Rhagfyr

Myfyriwr Coleg yn Disgleirio ymhlith Sêr y Byd Ffilm a Cherddoriaeth

Gwireddodd myfyriwr Celfyddydau Perfformio Coleg Llandrillo un o'i freuddwydion wedi iddo ennill rôl actio mewn cyfres ffilm ffug-ddogfen, gan rannu amser sgrin gyda sêr megis Y Fonesig Helen Mirren a Tom Jones!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Gwerthu Crefftau Nadolig o Waith Llaw mewn Marchnad Nadolig Awyr Agored

Gwnaeth dros 100 o fyfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Llandrillo - ynghyd â staff a myfyrwyr o sawl adran arall greu gŵyl y gaeaf heddiw, gan gynnal eu marchnad Nadolig diwedd blwyddyn tu allan ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg.

Dewch i wybod mwy

Pobl Ifanc Grŵp Llandrillo Menai ar y TRAC Cywir ar gyfer Dyfodol Mwy Disglair!

Yn ddiweddar daeth rhanddeiliaid a oedd yn ymwneud â phrosiect gwerth £38m a ariannwyd gan yr UE i gefnogi pobl ifanc a oedd wedi ymddieithrio o addysg ac mewn perygl o ddod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant), ynghyd ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn y Rhyl i ddathlu’r gwahaniaeth mae prosiect TRAC Grŵp Llandrillo Menai wedi gwneud i fywydau cannoedd o ddysgwyr ledled holl golegau'r Grŵp.

Dewch i wybod mwy

Gwobrau Arian ac Efydd yng Nghwpan y Byd ar gyfer Myfyrwyr Coleg

Mae Tîm Cogyddion Iau Cymru yn dathlu wedi ennill gwobrau arian ac efydd yn y Cwpan Byd Coginio yn Luxembourg! Yn hynod iawn, mae dau draean o'r sgwad yn cynnwys myfyrwyr cyfredol neu gyn-fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo o Grwp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Cyhoeddi Llyfr Stori Nadolig

Cafodd myfyrwyr o Goleg Menai gyfle oes yn ddiweddar i ddrafftio a chyhoeddi llyfr stori Nadolig i blant gydag awdur a darlunydd medrus.

Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Ymarfer Gofal Iechyd

Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiad dathlu ar gyfer rhaglen Addysg Uwch Ymarfer Gofal Iechyd

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn ddiweddar wedi ei gynnal i ddathlu cyflawniadau academaidd 111 o weithwyr cymorth gofal iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCHUHB).

Dewch i wybod mwy

Dathlu busnesau lleol wrth iddyn nhw anelu at carbon sero

Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd ein digwyddiad Dyfodol Digidol Gwyrdd yn Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai. Roedd yn wych croesawu cydweithwyr, partneriaid a busnesau lleol i ddathlu ein prosiect Academi Ddigidol Werdd.

Dewch i wybod mwy

Cymorth myfyrwyr o Goleg Menai i ddiwrnod Llwybrau Llesiant

Aeth grŵp o fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau chwaraeon yng Ngholeg Menai ati i chwarae rhan flaenllaw mewn digwyddiad a drefnwyd gan y cyngor ar gyfer oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Dewch i wybod mwy

Adborth Cadarnhaol gan Ddysgwyr yn yr Arolwg Myfyrwr

Canmolwyd Grŵp Llandrillo Menai gan bron i 2,000 o ddysgwyr mewn arolwg diweddar pan ddywedodd 99% ohonynt fod ansawdd y coleg, yr addysgu a'r dysgu'n 'dda iawn'.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr yn ennill cap am am lwyddiant mewn Criced galluoedd cymysg

Cafodd myfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo, sy'n aelod allweddol o sgwad Criced Galluoedd Cymysg Cymru, ei gap cyntaf am gynrychioli ei wlad yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn dod O’r UDA i Ymweld â Glynllifon i Lansio Prosiect Cyfeillio Newydd

Yn ddiweddar, daeth Taff Hughes sydd yn wreiddiol o Lannor ger Pwllheli, ond sydd bellach yn byw yn Ellinwood, Kansas ar ymweliad arbennig a Choleg Glynllifon er mwyn rhannu ei brofiadau, ac i gychwyn prosiect cyfeillio newydd cyffrous.


Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus y Rhyl yn Helpu i Blannu Gwrychoedd

Mae myfyrwyr o gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl wedi bod yn helpu ceidwaid mewn gwarchodfa natur leol i glirio ardaloedd yn barod ar gyfer plannu tegeirianau ac ailffurfio gwrychoedd er mwyn gallu adeiladu nythod ar gyfer amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

Dewch i wybod mwy
Chef Jack Quinney and tutor Tony Fitzmaurice

Jack, y Llysgennad Prentisiaethau, wedi gwneud dewis doeth am yrfa fel cogydd

Yn ôl y prentis cogydd, Jack Quinney, roedd gadael cwrs gradd prifysgol mewn peirianneg sifil a mynd yn brentis cogydd yn ystod cyfnod clo pandemig Covid-19 yn ddewis doeth.

Dewch i wybod mwy

Dyfodol Digidol Gwyrdd

Dathlu busnesau lleol wrth iddynt anelu am sero net

Dewch i wybod mwy

Cwmni RWE yn Gwella Sgiliau Gwyrdd ei Weithlu

Bydd gweithwyr yn RWE yn cwblhau cyrsiau gradd mewn Peirianneg trwy Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr Cyfrifiadura o'r Coleg i dderbyn Doethuriaeth

Bydd cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo a wrthododd i adael Syndrom Asperger ei rwystro rhag llwyddo, yn derbyn PhD yn fuan a chael y fraint o ddefnyddio'r teitl 'Dr'.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gradd Awyr Dgored yn Cychwyn ar Bartneriaeth Gyda’r Urdd

Yn ddiweddar cafodd pedwar o fyfyrwyr gradd sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored eu dewis i fod yn rhan o gynllun uchelgeisiol mewn partneriaeth gyda chanolfan awyr agored yr Urdd yng Nglan-llyn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Ennill Medalau Mewn Gemau Terfynol Wordskills UK!

Mae tri myfyriwr o Goleg Menai wedi dod adre o Rowndiau Terfynol Worldskills UK gyda medalau arian ac efydd.

Dewch i wybod mwy