Chwefror

Cyn fyfyriwr Lefel A yn gweithio ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn.

Cafodd Gwion Lloyd, o Harlech, sydd yn gyn-fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Dolgellau ei ddewis ymhlith degau o ymgeiswyr fel Peiriannydd dan hyfforddiant ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn Llywodraeth Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celf Coleg Menai yn ennill dwy wobr mewn Cystadleuaeth Gelf Genedlaethol

Cadarnhawyd ansawdd adrannau Celf Grŵp Llandrillo Menai ymhellach yn ddiweddar, ar ôl y ddau enillydd cystadleuaeth myfyrwyr ‘Gwobr Arlunio Syr Kyffin Williams’ – a enillodd ddwsinau o geisiadau o bob rhan o Gymru, Lloegr a thramor – fod y ddau yn fyfyrwyr Coleg Menai Bangor!

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coleg Menai yn Codi Coron Codi Pwysau Cenedlaethol

Mae myfyriwr Adeiladu o Goleg Menai wedi ennill medal aur ar ôl rhagori ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Ymgyrch Llyfrgelloedd y Coleg i Hyrwyddo Iechyd Meddwl Cadarnhaol

Manteisiodd cannoedd o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai ar y cyfle i wella eu lles meddyliol yn ddiweddar, yn ystod Wythnos Iechyd a Lles y coleg yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Peiriannydd o Fangor yn ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Enillodd Eva Voma o Fangor wobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2022 - Gogledd Cymry' yng ngwobrau Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Dychwelyd i'r Llwyfan!

Mae myfyrwyr celfyddydau perfformio Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ar ddiwedd cyfnod o gyflwyno eu cynhyrchiad llwyddiannus ar lwyfan, am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.

Dewch i wybod mwy

Telehandler trydan y cyntaf o'i fath yn cyrraedd Glynllifon

Fel rhan o Strategaeth Hydrogen Grŵp Llandrillo Menai, mae Coleg Glynllifon wedi cael menthyg Telehandler trydan Merlo gan gwmni GNH Agri, dyma’r Telehandler cyntaf o’i fath ym Mhrydain, a’r Coleg ydi’r sefydliad addysg cyntaf i cael defnydd ohono.

Dewch i wybod mwy

Colegau yn Cyhoeddi Digwyddiadau Agored ar gyfer mis Mawrth

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal ei gyfres nesaf o Ddigwyddiadau Agored ar y campysau yn ystod mis Mawrth 2022.

Dewch i wybod mwy

Edrych ymlaen at Gystadleuaeth Rygbi Ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor.

Dydd Mercher, Chwefror 16, ar gaeau Clwb Rygbi Porthmadog, bydd cystadleuaeth rygbi ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor yn cael ei chynnal.

Dewch i wybod mwy

Arddangosfa o waith celf, myfyrwyr CMD, Dolgellau yn agor yn Nhŷ Siamas, Dolgellau.

Mae gwaith celf, sydd wedi eu creu gan fyfyrwyr Celf, Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau yn cael ei arddangos yn Nhŷ Siamas, y ganolfan gelfyddydol a diwylliannol yn Nolgellau.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn Sicrhau Cyllid i Ddatblygu Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg Newydd

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn llwyddiannus unwaith eto eleni am sicrhau Grant Datblygu’r Sector Ôl 16 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Sgiliau Byw a Gwaith, Coleg Meirion-Dwyfor yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Yn ddiweddar, cafodd Damien Slaney sydd yn byw yn Nhrawsfynydd ac sydd ar ei drydedd flwyddyn ar y cwrs Sgiliau Byw a Gwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, gyfle i gystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Peirianneg yn Cyrraedd Rownd Derfynol Cystadleuaeth Roboteg Genedlaethol

Mae'n bleser gan Goleg Menai gyhoeddi bod pedwar o'i ddysgwyr sy'n astudio Peirianneg ar gampws Llangefni wedi cyrraedd rownd derfynol gyntaf erioed Roboteg Ddiwydiannol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Hyfforddwyr Academi Rygbi Coleg Llandrillo yn Arwain y Ffordd

Andrew Williams yn gwneud ei 200fed ymddangosiad i RGC ochr yn ochr â'i gydweithiwr a'i ffrind, capten tîm rygbi RGC, Afon Bagshaw

Dewch i wybod mwy

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Croesawodd Grŵp Llandrillo Menai dîm Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau Cymru i gampws Llangefni'r wythnos diwethaf i un o rowndiau rhagbrofol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Adeiladwaith CMD Dolgellau, yn cystadlu yn nghystadleuaeth Sgiliau Cymru am y tro cyntaf mewn dwy flynedd.

Yn ddiweddar, bu rhai o fyfyrwyr adran adeiladwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ar safle Dolgellau, yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, wedi bwlch o ddwy flynedd, yn sgil y pandemig byd-eang.

Dewch i wybod mwy

Ein Grŵp: Cyfarfod a'r Staff (Chwefror 2022)

Croeso i ‘Ein Grŵp’, yr eitem fydd yn cyflwyno proffil aelod o staff Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd ‘Ein Grŵp’ yn rhoi sylw i aelod o staff bob mis: cewch gyfle i adnabod ein Tîm ychydig yn well, clywed am eu swydd a'r profiadau gwych maen nhw wedi'u cael gyda'r Grŵp.

Dewch i wybod mwy

Y Grŵp yn sicrhau hawliau digidol dysgwyr a staff yn ystod y pandemig

Mae’r Grŵp wedi cymryd camau breision i gefnogi dysgwyr â’u hanghenion digidol. Rydym wedi gweithio'n ddiflino dros y ddwy flynedd ddiwethaf i sicrhau bod yr amgylchedd dysgu ar-lein a gwasanaethau cymorth o bell i fyfyrwyr mor ddeniadol a hygyrch â phosibl.

Dewch i wybod mwy

Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru 2022 ar y Gweill

Disgwylir i Bencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru, a fydd yn para tridiau, ddychwelyd fis Chwefror 2022.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwyr a Staff Grwp Llandrillo Menai yn cyfrannu i gynhadledd Technoleg ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn ddiweddar bu rhai o staff y Coleg ar Banel Pwnc, Cynhadledd Technoleg ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nod y Gynhadledd oedd dangos y llwybrau gwahanol y gellid eu cymryd wrth astudio boed yn gyfleoedd academaidd, gradd prentisiaeth, swyddi yn ogystal â dangos mantais ac apêl y Gymraeg mewn swyddi o’r fath.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Trefnu Cynhadledd Yrfaoedd ym maes Teithio a Thwristiaeth

Trefnodd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Llandrillo gynhadledd yrfaoedd yn cynnwys seminarau, arddangosfeydd, gweithdai a stondinau rhyngweithiol gan amrywiaeth eang o sefydliadau teithio a thwristiaeth adnabyddus... a'r cwbl o dan gyfyngiadau caeth COVID-19.

Dewch i wybod mwy