Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Glynllifon ar gynllun cadwraeth eliffantod yng Ngwlad Thai.

Yn ddiweddar aeth Osian Hughes o’r Groeslon sydd yn astudio cwrs Gofal Anifeiliaid Lefel 3 i Wlad Thai er mwyn cynorthwyo ar gynllun cadwraeth Eliffantod yn Chiang Mai.

Bu Osian yno am bythefnos, yn dysgu am y cynllun cadwraeth ac yn cynorthwyo gyda’r gwaith o recordio ymddygiad yr eliffantod yn eu cynefin naturiol.

Cafodd Osian hefyd y cyfle i ddysgu am ymdrechion cadwraeth hanfodol sydd wedi'u hanelu at hyrwyddo twristiaeth eliffantod moesegol a sefydlu rhaglen eco dwristiaeth hyfyw, gynaliadwy yn y gymuned leol.

Wedi'u hamgylchynu gan olygfeydd mynyddig syfrdanol yng ngogledd Gwlad Thai, lle mae ffordd o fyw heddychlon iawn. Mae gwaith prosiect ei hun yn digwydd yn Ardal Mae Chaem, taith 5 awr i'r mynyddoedd, lle mae'r cymunedau enwog sy'n cadw eliffantod Karen yn byw ac sydd wedi rhannu perthynas unigryw a chysegredig ag eliffantod ers cannoedd o flynyddoedd.

Dywedodd Osian Hughes, myfyriwr Gofal Anifeiliaid, Lefel 3 yng Nglynllifon.

“Roedd cael y cyfle yma i fynd i wirfoddoli ar gynllun cadwraeth eliffantod yn Chiang Mai wirioneddol yn gyfle anhygoel. Mi oedd cael bod yno yn y mynyddoedd yn gweithio gyda’r gymuned leol yn brofiad bythgofiadwy. Mi wnes i ffrindiau fydd yn aros gyda mi am byth.”

Ychwanegodd

“Mae cael dysgu am y math yma o gynllun cadwraeth yn ofnadwy o bwysig, ac yn atgyfnerthu’r ffaith ein bod ni, pob un ohonom yn perthyn i un ecosystem a bod rhaid i ni gyd weithio efo’n gilydd i wneud yn siŵr bod y system honno’n parhau i’r dyfodol”

Ychwanegodd

“Fel hogyn ifanc, ddaeth i’r coleg am y tro cyntaf, doeddwn i byth yn dychmygu gweld fy hun yn gallu mynd ar fy mhen fy hun i ochr arall y byd i weithio gydag eliffantod, ond mae’r coleg wedi rhoi cymaint o hyder i mi. Bellach dwi’n hapus iawn gweithio gyda phob math o anifeiliaid, ac mae gen i lot fwy o hyder bellach, mae’r diolch am hynny i ymroddiad holl staff y coleg”

Osian Hughes from Groeslon, who is studying on the Level 3 Animal Care course at Glynllifon, was in Chiang Mai for two weeks, learning about the conservation plan and assisting with the work of recording the behaviour of the elephants in their natural habitat.

He also got the chance to learn about the vital conservation efforts aimed at promoting ethical elephant tourism, and the plans to establish a viable, sustainable eco-tourism program in the local community.

Surrounded by the stunning mountain scenery of northern Thailand, the project’s work takes place in the Mae Chaem Area, a five-hour journey into the wilderness, where the famous communities that keep Karen elephants live and have shared a unique and sacred relationship with elephants for hundreds of years.

Osian said: “Getting the chance to go and volunteer on an elephant conservation project in Chiang Mai was truly an amazing opportunity. Being there in the mountains working with the local community was an unforgettable experience; I made friendships that will stay with me forever."

He added: “Learning about this type of conservation is very important, and reinforces the fact that we all belong to one ecosystem and that we must all work together to make a better future for all.

He added: “As a young lad, coming to college for the first time, I never imagined that I would get the chance to go on my own to the other side of the world to work with elephants. The whole experience provided by the college, has given me so much more confidence, and I am now happy working with all kinds of animals.”

Osian Hughes from Groeslon, who is studying on the Level 3 Animal Care course at Glynllifon, was in Chiang Mai for two weeks, learning about the conservation plan and assisting with the work of recording the behaviour of the elephants in their natural habitat.

He also got the chance to learn about the vital conservation efforts aimed at promoting ethical elephant tourism, and the plans to establish a viable, sustainable eco-tourism program in the local community.

Surrounded by the stunning mountain scenery of northern Thailand, the project’s work takes place in the Mae Chaem Area, a five-hour journey into the wilderness, where the famous communities that keep Karen elephants live and have shared a unique and sacred relationship with elephants for hundreds of years.

Osian said: “Getting the chance to go and volunteer on an elephant conservation project in Chiang Mai was truly an amazing opportunity. Being there in the mountains working with the local community was an unforgettable experience; I made friendships that will stay with me forever."

He added: “Learning about this type of conservation is very important, and reinforces the fact that we all belong to one ecosystem and that we must all work together to make a better future for all.

He added: “As a young lad, coming to college for the first time, I never imagined that I would get the chance to go on my own to the other side of the world to work with elephants. The whole experience provided by the college, has given me so much more confidence, and I am now happy working with all kinds of animals.”