Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cymdeithas Goginio Cymru'n dathlu degawd o lwyddiant eu partneriaeth â Choleg Llandrillo, Grŵp Llandrillo Menai

Dathlwyd partneriaeth lwyddiannus rhwng Cymdeithas Goginio Cymru a Grŵp Llandrillo Menai dros y ddegawd ddiwethaf trwy lofnodi cytundeb newydd.

Bydd y cytundeb yn sicrhau bod Tîm Coginio Iau Cymru, sy'n cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau ledled y byd, yn parhau i fod wedi'i seilio ar gampws y Grŵp yn Llandrillo-yn-Rhos lle mae rheolwr y tîm, Michael Evans, yn ddarlithydd.

Mae'r cytundeb yn golygu bod Grŵp Llandrillo Menai yn darparu lleoliad, nawdd a hyfforddwr i'r tîm iau, sy'n cynnwys cogyddion dawnus dan 23 oed.

Dechreuodd y bartneriaeth yn 2011 pan ail-ffurfiwyd Tîm Cogyddion Iau Cymru i gystadlu yng nghystadlaethau Coginio Olympaidd yn yr Almaen y flwyddyn ddilynol.

Mae'r tim wedi mynd ymlaen i gynrychioli Cymru'n llwyddiannus, gan gynnwys cael medalau arian ac efydd yn y cystadlaethau Coginio Olympaidd y llynedd. Yr her nesaf i'r cogyddion ifanc yw cystadleuaeth Cwpan Coginio'r Byd a noddir gan gwmni Villeroy & Boch yn Lwcsembwrg ym mis Tachwedd 2022.

Mae cysylltiad Cymdeithas Goginio Cymru â Grŵp Llandrillo Menai yn mynd yn ôl i 2006, pan gynhaliwyd Pencampwriaeth Coginio Rhyngwladol Cymru ar y safle am y tro cyntaf. Mae'r digwyddiad tridiau o hyd, sy'n denu prif gogyddion o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a gweddill y byd, yn ddigwyddiad rheolaidd yn y coleg bellach a chynhelir y gystadleuaeth eleni rhwng 22 a 24 Chwefror.

Dywedodd llywydd Cymdeithas Goginio Cymru, Arwyn Watkins OBE: "Rydym wrth ein bodd yn adnewyddu ein partneriaeth werthfawr â Grŵp Llandrillo Menai am flwyddyn arall ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru 2022 yno, wedi absenoldeb am ddwy flynedd oherwydd y pandemig.

"Mae gan gogyddion a ddewiswyd i fod yn aelodau sgwad Tim Cogyddion Iau Cymru flwyddyn gyffrous o'u blaenau wrth iddyn nhw baratoi i gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Coginio'r Byd yn Lwcsembwrg, un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol i gogyddion o bob rhan o'r byd.

"Y tîm iau sy'n meddu ar yr allwedd i'r dyfodol a gobeithio y bydd llawer o'r cogyddion ifanc yn mynd ymlaen i fod yn aelodau'r tîm hŷn ac yn cystadlu ar y lefel uchaf ar lwyfan y byd."

Dywedodd David Owen, Pennaeth Cynorthwyol Grŵp Llandrillo Menai: "Rydym ni'n falch o barhau i gefnogi Tîm Coginio Cenedlaethol Iau Cymru, sydd wedi bod yn meithrin a hybu doniau ifanc y genedl am bron i ugain mlynedd.

"Mae aelodau'r tim, llawer ohonyn nhw wedi bod yn fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Grŵp Llandrillo Menai, wedi cystadlu mewn nifer o gystadlaethau ledled y byd, yn cynnwys Cwpan Coginio'r Byd a'r gystadleuaeth Coginio Olympaidd. Maen nhw wedi gweini canapés Dydd Gŵyl Dewi yn Rhif 10 Stryd Downing hyd yn oed!

"Mae esblygiad tîm iau dawnus, a hyfforddir gan Michael Evans, yn gam cadarnhaol tuag at sicrhau dyfodol sgiliau coginio yng Nghymru, gan arddangos doniau'r aelodau a'r gorau o gynnyrch Cymru hefyd."

Gofynnir i unrhyw gogydd ifanc â diddordeb mewn bod yn aelod o Dîm Coginio Iau Cymru gysylltu â: office@culinaryassociation.wales