Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol Bangor yn dathlu cwblhau eu Diploma Estynedig Biofeddygol!

Cafodd fyfyrwyr Gwyddoniaeth Gynhwysol Coleg Menai gyflwyniad diplomâu a gwobrau yn ddiweddar mewn digwyddiad dathlu ddathlu diwedd y flwyddyn.

Cafodd y darpar wyddonwyr - oedd yn astudio ar safle Bangor - gyfle hefyd i siarad â'u hyfforddwyr yn anffurfiol a chymryd rhan mewn ystod o gwisiau gyda'u cyfoedion.

Rhoddodd y myfyrwyr Lefel 3 - Josie, Michelle, Leanne, Christopher, Robert a Tomás - hefyd gyflwyniad ar y cyd i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf a staff. Yn ystod hyn, buont yn rhannu eu profiadau o’r cwrs, gan gynnwys eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol, sy’n cynnwys mynd ar amrywiaeth o brifysgolion i astudio graddau mewn Gwyddor Biofeddygol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Sŵoleg Fertebratau’r Môr!

Meddai Susan Parry, arweinydd rhaglen Gwyddor Biofeddygol Coleg Menai: Mae llawer o’r myfyrwyr yn mynd i astudio mewn prifysgolion y flwyddyn nesaf a dymunwn y gorau iddynt! ”

Mae'r cwrs BTEC Lefel 3 Gwyddoniaeth Gymhwysol (Biofeddygol) yn gwrs dwy flynedd ac yn gyfwerth â 3 chymhwyster Safon Uwch. Mae'n darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i ddysgwyr sy'n dymuno cael gyrfa ym meysydd gwyddor labordy a diwydiannol, gwasanaeth gwyddoniaeth feddygol neu wasanaeth gwyddoniaeth fforensig.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Gwyddoniaeth yng Ngholeg Menai, ewch i'r wefan.

www.gllm.ac.uk