlin Etheridge, a gwblhaodd ei phrentisiaeth gyda Phractis Deintyddol Danadd Davies yng Nghaernarfon

Nyrs ddeintyddol newydd gymhwyso fydd y 'cyntaf o lawer'

Mae nyrs ddeintyddol gyntaf Busnes@LlandrilloMenai wedi cwblhau ei phrentisiaeth nyrs ddeintyddol, y ‘Cymhwyster Deintyddol Cymru Gyfan’ newydd sbon y mae Grŵp Llandrillo Menai wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â’r corff dyfarnu Agored Cymru a Phrifysgol Bangor.

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Osian yn llawn canmoliaeth i'r coleg

Gwyliwch Osian Roberts, prentis peirianneg o Goleg Menai wrth ei waith yn dilyn ei fedal aur yng nghategori turnio CNC yn rowndiau terfynol WorldSkills UK

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cymryd rhan mewn gweithdy therapi galwedigaethol yn Nolgellau

Therapyddion Galwedigaethol yn ysbrydoli myfyrwyr

Dysgodd myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau am rôl therapyddion galwedigaethol mewn ysbytai ac yn y gymuned

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr adeiladu Coleg Llandrillo yn ymweld â safle Anwyl Homes, Parc Bodafon, yn Llandudno.

Myfyrwyr yr Adran Adeiladu yn ymweld â Pharc Bodafon

Cafodd dysgwyr Coleg Llandrillo brofiad o sut beth yw bod ar safle go iawn pan wnaethon nhw ymweld â datblygiad Anwyl Homes yn Llandudno

Dewch i wybod mwy