Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn Bennaeth Dylunio gemau fideo Lego yn cael ei holi gan fyfyrwyr Coleg Llandrillo Menai

Cafodd cyn Bennaeth Dylunio cwmni gemau fu'n gweithio ar nifer o gemau arobryn LEGO am dros ugain mlynedd ei holi'n drwyadl gan fyfyrwyr cyrsiau Datblygu Gemau yn ystod sesiwn Holi ac Ateb yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar.

Bu Arthur Parsons - a synnodd y diwydiant gemau yn 2021 pan adawodd TT Games i ddechrau ei fusnes ei hun ar ôl mwy na dau ddegawd gyda'r cwmni - yn ateb cwestiynau gan ddwsinau o fyfyrwyr ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ar ystod eang o bynciau: o'i gynlluniau ar gyfer y dyfodol, cyfleoedd gyrfa yn y diwydiant gemau i gyngor penodol ynghylch dylunio gemau.

Mae'r gemau fideo LEGO, sydd wedi ennill gwobrau BAFTA, yn seiliedig ar wahanol ffilmiau LEGO, ac yn dilyn straeon y ffilmiau hynny.

Sgwrsiodd Arthur - sydd bellach wedi sefydlu ei stiwdio ei hun o'r enw 10:10 games ac sy'n Gyfarwyddwr Dylunio'r fenter - am ei yrfa hyd yma, dros chwarter canrif yn y diwydiant gemau. Soniodd hefyd am yr hyn y mae'n ei wneud o ddydd i ddydd, y gemau cyfredol sy'n cael eu datblygu, technegau cyfweld, trosolwg o'r diwydiant presennol a chyngor i'r myfyrwyr.

Dywedodd Arthur: “Ro'n i wrth fy modd yn ymweld â’r myfyrwyr yng Ngholeg Llandrillo. Fe wnaethant ofyn amrywiaeth o gwestiynau treiddgar ac ro'n i wrth fy modd â'u brwdfrydedd a'u ehangder gwybodaeth. "
Fe wnaeth cyfleusterau cyfrifiadurol y coleg a strwythur y cwrs Datblygu Gemau greu argraff dda iawn arnaf."

Dywedodd tiwtor Datblygu Gemau Coleg Llandrillo, Rob Griffiths - a fu'n gweithio i Arthur yn TT Games yn flaenorol: “Roedd hwn yn ymweliad gwerthfawr dros ben i’n myfyrwyr Datblygu Gemau. Roedd yn gyfle gwych i weld sut mae'r diwydiant yn gweithio o safbwynt rhywun sy'n gweithio yn y maes. Roedd yn sesiwn ddefnyddiol iawn, ac yn wych clywed gan un o fawrion y diwydiant sydd wedi gadael cwmni llwyddiannus i ddechrau ei fusnes ei hun. Bydd ei gyngor ac arweiniad, a'i adborth ar gynnwys portffolio, yn hynod o ddefnyddiol i'n dysgwyr.

Yn dilyn rhyddhau'r gêm fideo Lego Star Wars, unodd cwmni Giant gyda Traveller's Tales i ffurfio TT Games. Ers hynny mae TT Games - sy'n rhan o gwmni adloniant byd-eang Warner Bros erbyn hyn - wedi datblygu nifer o gemau fideo LEGO gyda brandiau adnabyddus yn cynnwys, Batman, Harry Potter, Marvel Super Heroes ac Indiana Jones, yn ogystal a theitlau poblogaidd fel LEGO Marvel's Avengers, LEGO Lord of the Rings, LEGO Jurassic World, LEGO Dimensions, LEGO Worlds a llawer o deitlau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Datblygu Gemau, neu gyrsiau Cyfrifiadura yn gyffredinol, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Arthur Parsons - who stunned the gaming industry in 2021 when he left TT Games to start his own business after more than two decades with the company - fielded questions from dozens of students at the Rhos-on-Sea campus on a wide range of topics: from his plans for the future, through career opportunities within the gaming industry, to specific advice on game design.

The BAFTA-award-winning LEGO video games are usually based around different LEGO film franchises and follow the stories of the related movies.

Arthur - who now has his own studio called 10:10 games where he is also the design director - gave a talk on his career to date, covering 25 years in the gaming industry. He also spoke about what he does on a day-to-day basis, the current games in development, interview techniques, an overview of the current industry, as well as providing the students with insider tips.

Arthur said: “I was delighted to be able to visit the students at Coleg Llandrillo. They asked a range of probing questions and I was delighted with both their enthusiasm and breadth of knowledge. I was impressed with the college’s facilities and also the Games Development course structure.”

Coleg Llandrillo Games Development tutor Rob Griffiths - who used to work under Arthur at TT Games - said: “This was an extremely valuable visit for our Games Development students. It was a fantastic opportunity to be able to see how the industry works from an insider’s point of view. A very informative talk, it was great to hear from a giant of the industry who has now left to start his own business. His guidance and feedback on portfolio will be extremely useful to our learners."

Following the release of Lego Star Wars: The Video Game, Giant merged with Traveller's Tales to form TT Games. Since then, TT Games – which is now a part of global entertainment giant Warner Bros - has developed numerous hit LEGO videogame franchises with cherished brands including Batman, Harry Potter, Marvel Super Heroes and Indiana Jones, as well as popular titles such as LEGO Marvel’s Avengers, LEGO Lord of the Rings, LEGO Jurassic World, LEGO Dimensions, LEGO Worlds and many, many more.

For more information on our courses in Games Development, or Computing in general, please contact the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk