Ynglŷn â Grŵp Llandrillo Menai

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae'n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 21,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,500 o fyfyrwyr addysg uwch, ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd.

Bwriad y Grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol ac yn llwyddiannus. Mae'r amrywiaeth eang o gyrsiau, y profiadau dysgu o safon uchel, y cyfleusterau penigamp a'r staff amryddawn sydd gan y Grŵp oll yn cyfrannu at gyflawni'r nodau hyn.

Oherwydd y cyfleoedd ychwanegol a gynigir i astudio cyrsiau gradd ac i ennill cymwysterau proffesiynol, gall mwy o bobl ifanc a dysgwyr hŷn gyflawni eu potensial. Mewn Canolfan Brifysgol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, ceir cyfleusterau gwych i fyfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp.

Darllenwch ein Cynllun Strategol yma.

DSC 0941

Dafydd Evans, Prif Weithredwr

Cymerodd Dafydd Evans yr awenau fel Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai fis Medi 2016. Cyn hynny, bu’n Bennaeth Coleg Llandrillo (Awst 2014 – Awst 2016) ac yn Bennaeth Coleg Menai (Gorffennaf 2009 – Awst 2014).

Ar ôl graddio mewn Ystadegaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, aeth ymlaen i gymhwyso'n gyfrifydd gyda CIPFA. Fel Asesydd Cyswllt i ESTYN, mae wedi ymwneud ag arolygu sawl coleg ac, yn y gorffennol, cafodd secondiad i wneud gwaith datblygu i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ddyrannu adnoddau ac ad-drefnu'r sector ôl-16 yng Ngwynedd a Môn.

DSC 0946

Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Mae Aled Jones-Griffith wedi bod yn gweithio yn y sector addysg bellach ers pedair blynedd ar ddeg: bu'n gyfarwyddwr cyfadran yng Ngholeg Menai ac yna'n Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor cyn cael ei benodi'n Bennaeth ar Goleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn 2018.

Cyn ymuno â'r sector addysg bellach, gweithiodd Aled fel rheolwr mewn amryw o sectorau gan dreulio pedair blynedd yn Brif Weithredwr ar Ganolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn. Gwasanaethodd hefyd ar Gyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC am ddau dymor. Yn ystod y cyfnod hwn cafodd y fraint o draddodi darlith ar Hanes yr Iaith Gymraeg i'r Gymdeithas Smithsonian yn Washington DC.

Graddiodd Aled mewn Astudiaethau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ennill Tystysgrifau Ôl-radd mewn Rheoli Cefn Gwlad a Datblygu Cymunedol.

Yn ogystal â'i swydd fel Pennaeth, mae gan Aled gyfrifoldeb cyffredinol ar draws Grŵp Llandrillo Menai am Ddysgu Oedolion yn y Gymuned. Mae hefyd yn cynrychioli GLlM ar Grŵp Rhanddeiliaid Sgiliau Ffilm a Theledu Cymru Greadigol a Grŵp Llywio'r Gogledd Creadigol.

Mae gan Aled ddiddordeb mawr mewn chwaraeon ac mae wedi cyfrannu i'w glwb pêl-droed lleol dros y blynyddol drwy wneud swyddi amrywiol. Mae'n cael pleser mawr o weld pobl ifanc yn cyflawni eu potensial ym mhob agwedd ar eu bywydau. Ei flaenoriaeth yw sicrhau eu bod yn cael y cyfleoedd a'r gefnogaeth orau bosibl i lwyddo.

DSC 0930

Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo

Graddiodd Lawrence Wood o'r Royal Academy of Dramatic Art a dechreuodd weithio ym maes Addysg Bellach fel darlithydd rhan-amser yn Ngholeg Iâl, Wrecsam. Ymhen fawr o dro, cafodd swydd reoli fel Pennaeth yr Adran Celfyddydau Perfformio.

Ymysg y swyddi rheolaethol y penodwyd Lawrence iddynt yng Ngholeg Iâl roedd Cyfarwyddwr Cyfadran a Phennaeth Cynorthwyol. Fel Pennaeth Cynorthwyol roedd Lawrence yn rhan o'r uwch dîm a gefnogodd y broses o uno Coleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy i ffurfio Coleg Cambria. Ym Mehefin 2016, penodwyd Lawrence yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Cambria.

