Mawrth

Matt Tebbutt o'r BBC yn rhannu ei brofiadau gyda Diwydiant Twristiaeth Llandudno

Bydd Matt Tebbutt, cogydd llwyddiannus yn ogystal ag awdur a chyflwynydd Saturday Kitchen ar y BBC yn dod i Landudno mis nesaf i siarad mewn digwyddiad arbennig iawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yn Llandudno a'r cyffiniau.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Peirianneg Forol Pwllheli ar antur ar hyd y Fenai.

Fel rhan o gynllun Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth Cymru, cafodd myfyrwyr ar gwrs Peirianneg Forol ar safle Pwllheli y cyfle i fynd ar gwch SeaWake cwmni Angelsey Boat Trips yn ddiweddar.

Mae Gaeaf Llawn Lles yn rhan o becyn gwerth £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi plant a theuluoedd er mwyn sicrhau nad oes yr un plentyn yn cael ei adael ar ôl o ganlyniad i’r pandemig.

Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn cydweithio â sefydliadau i gyflwyno rhaglen o weithgareddau amrywiol, gyda’r nod o ysbrydoli pobol ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a chadw’n heini.

Cafodd ein myfyrwyr y cyfle i fynd ar gwch cyflym Doscovery y cwmni, yr unig un o’i mhath yn y wlad, ar daith hyd afon Menai, gan hwylio o dan Pont Menai , Thomas Telford a Phont Britannia, Robert Stephenson, cyn hwylio nol am Beaumaris ac o gwmpas Ynys Seiriol.

Dywedodd Philip Masterson o adran Beirianneg Forol CMD Pwllheli.

‘Mae cyflwyno’r math yma o gyfleoedd i’n myfyrwyr yn rhan ganolog o’n gwaith yn y coleg. Mae cael y cyfle i weld pobol yn y byd go-iawn yn gweithio allan ar y mor, ac mewn cwmnïau llwyddiannus fel Angelsey Boat Trips yn hynod o bwysig i ddatblygiad addysgol ein myfyrwyr. Diolch o galon i brosiect Gaeaf Llawn Lles am y cyfle hwn”

Dywedodd Dawn Bowden Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

‘Bydd y sector diwylliant a chwaraeon yn parhau i chwarae rhan bwysig yn cefnogi plant a phobl ifanc i gael eu gwynt atynt ar ôl y pandemig, ac rwy’n edrych ymlaen at weld ein pobl ifanc yn dychwelyd i wneud y gweithgareddau y maent yn eu mwynhau, ac yn troi eu llaw at weithgareddau newydd hefyd. Mae’r rhaglen hon yn enghraifft arall o sut yr ydym yn cydweithio i roi cyfleoedd a phrofiadau i blant a phobl ifanc sy’n cael effaith tymor hir a chadarnhaol ar iechyd a lles.’

Dywedodd Julie Morgan Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

‘Mae rhoi cefnogaeth i blant a phobl ifanc ledled Cymru yn flaenoriaeth i’r llywodraeth hon, ac mae’n wych gweld plant yn cael blas ar wahanol weithgareddau chwaraeon dros wyliau’r hanner tymor. Gobeithio y bydd y sesiynau yn ysbrydoli’r plant sy’n cymryd rhan i ddysgu mwy am y chwaraeon hyn, i gadw’n heini ac yn bwysicach na dim i gael hwyl.’

Er mwyn dysgu mwy am ein cwrs Peirianneg Forol yn y coleg, ac i wneud cais, cliciwch YMA

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Paratoi ar gyfer Cystadlaethau Olympaidd ym maes Sgiliau!

Mae myfyrwyr Coleg y Rhyl yn edrych ymlaen at y cyfle i brofi eu sgiliau yn erbyn eu cyd-fyfyrwyr yn y 'Cystadlaethau Olympaidd ym maes Sgiliau a'r Ffair Yrfaoedd' a gynhelir ddydd Iau 7 Ebrill ar gampws y Rhyl yn rhad ac am ddim i bawb!

Dewch i wybod mwy

Seren Rygbi'r Coleg a Darpar Fydwraig yn llofnodi'r Contract Proffesiynol Cyntaf Erioed i Ferched yng Nghymru!

Mae chwaraewraig rygbi ryngwladol sy'n adnabyddus am hyfforddi cŵn defaid, ac sydd newydd gofrestru ar gwrs dwys er mwyn gwireddu ei breuddwyd o fod yn fydwraig, wedi'i chynnwys mewn grŵp dethol o’r merched cyntaf erioed i gael contractau proffesiynol gan Undeb Rygbi Cymru.

Dewch i wybod mwy

Aelod o dîm Coleg Menai yn cwblhau cyfres o heriau i godi arian dros elusennau

Mae aelod o staff Coleg Menai wedi codi miloedd o bunnoedd dros nifer o elusennau drwy gyflawni cyfres o heriau, a hynny ar ôl brwydr lwyddiannus ei ferch yn erbyn canser.

Dewch i wybod mwy

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Staff Grwp Llandrillo Menai 2021-22

Gyda’r Cynllun Cymraeg Gwaith yn dod i ben ar gyfer cylch 2021/22, cynhaliwyd Gwobrau Cymraeg i Staff am y tro cyntaf eleni, er mwyn dathlu’r staff hynny sy’n rhoi llawer o amser ac ymdrech i ddysgu Cymraeg trwy’r cynllun ac i gydnabod eu gwaith caled ac ymroddiad tuag at yr iaith.

Dewch i wybod mwy

Cwmni cyfryngau cyn-fyfyriwr o Goleg Menai'n cynhyrchu rhaglenni dogfen ar gyfer ITV

Rydym yn cymryd cipolwg ar fywyd Stephen Edwards yn dilyn ei gyfnod ar y cwrs Sylfaen Celf wrth i ni ddathlu cynnal y rhaglen yng Ngholeg Menai am ddeugain mlynedd..

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr CMD Dolgellau yn Cymryd Rhan Mewn Prosiect Hanes Llafar Arloesol

Mae Ffion Freeman a Rebecca Fox, dwy o fyfyrwyr Lefel A Coleg Meirion-Dwyfor Dolgellau , wedi bod yn helpu gyda phrosiect hanes llafar yn ddiweddar i goffau sut yr agorodd un pentref bach gwledig ym Meirionnydd eu breichiau i ffoaduriaid oedd yn ffoi rhag erledigaeth 50 mlynedd yn ôl.

Dewch i wybod mwy

Seremoni Wobrwyo Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Enillodd dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai 31 medal – mewn 17 categori gwahanol – yn seremoni flynyddol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru'r wythnos diwethaf.

Dewch i wybod mwy

Staff a myfyrwyr y Grŵp yn Cefnogi'r Ymgyrch Ddyngarol yn Wcráin

Mae staff a myfyrwyr caredig o Grŵp Llandrillo Menai – grŵp colegau addysg bellach mwyaf Cymru – yn ymuno yn yr ymdrech ddyngarol i gefnogi Wcráin mewn nifer o ffyrdd arloesol.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn Mwynhau Ymweliad Theatr y Goleudy

Mynychodd myfyrwyr a staff Coleg Meirion Dwyfor berfformiad o The Many Lives of Amy Dillwyn’ nos Iau 10 Mawrth 2022 yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai'n ennill Cân i Gymru 2022

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Menai wedi ennill y brif gystadleuaeth cyfansoddi cân a geir yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Darlithydd Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn cipio’r wobr gyntaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Mae Ffion Gwyn, darlilyth Lefel A Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli wedi cipio’r wobr gyntaf yn nghystadeluaeth Gwobrau Hearts for the Arts 2022 Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau (NCA).

Dewch i wybod mwy

Tîm Academi Rygbi Coleg Llandrillo'n Cyrraedd Rownd Derfynol Cymru yng Nghanolfan Principality

Bu ond y dim i dîm Academi Rygbi Coleg Llandrillo gipio'r gwpan yng ngêm derfynol cystadleuaeth flaenllaw a gynhaliwyd yng Nghaerdydd.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant i fyfyrwyr ifanc ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Prydain

Mae myfyriwr ifanc o Goleg Llandrillo wedi ennill ei fedal gyntaf erioed ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Prydain, a hynny ar ôl dod i'r brig ar lefel Cymru gyfan.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coedwigaeth Glynllifon yn llwyddo yng nghystadleuaeth Lantra.

Mae Cai Roberts, o Lanfrothen wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn yng nghystadleuaeth Lantra yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles

Heddiw (7 Mawrth), mae Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr er mwyn sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o bob agwedd ar fywyd coleg

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr o Goleg Llandrillo yn cipio gwobr Cogydd Iau Cymru

Myfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo ydy Cogydd Iau newydd Cymru wedi iddo ennill rownd terfynol yn erbyn pedwar arall ym Mhencampwriaethau Arlwyo Rhyngwladol Cymru (WICC), a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy

Mae cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi canfod ffordd arall o ysbrydoli pobl ifanc ar ôl ffeirio 'r cae chwarae am yr ystafell ddosbarth

Nawr mae Jennifer Davies yn gweithio fel arweinydd rhaglen ar gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus Lifrog Coleg Menai, yn addysgu a rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gweithio tuag at ennill eu Diploma Lefel 3. Mae Jennifer yn addysgu myfyrwyr ar gyfer y cymhwyster, ochr yn ochr â chymwysterau ychwanegol, sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau ehangach dysgwyr.

Dewch i wybod mwy
Logo Chweched/Sixth

Grŵp Llandrillo Menai yw'r Dewis A* ar gyfer llwyddiant Lefel A yng Ngogledd Cymru

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer Medi 2022 yng nghanolfannau chweched dosbarth ein tri choleg – Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai – yn awr wedi agor.

Dewch i wybod mwy

Cystadleuaethau Coginio â blas Rhyngwladol

Aeth degau o gogyddion o bob cwr o Gymru a Lloegr ati i gystadlu ym Mhencampwriaethau Coginio Cymru'r wythnos hon gan ddod â holl gystadlaethau coginio'r genedl ynghyd mewn un lleoliad, yn cynnwys cystadlaethau arobryn Cogydd Cenedlaethol ac Iau Cymru.

Dewch i wybod mwy

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynyddu’r cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw gweledigaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac un o’r ffyrdd i gyflawni hyn yw drwy gyfrwng yr Ysgoloriaethau.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai'n mynd i'r afael ag allgau digidol

Gan adeiladu ar brofiadau yn ystod y pandemig, mae Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) wedi sefydlu nifer o fesurau i wella cynhwysiad digidol ymhlith myfyrwyr a staff.

Dewch i wybod mwy