Llywodraethu

Ar uno ym mis Ebrill 2012, ailgyfansoddwyd Byrddau Corfforaeth Coleg Menai a Choleg Llandrillo yn un i weithredu ar y cyd ar gyfer Grŵp Llandrillo Menai.

Y Bwrdd

Mae'r Bwrdd yn cynnwys cyfanswm o 18 o aelodau, dan arweiniad y Cadeirydd, Dr Griff Jones (llun ar y dde, top) a'r Is-gadeirydd Alun Thomas (llun ar y dde, gwaelod). Mae'r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac yn rhannu ei waith rhwng pedwar is-bwyllgor, sef Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau, y Cadeiryddion, y Pwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Chwricwlwm, Myfyrwyr a Safonau. Gan dynnu ei aelodaeth o gronfa o brofiad eang, mae'r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol di-dâl o fyd busnes, awdurdodau lleol, y gymuned, staff, myfyrwyr, ynghyd â nifer o aelodau cyfetholedig i ddarparu cyflenwad llawn.

Mae'r Bwrdd yn gyfreithiol gyfrifol am benderfynu ar "cymeriad addysgol a chenhadaeth" y Grŵp wrth sicrhau bod yna ddulliau effeithiol o wybod a yw'n cael ei reoli'n briodol er mwyn cyflawni ei genhadaeth, gan sicrhau rheolaeth effeithiol o adnoddau i sicrhau ei hydaledd wrth ddiogelu ei asedau; cymeradwyo amcangyfrif blynyddol o incwm a gwariant; penodi, graddio, gwaharddiadau, diswyddo, a phenderfynu ar gyflog ac amodau gwasanaeth deiliaid swyddi uwch a'r Cyfarwyddwr Llwyodraethu, a gosod fframwaith ar gyfer cyflog ac amodau ar gyfer yr holl staff eraill.

Yn ystod cyfnod Covid 19, mae pellhau cymdeithasol yn golygu bod y Llywodrathwyr yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd gwbl newydd. Mae’r Bwrdd wedi cytuno ar ddull priodol i alluogi hyn drwy gydol y cyfnod yr argyfwng yma. Mae’r Bwrdd yn parhau i weithio drwy’r Pwyllgor Cadeiryddion a Phwyllgor Archwilio a Risg ar wahân, ac yn adrodd ac ymgynghori gyda’r holl aelodau yn rheolaidd ar bob agwedd o gynnydd y Grŵp

Llywodraethwyr presennol:

 • Andrea Adams (yn addysgu)
 • Dr Roy Bichan
 • Andy Billcliff
 • Dafydd Evans
 • Helen Halpin
 • Dilwyn Evans
 • Dr Gwyn Jones
 • Peter Lavin
 • Chris Morgans
 • John Pierce Williams
 • Hedd Pugh
 • Marion Pryor
 • Prof. Carol Tully
 • Brian Woosnam (nad yw'n addysgu)
 • Llywydd UM
 • Swyddog AU

Lawrlwythiadau:

Gwaith Y Bwrdd

Board1

Y Bwrdd
Ymdrin ag amcanion safonol a amlinellir yn yr Offeryn ac Erthyglau Llywodraeth yn casglu ac awdurdodi argymhellion a chanfyddiadau o'i is-bwyllgorau. Rhoi cymeradwyaeth terfynol ar faterion statudol cyllid, archwilio ac ansawdd a holl faterion eraill fel bo angen. Yn dal y pŵer i ffurfio pwyllgorau "Adrodd" ac "Arbennig" statudol yn ôl yr angen. Yn uniongyrchol yn monitro adfywio, dysgu yn y gwaith, ymgysylltu â chyflogwyr a gweithgareddau datblygu economaidd (fel y nodir isod) a chyfeirio risg gysylltiedig i'r PAR.

 • Memorandwm Ariannol (Saesneg yn unig)
 • Further Education Audit Code of Practice (Saesneg yn unig)
 • Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014
 • Monitro Iechyd Ariannol (Saesneg yn unig)
 • Rôl y Prif Reoleiddiwr AU (Saesneg yn unig)

Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau (PCA) (download):
Ymdrin â Chyllid, Gwasanaethau Corfforaethol, Adnoddau Staffio a Pholisi, swyddogaethau Ystadau, Dysgu yn y Waith, Iechyd a Diogelwch, chyfeirio risg gysylltiedig i'r PAR.

Pwyllgor Cadeiryddion (PC) (download):

Gweithredu fel pwynt cyfeirio ar gyfer strategaeth, busnes brys cyffredinol yn ôl yr angen, chwilio, cyflogau, llywodraethu, yn ogystal â chyfeirio risg cysylltiedig i PAR

Pwyllgor Archwilio a Risg (PAR) (download):

Ymdrin â gofynion statudol archwilio mewnol ac allanol ac adrodd, ynghyd â monitro risg cyffredinol.

Y Pwyllgor Cwricwlwm, Myfyrwyr a Safonau (PCMS) (download):

Ymdrin â chynllunio'r cwricwlwm, asesu ansawdd, partneriaethau a myfyrwyr, yn ogystal â chyfeirio risg gysylltiedig i PAR.

