Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Matt Tebbutt o'r BBC yn rhannu ei brofiadau gyda Diwydiant Twristiaeth Llandudno

Bydd Matt Tebbutt, cogydd llwyddiannus yn ogystal ag awdur a chyflwynydd Saturday Kitchen ar y BBC yn dod i Landudno mis nesaf i siarad mewn digwyddiad arbennig iawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yn Llandudno a'r cyffiniau.

Busnes@LlandrilloMenai sydd wedi trefnu'r digwyddiad fel rhan o brosiect 'Hwb Arloesi Llandudno ar gyfer Twristiaeth' a ariannwyd gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

Bydd Matt yn myfyrio ar yr hyn a'i denodd at y diwydiant yn ogystal â'r atgofion a'r cerrig milltir pwysig wrth i'w yrfa ddatblygu. Bydd yn defnyddio ei brofiad a'i farn bersonol fel dyn busnes a chyflogwr i drafod un o'r prif heriau sy'n wynebu'r diwydiant lletygarwch ledled y byd, sef denu a datblygu gweithwyr proffesiynol medrus a brwdfrydig ar gyfer y dyfodol.

Mae CV Matt yn drawiadol iawn. Ar hyn o bryd mae'n cyflwyno Saturday Kitchen, Best Bites ar BBC1 a Food Unwrapped ar Sianel 4. Enillodd Matt ddiploma yn Leiths School of Food and Wine yn Llundain cyn mynd ymlaen i weithio yn rhai o fwytai mwyaf mawreddog Llundain yn cynnwys gweithio i Marco Pierre White yn The Oak Room a Criterion. Roedd hefyd yn rhedeg ac yn berchen ar The Foxhunter Inn ger Brynbuga yn ne Cymru lle enillodd nifer o wobrau, yn cynnwys gwobr yr AA i Fwyty Gorau Cymru.

Bydd Dave Chapman o UK Hospitality – Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, a Jane Richardson - Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ymuno â Matt yn y digwyddiad i gynnig ychydig o gyd-destun ar lefel leol a Chymru gyfan. Yna cynhelir trafodaeth rhwng panel o arweinwyr lleol a'r gynulleidfa pan fydd cyfle i drafod sut i fynd i'r afael â'r her o recriwtio a chadw staff yn yr ardal leol.

Cynhelir y digwyddiad 26/04/2022 yng Ngwesty St George Llandudno. Rhaid archebu lle o flaen llaw gan fod cyfyngiad ar y niferoedd. I archebu'ch lle, dilynwch y linc.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o 'Hwb Arloesi Llandudno ar gyfer Twristiaeth' ac fe'i cyflwynir gan Busnes@LlandrillloMenai ar y cyd â Mostyn Estates Ltd. Ariennir y prosiect yn rhannol gan Lywodraeth Prydain drwy Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

Os hoffech wybod rhagor yna ffoniwch 08445 460 460, neu anfonwch neges e-bost athomas@gllm.ac.uk

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn rhaglen Llywodraeth y DU ar gyfer 2021/22. Nod hwn yw cefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU i dreialu rhaglenni a dulliau newydd i baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredinol y DU. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoedd, busnes lleol, a chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

The event is organised by Busnes@LlandrilloMenai as part of the UKCRF funded ‘Llandudno Tourism Innovation Hub’ project.

Matt will reflect on what first attracted him to the industry, key memories and milestones as his career developed. Drawing upon his own experience and thoughts as a business proprietor and employer, he will then go on to discuss one of the biggest challenges facing the industry globally, attracting and developing a skilled and motivated workforce of hospitality professionals for the future.

Matt’s CV is impressive, he’s the current host of Saturday Kitchen, presenter of Best Bites on BBC1 and Food Unwrapped on Channel 4, Matt gained a diploma at Leiths School of Food and Wine in London before working for some of London’s most prestigious restaurants including work for Marco Pierre White at The Oak Room and Criterion. He also owned and ran The Foxhunter Inn near Usk in South Wales winning a number of awards including AA Restaurant of the Year for Wales.

Dave Chapman of UK Hospitality – Executive Director for Wales, and Jane Richardson - Strategic Director for Economy & Place at Conwy County Borough Council will be joining Matt at the event to give an all-wales and local context before a facilitated discussion between a panel of local industry leaders and the audience to discuss how to address the recruitment and retention challenge in the locality.

The event will take place on the 26/04/2022 and will be held at the St Georges Hotel Llandudno, booking is essential as places are limited - book your place here.

This event is part of ‘The Llandudno Tourism Innovation Hub’ and is delivered by Busnes@LlandrillloMenai in partnership with Mostyn Estates Ltd. The project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

If you would like to find out more contact 08445 460 460 or email athomas@gllm.ac.uk