Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Pobl Ifanc Grŵp Llandrillo Menai ar y TRAC Cywir ar gyfer Dyfodol Mwy Disglair!

Yn ddiweddar daeth rhanddeiliaid a oedd yn ymwneud â phrosiect gwerth £38m a ariannwyd gan yr UE i gefnogi pobl ifanc a oedd wedi ymddieithrio o addysg ac mewn perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant), ynghyd ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn y Rhyl i ddathlu’r gwahaniaeth mae prosiect TRAC Grŵp Llandrillo Menai wedi gwneud i fywydau cannoedd o ddysgwyr ledled holl golegau'r Grŵp.

Roedd cynrychiolwyr o Grŵp Llandrillo Menai, Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn bresennol i nodi llwyddiant ysgubol prosiect TRAC 16-24 Grŵp Llandrillo Menai rhwng 2016 a 2022. Amcan penodol y prosiect oedd lleihau nifer y bobl ifanc 16-24 oed sy’n dod yn NEET, a'u cefnogi i wneud y mwyaf o’u cyfleoedd i lwyddo fel oedolion.

Nodwyd dysgwyr a oedd yn gymwys am gymorth drwy ddefnyddio Dull Adnabod Anghenion yn Gynnar (EIT) a ddefnyddiwyd i hwyluso trafodaethau am lefel y cymorth yn y Paneli 'Dysgwyr sydd mewn Perygl' ledled y Grŵp er mwyn penderfynu ar y cymorth fwyaf addas ar gyfer pob unigolyn. Yn dilyn y cyfarfodydd panel, byddai Mentor TRAC yn gweithio gyda'r dysgwyr i greu cynllun gweithredu personol a threfnu cymorth pwrpasol er mwyn sicrhau eu bod yn ymgysylltu a'r coleg ac yn llwyddo.

Mae TRAC 16-24 wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Grŵp Llandrillo Menai a bydd ei effaith a’i etifeddiaeth barhaus yn parhau i gefnogi a llywio cymorth iechyd meddwl a lles yn y dyfodol i ddysgwyr sy’n astudio yn y Coleg. Mae prosiect TRAC y Grŵp wedi arwain at ostyngiad o 66% yn nifer y dysgwyr 16-24 oed sydd wedi dod yn NEET. Mae dysgwyr a gafodd gymorth TRAC wedi gwella eu presenoldeb, wedi datblygu sgiliau gwell, megis gwydnwch, cyfathrebu ac iechyd meddwl cadarnhaol ac wedi mynd ymlaen i gyflawni'n llwyddiannus ar eu cwrs ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Gan siarad yn y digwyddiad, dywedodd Carolyn Thomas AS: "Roedd yn wych clywed a dysgu am fanteision y prosiect TRAC 16-24 a ariannwyd gan Ewrop. Rwy’n gobeithio y gall y prosiect barhau o dan ffrwd ariannu newydd, gan ehangu yn llwybr i gyflogaeth drwy weithio gyda’r gymuned fusnes.”

Ychwanegodd aelod arall o’r Senedd, Gareth Davies AS: “Mae wedi bod yn bleser ymweld â Choleg y Rhyl i ddysgu mwy am gynllun TRAC 16-24, a gwaith gwych y prosiect i ddarparu addysg, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl ifanc oedd ei angen fwyaf. Mae’r prosiect wedi llwyddo i leihau’r tebygolrwydd y bydd pobl ifanc yn dod yn NEET.”

Meddai James Nelson, Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd Grŵp Llandrillo Menai: “Mae prosiect TRAC wedi bod yn ardderchog o ran y gefnogaeth y mae wedi’i rhoi i lawer o ddysgwyr sydd mewn perygl o ddod yn NEET. Mae 70% o ddysgwyr a gafodd gymorth gan TRAC wedi dweud wrthym heb y cymorth hwn y byddent wedi bod ar eu colled, ac na fyddent wedi cyflawni eu cymwysterau. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau cyllid fel y gallwn barhau i ddarparu’r cymorth hollbwysig hwn i’n dysgwyr fel y gallant barhau i fod yn llwyddiannus.”

Ychwanegodd Phil Jones, Pennaeth y Gwasanaethau i Ddysgwyr a Marchnata Grŵp Llandrillo Menai: “Mae’r digwyddiad wedi bod yn ardderchog. Mae wedi dangos yr effaith y mae ein Mentoriaid TRAC wedi’i chael ar ddysgwyr drwy’r cymorth pwrpasol y maent wedi’i roi i’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn NEET.

Rydym yn falch iawn o gyflawniadau'r dysgwyr a gefnogwyd gan TRAC; mae llawer ohonynt wedi mynd ymlaen i ddilyn cwrs lefel uwch, wedi dechrau Gradd Prifysgol, mewn cyflogaeth neu wedi sicrhau prentisiaeth.”

Mae prosiect TRAC 11-24 bellach wedi cau. Cafodd ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru.

Representatives from Grŵp Llandrillo Menai, Welsh Government and Denbighshire County Council, were in attendance to mark the overwhelming success of Grwp Llandrillo Menai’s TRAC 16-24 project which ran from 2016 to 2022. The project’s specific objective was to reduce the number of young people aged 16-24 from becoming NEET, thus maximising their opportunities for success in adult life.

Learners were identified as eligible for support through an Early Identification Tool (EIT), which was used to review the level of support at the ‘Learners at Risk’ panels across the group to determine the most appropriate support for each individual. Following the panel meetings, a TRAC Mentor worked with the learner to create a personalised action plan and a bespoke support package to ensure their engagement and success in college.

At Grŵp Llandrillo Menai, TRAC 16-24 has been a huge success and its impact and ongoing legacy will continue to support and shape future mental health and wellbeing support for learners studying at Grwp Llandrillo Menai. The Grŵp TRAC project has resulted in a 66% decrease in the number of 16-24 aged learners who have become NEET. Learners receiving TRAC support have improved their attendance, developed enhanced skills, such as resilience, communication and positive mental health and gone on to achieve success on their course and in their future careers.

Speaking at the event, Carolyn Thomas MS said: “It was great to hear and learn about the benefits of the European-funded TRAC 16-24 project. I hope it can continue under a new funding stream, expanding into a pathway of employment working with the business community.”

Another member of the Senedd, Gareth Davies MS added: “It has been a pleasure to visit Rhyl College to learn more about the TRAC 16-24 scheme, and the fantastic work that it did in providing education, training and work opportunities for young people who needed it the most. The project has succeeded in lowering the chances of young people becoming NEETs.”

James Nelson, Executive Director Academic Services at Grŵp Llandrillo Menai, commented: “ The TRAC project has been excellent in the support it has provided to many learners who are at risk of becoming NEET. 70% of learners who were supported by TRAC have told us without this support they would have been worse off, and would not have achieved their qualifications. We are working with partners to secure replacement funding so that we can continue to provide this critical support to our learners so that they can continue to be successful.”

Head of Learner Services and Marketing at Grŵp Llandrillo-Menai, Phil Jones, added: “The event has been

excellent, it has shown the impact our TRAC funded Mentors have had on learners through the bespoke support they have provided to those at risk of becoming NEET. We are very proud of the achievements made by learners supported by TRAC, many of whom have gone on to a higher level course, started a University Degree, employment or secured an apprenticeship.”

Representatives from Grŵp Llandrillo Menai, Welsh Government and Denbighshire County Council, were in attendance to mark the overwhelming success of Grwp Llandrillo Menai’s TRAC 16-24 project which ran from 2016 to 2022. The project’s specific objective was to reduce the number of young people aged 16-24 from becoming NEET, thus maximising their opportunities for success in adult life.

Learners were identified as eligible for support through an Early Identification Tool (EIT), which was used to review the level of support at the ‘Learners at Risk’ panels across the group to determine the most appropriate support for each individual. Following the panel meetings, a TRAC Mentor worked with the learner to create a personalised action plan and a bespoke support package to ensure their engagement and success in college.

At Grŵp Llandrillo Menai, TRAC 16-24 has been a huge success and its impact and ongoing legacy will continue to support and shape future mental health and wellbeing support for learners studying at Grwp Llandrillo Menai. The Grŵp TRAC project has resulted in a 66% decrease in the number of 16-24 aged learners who have become NEET. Learners receiving TRAC support have improved their attendance, developed enhanced skills, such as resilience, communication and positive mental health and gone on to achieve success on their course and in their future careers.

Speaking at the event, Carolyn Thomas MS said: “It was great to hear and learn about the benefits of the European-funded TRAC 16-24 project. I hope it can continue under a new funding stream, expanding into a pathway of employment working with the business community.”

Another member of the Senedd, Gareth Davies MS added: “It has been a pleasure to visit Rhyl College to learn more about the TRAC 16-24 scheme, and the fantastic work that it did in providing education, training and work opportunities for young people who needed it the most. The project has succeeded in lowering the chances of young people becoming NEETs.”

James Nelson, Executive Director Academic Services at Grŵp Llandrillo Menai, commented: “ The TRAC project has been excellent in the support it has provided to many learners who are at risk of becoming NEET. 70% of learners who were supported by TRAC have told us without this support they would have been worse off, and would not have achieved their qualifications. We are working with partners to secure replacement funding so that we can continue to provide this critical support to our learners so that they can continue to be successful.”

Head of Learner Services and Marketing at Grŵp Llandrillo-Menai, Phil Jones, added: “The event has been

excellent, it has shown the impact our TRAC funded Mentors have had on learners through the bespoke support they have provided to those at risk of becoming NEET. We are very proud of the achievements made by learners supported by TRAC, many of whom have gone on to a higher level course, started a University Degree, employment or secured an apprenticeship.”