Cynghorau Coleg Lleol:

Yn arwain arfer gorau yn y sector, mae Cynghorau Coleg Lleol wedi cael eu datblygu gyda phrif bwrpas o gynnal cynrychiolaeth leol, gan hyrwyddo perthynas agos â staff, myfyrwyr, awdurdodau lleol, partneriaid addysg, budd-ddeiliaid ehangach a busnesau ar sail arbenigol ar draws ardal ddaearyddol amrywiol iawn. Mae pob Gyngor y Coleg yn cael ei gadeirio gan Llywodraethwr er mwyn rhoi sylw i fuddiannau lleol drwy bwyllgor o gynrychiolwyr ardal dethol, gan ganiatáu i faterion sy'n benodol i bob maes gweithredu'r Grŵp cael eu darlledu, a thrwy hynny hyrwyddo perchnogaeth, cyfranogiad ac integreiddio gyda'r gymuned ac ar yr un amser yn darparu llais uniongyrchol i Fwrdd y Grŵp. Gadeiryddion y Cynghorau yw:

 • Swydd wag
 • Andy Billcliff (Rhos)
 • Hedd Pugh (Glynllifon)
 • Hedd Pugh (Dolgellau)
 • Helen Halpin (Pwllheli)
 • Dr Griff Jones (Llangefni)
 • John Pierce-Williams (Bangor)

Mae pob Cyngor Coleg yn cael eu gweinyddu gan Caroline Jones (Swyddog Clercio'r Grŵp).

Lawrlwythiadau:

Board2

Beth ydym ni'n ei ddisgwyl gan ein Llywodraethwyr?

Meddwl am ddod yn Lywodraethwr? Cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Llwyodraethu am gymorth a chyngor pellach.

Disgwylir i holl Lywodraethwyr gwblhau datganiad Llywodraethu blynyddol, a chytuno i ymrwymo i god ymddygiad a moeseg. Mae'r Cod Llywodraethu isod yn cynnwys meini prawf ar gyfer cymhwyster, cod ymddygiad, a chrynodeb defnyddiol o brif ddyletswyddau a phwerau’r Bwrdd.

 • FE Governance Code of Conduct

Y ffordd rydym yn adrodd:

Cysylltiadau Llywodraethu defnyddiol:

Cysylltiadau

Mae Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwybodaeth yn goruchwylio llif gwaith y Bwrdd, ac mae'n gweithredu fel Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Chwynion annibynnol i'r Grŵp, ochr yn ochr â bod yn Ysgrifennydd Cwmni i weithrediadau masnachol y Grŵp. Yn gyflenwol i'r rôl, mae Toby wedi cadeirio Rhwydwaith Clercod Cenedlaethol yng Nghymru ers 2009.

Yn gyn Clerc Cyngor Dref, mae Toby wedi gweithio yng Ngholeg Llandrillo ers dros ugain mlynedd fel darlithydd a rheolwr. Mae Toby yn gyfrifol am gadw'r Grŵp mewn cysylltiad cadarn gydag ymchwil a datblygiadau llywodraethu cenedlaethol ar draws y sector.

Gweithdrefn Gwyno y Grŵp

Gellir gweld y weithdrefn gwyno ar ein tudalen polisïau.

Llywodraethu, Diogelu Data, Rhyddid Gwybodaeth a Chwynion:
Toby G. Prosser, JP
Coleg Llandrillo
Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ

01492 542313
t.prosser@gllm.ac.uk

Cynghorau Coleg Lleol a Cymorth GDPR:
Caroline Jones
Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB

01758 701385 est. 8658
caroline.jones@gllm.ac.uk

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn anelu at weithredu mewn modd agored ac yn gwbl atebol. Ymhlith y cyfoeth o wybodaeth a gyhoeddwyd eisoes gan y Grŵp, mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn galluogi chi i ofyn am wybodaeth bellach gan gyrff cyhoeddus fel ni, yn ôl yr angen.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

 • wedi bod yn gyfreithlon mewn grym ers Ionawr 1af, 2005
 • yn rhoi hawli bawb o fewn a thu allan y Grŵp i gael mynediad i wybodaeth a gedwir gan y Grŵp a'i cholegau
 • yn cwmpasu holl gofnodion a gwybodaeth ddigidol a phrint a gedwir gan Grŵp Llandrillo Menai boed yn gyfredol neu archif

Mae amodau ac eithriadau lle nad oes angen i wybodaeth gael ei rhyddhau a ni ddylid ei rhyddhau.

Cynllun Cyhoeddi'r Grŵp

I helpu gydag ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae Grŵp Llandrillo Menai yn cydymffurfio â Chynllun Cyhoeddi safonol y sector sydd â manylion am y mathau o wybodaeth y mae'r Grŵp yn darparu fel mater o drefn i'r cyhoedd a sut y gall y cyhoedd gael mynediad at y wybodaeth. Mae'n cynnwys pethau fel strwythurau a threfniadaeth y Coleg, ei wasanaethau a'i weithdrefnau, arferion, a chanllawiau. O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae gan y cyhoedd hawl i ofyn am wybodaeth nad yw wedi'i chynnwys yn y cynllun cyhoeddi Coleg.

Mae cyfrifoldeb am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn sefyll gyda Chyfarwyddwr Llwyodraethu'r Grŵp.