Graddau (Addysg Uwch)

Rydym yn cynnig ystod eang o gymwysterau lefel prifysgol ar draws Gogledd Cymru, yn cynnwys Graddau Sylfaen a Graddau Anrhydedd a ddilyswyd gan rai o brifysgolion gorau Cymru a Lloegr. Mae llawer ohonynt yn gymwysterau galwedigaethol a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â chyflogwyr er mwyn rhoi i chi’r sgiliau a’r wybodaeth y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt ac er mwyn ei gwneud yn haws i chi symud ymlaen i waith.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Gweld yr holl gyrsiau Graddau (Addysg Uwch)

Mae Grŵp Llandrillo Menai’n cynnig cyrsiau prifysgol mewn dros 30 maes pwnc.

Dilysir a dyfernir y rhan fwyaf o’n graddau gan Brifysgol Bangor.

Darperir y rhan fwyaf o'r cyrsiau yn y ganolfan brifysgol arbenigol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, neu ar ein campysau ym Mangor a Llangefni. Mae rhai cyrsiau gradd dwyieithog ar gael yn Nolgellau hefyd.

Gall astudio at radd newid eich bywyd mewn sawl ffordd:

  • Gwella’ch cyfle i gael gyrfa a dyrchafiad
  • Cynyddu’r potensial i ennill cyflog uwch
  • Meithrin gwybodaeth a sgiliau
  • Magu hunanhyder
  • Gwneud ffrindiau newydd
Degrees web

Sut i wneud cais

Mae gan bob un o'n cyrsiau gradd feini prawf mynediad penodol. Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau. Cliciwch yma i ganfod rhagor am sut i wneud cais a'n cynigion derbyniadau cyd-destunol.

Degrees web

Pa gwrs gradd yw’r un i chi?

Graddau Anrhydedd:
Mae Gradd Anrhydedd yn werth 360 credyd Addysg Uwch. Mewn rhai pynciau, byddwch yn astudio cwrs Gradd Anrhydedd yn llawn amser am dair blynedd. Mewn pynciau eraill, byddwch yn dilyn cwrs Gradd Sylfaen yn gyntaf. Wedyn, gallwch ddilyn cwrs atodol am flwyddyn neu ddwy flynedd arall er mwyn cael Gradd Anrhydedd.

Graddau Sylfaen:
Yn gyffredinol, mae Gradd Sylfaen yn werth 240 credyd Addysg Uwch. I astudio’r rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn, mae gofyn i’r myfyriwr fod yn gweithio neu gael profiad gwaith sylweddol.

Yn wahanol i rai cyrsiau gradd, nid ymdrin â theori’n unig y mae’r rhain. Byddant yn rhoi i chi’r wybodaeth a’r sgiliau y mae ar gyflogwyr eu heisiau, drwy gyfuno gwaith theori a’r defnydd a wneir ohono yn y gweithle. Bydd hyn yn gwella’ch siawns o gael swydd ac yn eich paratoi i ymdopi â mwy o gyfrifoldeb neu at ddyrchafiad.

Datblygwyd ein holl gyrsiau Gradd Sylfaen fel eu bod yn cynnig llwybrau dilyniant clir i gyrsiau Graddau Anrhydedd yng Ngrŵp Llandrillo Menai neu yn un o’r sefydliadau sy’n bartneriaid i ni.

Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC):
Cymhwyster lefel prifysgol sy’n gysylltiedig â byd gwaith yw HNC (Tystysgrif Genedlaethol Uwch) ac, fel rheol, astudir y math hwn o gwrs yn rhan-amser am ddwy flynedd, neu’n llawn amser am flwyddyn. Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Gradd Sylfaen.

Prentisiaeth Gradd:
Mae prentisiaethau gradd yn cynnig llwybr gwahanol i'r un addysg uwch academaidd arferol. Maent yn cyfuno gwaith llawn amser ag astudio'n rhan-amser.

Gallwch ddarganfod mwy am ein hystod o brentisiaethau gradd yma.

QAA

Sicrwydd Ansawdd

Yn 2016, derbyniodd y Grŵp gymeradwyaeth yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) am wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr. Roedd y Grŵp ymhlith yr unig bedwar coleg allan o 62 coleg ledled Cymru a Lloegr i dderbyn cymeradwyaeth o’r fath.

4 Section 18 2

Bodlonrwydd

Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021, dywedodd 83% o’n myfyrwyr gradd eu bod yn fodlon ag ansawdd yr addysgu ar eu cwrs! Yn ogystal, mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch o fod â'r gyfradd fodlonrwydd gyffredinol uchaf o blith holl sefydliadau AU Gogledd Cymru.

UCCL

Lleol

Cynigir y rhan fwyaf o’n cyrsiau gradd yn y Ganolfan Brifysgol yn Llandrillo-yn-Rhos, ac mae rhai rhaglenni hefyd ar gael ar ein campysau ym Mangor, Llangefni, y Rhyl a Dolgellau. Golyga ein darpariaeth leol y gallwch astudio at radd yma ar garreg eich drws, heb orfod symud I ffwrdd i brifysgol.

Rhoson Sea 336

Hyblyg

Cynigiwn ddewis helaeth o gyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser, ac yn aml, cynhelir ein cyrsiau llawn amser ddau ddiwrnod yr wythnos. Mae hyn yn eich helpu I gyfuno’ch astudio â gwaith a’ch ymrwymiadau teuluol.

Glynllifon 104

Fforddiadwy

Drwy fyw gartref, gallech arbed rhai miloedd o bunnau gan na fydd angen i chi dalu’r costau llety y mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref eu talu.

Dwyfor Dolgellau 47

Cefnogaeth

Mae’r dosbarthiadau’n fychan, felly bydd gan eich tiwtoriaid fwy o amser i’w dreulio gyda chi. Gall ein staff cyfeillgar yn y Gwasanaethau i Ddysgwyr hefyd eich cynorthwyo gyda’ch CV a thechnegau cyfweliad, yn ogystal â rhoi cyngor gyrfaol i chi.