Mae Lawrence wedi bod yn gyfrifol am Ddysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned ac Addysg Bellach yn ogystal â nifer o swyddogaethau trawsgolegol megis Ansawdd, Datblygu Dysgu ac Addysgu, Ystadau a Marchnata.

Mae hefyd wedi gweithio i Estyn fel Arolygwr Cymheiriaid. Penodwyd Lawrence yn Bennaeth Coleg Llandrillo yn Nhachwedd 2016.

DSC 0912

Dr Paul Bevan, Uwch Gyfarwyddwr – Datblygiadau Masnachol

Mae Paul Bevan wedi gweithio yn y sector Addysg ac Ymchwil ers dros bymtheg mlynedd. Ar ôl derbyn ei Radd Doethur ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, bu Paul yn gweithio mewn sawl swydd uwch yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru cyn ymuno â Jisc i arwain y datblygiadau seilwaith yng Nghymru ynghyd â'r berthynas â Llywodraeth Cymru.

Symudodd Paul o Aberystwyth i Ogledd Cymru yn 2014 gan ymgymryd â swydd ym Mhrifysgol Lerpwl, cyn symud i Brifysgol Fetropolitan Manceinion yn Gyfarwyddwr Prosiectau Strategol. Yn 2019, ymunodd â'r Grŵp yn Uwch Gyfarwyddwr y Datblygiadau Corfforaethol, gan arwain darpariaethau masnachol a rhanbarthol Busnes@ y Grŵp yn ogystal â'i ddarpariaeth i gyflogwyr.

DSC 0954

Kath Coughlin, Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Ganwyd a magwyd Kath Coughlin yn Lloegr ac ar ôl cyfnod Prifysgol aeth ymlaen i fod yn Gyfrifydd Cymwysedig. Aeth Kath i weithio ym maes Cyllid Addysg yng Nghyngor Sir Swydd Gaerlleon, Prifysgol Lerpwl, Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (bellach yn Brifysgol Glyndŵr) cyn ymuno â'r sector AB yng Ngholeg Llandrillo.

Dros y blynyddoedd diweddar, wedi chwarae rhan allweddol yn y ddau uniad gyda Choleg Meirion-Dwyfor ac yn fwy diweddar Coleg Menai, mae Kath nawr yn arwain y Tîm Gwasanaethau Corfforaethol llwyddiannus iawn fel Uwch-Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Grŵp Llandrillo Menai.

DSC 0916

James Nelson, Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd

Mae James Nelson yn gyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo. Astudiodd am Ddiploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Busnes yma cyn mynd ymlaen i Goleg Polytechnig Manceinion a graddio mewn Busnes a Chyllid.

Ar ôl graddio, penodwyd James yn Ddarlithydd mewn Technoleg Gwybodaeth. Enillodd achrediadau MCSE a CCNA gan ddatblygu rhaglenni Microsoft a Cisco arloesol ar gyfer Addysg Uwch.

Daeth James yn Rheolwr Ansawdd yng Ngholeg Llandrillo, ac yna fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Ansawdd a Chwricwlwm. Yn y swydd hon arweiniodd y prosesau ansawdd, cynllunio a datblygu staff oedd ynghlwm â'r uno â Choleg Meirion-Dwyfor.

Mae James yn Adolygydd Cymheiriaid i'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac arweiniodd y Grŵp drwy Adolygiad Addysg Uwch yn 2016. Yn yr adolygiad hwn cafodd y Grŵp ei gymeradwyo am wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr a thynnwyd sylw at 6 enghraifft o arfer da.

Yn 2017, penodwyd James yn Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd gyda chyfrifoldeb trawsgolegol am Sgiliau, Ansawdd a Pherfformiad, Cynllunio'r Cwricwlwm, Cymorth Dysgu, Marchnata, Gwasanaethau i Ddysgwyr a Llyfrgelloedd.

Fel enwebai, yn 2017 arweiniodd James y Grŵp drwy Arolygiad AB llwyddiannus oedd yn cynnwys 8 dyfarniad Rhagorol, 7 dyfarniad Da a dwy astudiaeth achos o "arferion gorau'r sector". Mae James yn Arolygwr Cymheiriaid i Estyn ac wedi bod yn rhan o sawl arolygiad o Golegau AB a darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith.