Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Llwyddiant Digwyddiad i Adeiladwyr yng Nghanolfan CIST

Daeth cyflogwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant adeiladu i Ganolfan Sgiliau, Isadeiledd a Thechnoleg (CIST) a Choleg Menai i gymryd rhan mewn sesiynau yn trafod y newidiadau i brentisiaethau adeiladu a chanfod gwybodaeth am gyrsiau adeiladu a'r cyllid sydd ar gael drwy Busnes@LlandrilloMenai.

Trefnwyd ymweliadau safle o'r cyfleusterau newydd yng Nghanolfan CIST a agorodd ei drysau ym mis Mehefin 2019. Mae canolfan CIST yn cynnig hyfforddiant wedi'i achredu ym maes adeiladu, mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau NEBOSH/IOSH (Iechyd a Diogelwch), CPCS (Hyfforddiant Cerbydau Trwm), CIRS (Hyfforddiant Sgaffaldiau), PASMA (Gweithio ar Uchder), Cyrsiau Trydanol a chyrsiau ym maes Ynni Adnewyddadwy, Cymorth Cyntaf, Nwy Domestig, LPG ac Olew.

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i'r digwyddiad, roedd 20 o gwmnïau yn arddangos a daeth 50 o fusnesau i'r digwyddiad.

Dywedodd Gareth Hughes, Rheolwr Canolfan CIST ac Arloesedd, Grŵp Llandrillo Menai:

"Mae croesawu cymaint o gleientiaid a busnesau yn ôl i ganolfan CIST yn Llangefni ar ôl cyfnod mor hir heb ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, wedi bod yn wych. Roedd yn gyfle arbennig i arddangos yr hyfforddiant a ddarperir gan ein partneriaid masnachol Simian Risk Management, M&P, Worcester Bosch, Islands Training Cyf, Premier Construction Training a Delyn Safety yma yn Llangefni.

"Mae'n gyfnod cyffroes i ganolfan CIST wrth i ni ehangu'r ddarpariaeth fasnachol i faes Ynni Gwyrdd Adnewyddadwy, Ôl-osod a Datgarboneiddio."

Roedd Andrew Brett, Rheolwr y Maes Rhaglen Adeiladu yng Ngholeg Menai yn brysur drwy gydol y digwyddiad yn briffio cwmnïau adeiladu a busnesau ar y newidiadau sydd i ddod ym maes prentisiaethau adeiladu. Meddai:

"O fis Medi ymlaen, bydd pob prentis yn cwblhau cymhwyster Prentisiaeth Lefel 3 mewn Adeiladu. Fel rhan o'r newid hwn bydd gofyn i gyflogwyr fonitro 'profiad a pherfformiad prentisiaid wrth eu gwaith' a llenwi Canllaw Cadarnhau Cyflogwyr i ddangos bod eu prentis wedi cwblhau'r ystod o waith angenrheidiol.

"Mae hyn yn rhywbeth newydd i bawb, felly roedd y digwyddiad heddiw yn gyfle i baratoi ar gyfer mis Medi a sicrhau bod cyflogwyr yn gwybod beth sydd angen iddynt ei wneud. Mae prentisiaethau adeiladu mor bwysig er mwyn sicrhau bod gan y rhai sy'n ymuno â'r maes y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddilyn llwybr gyrfa llwyddiannus."

I gael rhagor o wybodaeth am gyflogi prentis: https://www.gllm.ac.uk/apprenticeships

The event also included on site tours of new facilities at the CIST Centre which officially opened its doors in June 2019 and provides specialist accredited construction industry training including, NEBOSH/IOSH (Health & Safety), CPCS (Heavy Plant Training) ,CISRS (Scaffold Training) , PASMA (Working at Heights) , Electrical, Renewables, First Aid, Domestic Gas, LPG & Oil.

The event was very well received with over 20 companies exhibiting and 50 businesses attending the event.

Gareth Hughes, Centre Manager CIST & Innovation, Grŵp Llandrillo Menai commented:

“After such a long break from in-person events it’s been great to welcome so many clients and businesses to the CIST Centre at Llangefni. It was a fantastic opportunity to showcase industry training that is delivered by our commercial partners Simian Risk Management, M&P, Worcester Bosch, Islands Training Cyf, Premier Construction Training and Delyn Safety here at Llangefni.

“It is an exciting time for the CIST Centre as we expand our commercial provision into Renewable Green Energy, Retrofit and De-Carbonisation.”

Andrew Brett, Programme Area Manager for Construction at Coleg Menai was kept busy throughout the event briefing construction companies and businesses to make them aware of forthcoming changes to construction apprenticeships. He commented:

“From September all apprentices will be doing the new Level 3 Apprenticeship Qualification in Construction, as part of this change employers will be required to monitor the apprentices’ ‘at-work experience and performance’ by completing the Employer Confirmatory Guide to confirm that their apprentice has completed the necessary range of work.

“This will be new to all our apprenticeship employers, so the event today was all about preparing for September and making sure that employers know what they need to do. Construction apprenticeships are so important for ensuring that those joining the industry have the skills and knowledge they need to forge a successful career.”

For information about taking on an apprentice: https://www.gllm.ac.uk/apprenticeships

Trefnwyd ymweliadau safle o'r cyfleusterau newydd yng Nghanolfan CIST a agorodd ei drysau ym mis Mehefin 2019. Mae canolfan CIST yn cynnig hyfforddiant wedi'i achredu ym maes adeiladu, mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau NEBOSH/IOSH (Iechyd a Diogelwch), CPCS (Hyfforddiant Cerbydau Trwm), CIRS (Hyfforddiant Sgaffaldiau), PASMA (Gweithio ar Uchder), Cyrsiau Trydanol a chyrsiau ym maes Ynni Adnewyddadwy, Cymorth Cyntaf, Nwy Domestig, LPG ac Olew.

Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i'r digwyddiad, roedd 20 o gwmnïau yn arddangos a daeth 50 o fusnesau i'r digwyddiad.

Dywedodd Gareth Hughes, Rheolwr Canolfan CIST ac Arloesedd, Grŵp Llandrillo Menai:

"Mae croesawu cymaint o gleientiaid a busnesau yn ôl i ganolfan CIST yn Llangefni ar ôl cyfnod mor hir heb ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, wedi bod yn wych. Roedd yn gyfle arbennig i arddangos yr hyfforddiant a ddarperir gan ein partneriaid masnachol Simian Risk Management, M&P, Worcester Bosch, Islands Training Cyf, Premier Construction Training a Delyn Safety yma yn Llangefni.

"Mae'n gyfnod cyffroes i ganolfan CIST wrth i ni ehangu'r ddarpariaeth fasnachol i faes Ynni Gwyrdd Adnewyddadwy, Ôl-osod a Datgarboneiddio."

Roedd Andrew Brett, Rheolwr y Maes Rhaglen Adeiladu yng Ngholeg Menai yn brysur drwy gydol y digwyddiad yn briffio cwmnïau adeiladu a busnesau ar y newidiadau sydd i ddod ym maes prentisiaethau adeiladu. Meddai:

"O fis Medi ymlaen, bydd pob prentis yn cwblhau cymhwyster Prentisiaeth Lefel 3 mewn Adeiladu. Fel rhan o'r newid hwn bydd gofyn i gyflogwyr fonitro 'profiad a pherfformiad prentisiaid wrth eu gwaith' a llenwi Canllaw Cadarnhau Cyflogwyr i ddangos bod eu prentis wedi cwblhau'r ystod o waith angenrheidiol.

"Mae hyn yn rhywbeth newydd i bawb, felly roedd y digwyddiad heddiw yn gyfle i baratoi ar gyfer mis Medi a sicrhau bod cyflogwyr yn gwybod beth sydd angen iddynt ei wneud. Mae prentisiaethau adeiladu mor bwysig er mwyn sicrhau bod gan y rhai sy'n ymuno â'r maes y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddilyn llwybr gyrfa llwyddiannus."

I gael rhagor o wybodaeth am gyflogi prentis: https://www.gllm.ac.uk/apprenticeships