Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ynglŷn â Grŵp Llandrillo Menai

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae'n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 21,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,500 o fyfyrwyr addysg uwch, ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd.

Bwriad y Grŵp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol ac yn llwyddiannus. Mae'r amrywiaeth eang o gyrsiau, y profiadau dysgu o safon uchel, y cyfleusterau penigamp a'r staff amryddawn sydd gan y Grŵp oll yn cyfrannu at gyflawni'r nodau hyn.

Oherwydd y cyfleoedd ychwanegol a gynigir i astudio cyrsiau gradd ac i ennill cymwysterau proffesiynol, gall mwy o bobl ifanc a dysgwyr hŷn gyflawni eu potensial. Mewn Canolfan Brifysgol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, ceir cyfleusterau gwych i fyfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp.

Logo GLLM gyda logos y colegau oddi tano
Graffeg gyda'r 5 themau allweddol wedi ei nodi

Cynllun Strategol

Mae ein cynllun yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ein cynllun blaenorol drwy ymgorffori'r hyn a ddysgwyd o heriau'r pandemig, rhoi ffocws newydd ar faterion amgylcheddol a mynd ati o ddifri i hyrwyddo arloesedd. Rydym wedi ymrwymo i fod yn ddarparwr Addysg Bellach arweiniol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae ein cenhadaeth o 'Wella Dyfodol Pobl' yn cyfleu pwrpas ein sefydliad addysg bellach. Er bod darparu cymwysterau'n llwyddiannus yn hanfodol i ni, rydym hefyd yn cael effaith sylweddol ar gydlyniant cymdeithasol a datblygiad economaidd. Ein bwriad yw chwarae rhan flaenllaw yn ein cymunedau a darparu'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi llwyddiant yng Ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy...

Dafydd Evans

Dafydd Evans, Prif Weithredwr

Cymerodd Dafydd Evans yr awenau fel Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai fis Medi 2016. Cyn hynny, bu’n Bennaeth Coleg Llandrillo (Awst 2014 – Awst 2016) ac yn Bennaeth Coleg Menai (Gorffennaf 2009 – Awst 2014).

Ar ôl graddio mewn Ystadegaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, aeth ymlaen i gymhwyso'n gyfrifydd gyda CIPFA. Fel Asesydd Cyswllt i ESTYN, mae wedi ymwneud ag arolygu sawl coleg ac, yn y gorffennol, cafodd secondiad i wneud gwaith datblygu i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ddyrannu adnoddau ac ad-drefnu'r sector ôl-16 yng Ngwynedd a Môn.

Aled Jones-Griffith

Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Mae Aled Jones-Griffith wedi bod yn gweithio yn y sector addysg bellach ers pedair blynedd ar ddeg: bu'n gyfarwyddwr cyfadran yng Ngholeg Menai ac yna'n Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor cyn cael ei benodi'n Bennaeth ar Goleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn 2018.

Cyn ymuno â'r sector addysg bellach, gweithiodd Aled fel rheolwr mewn amryw o sectorau gan dreulio pedair blynedd yn Brif Weithredwr ar Ganolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn. Gwasanaethodd hefyd ar Gyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC am ddau dymor. Yn ystod y cyfnod hwn cafodd y fraint o draddodi darlith ar Hanes yr Iaith Gymraeg i'r Gymdeithas Smithsonian yn Washington DC.

Graddiodd Aled mewn Astudiaethau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor, ac ers hynny mae wedi mynd ymlaen i ennill Tystysgrifau Ôl-radd mewn Rheoli Cefn Gwlad a Datblygu Cymunedol.

Yn ogystal â'i swydd fel Pennaeth, mae gan Aled gyfrifoldeb cyffredinol ar draws Grŵp Llandrillo Menai am Ddysgu Oedolion yn y Gymuned. Mae hefyd yn cynrychioli GLlM ar Grŵp Rhanddeiliaid Sgiliau Ffilm a Theledu Cymru Greadigol a Grŵp Llywio'r Gogledd Creadigol.

Mae gan Aled ddiddordeb mawr mewn chwaraeon ac mae wedi cyfrannu i'w glwb pêl-droed lleol dros y blynyddol drwy wneud swyddi amrywiol. Mae'n cael pleser mawr o weld pobl ifanc yn cyflawni eu potensial ym mhob agwedd ar eu bywydau. Ei flaenoriaeth yw sicrhau eu bod yn cael y cyfleoedd a'r gefnogaeth orau bosibl i lwyddo.

Lawrence Wood

Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo

Graddiodd Lawrence Wood o'r Royal Academy of Dramatic Art a dechreuodd weithio ym maes Addysg Bellach fel darlithydd rhan-amser yn Ngholeg Iâl, Wrecsam. Ymhen fawr o dro, cafodd swydd reoli fel Pennaeth yr Adran Celfyddydau Perfformio.

Ymysg y swyddi rheolaethol y penodwyd Lawrence iddynt yng Ngholeg Iâl roedd Cyfarwyddwr Cyfadran a Phennaeth Cynorthwyol. Fel Pennaeth Cynorthwyol roedd Lawrence yn rhan o'r uwch dîm a gefnogodd y broses o uno Coleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy i ffurfio Coleg Cambria. Ym Mehefin 2016, penodwyd Lawrence yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Cambria.

Mae Lawrence wedi bod yn gyfrifol am Ddysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned ac Addysg Bellach yn ogystal â nifer o swyddogaethau trawsgolegol megis Ansawdd, Datblygu Dysgu ac Addysgu, Ystadau a Marchnata.

Mae hefyd wedi gweithio i Estyn fel Arolygwr Cymheiriaid. Penodwyd Lawrence yn Bennaeth Coleg Llandrillo yn Nhachwedd 2016.

Sharon Bowker

Sharon Bowker, Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Astudiodd Sharon Bowker ieithoedd a'r gwyddorau cyn cymhwyso fel cyfrifydd rheoli siartredig (CIMA) a bu'n gweithio i gwmnïau gweithgynhyrchu mawr fel BASF a Tetra Pak, cyn symud i'r sector addysg yn 2005.

Mae Sharon wedi bod mewn nifer o uwch swyddi yn y sectorau Academiau ac Addysg Bellach yn Lloegr, gyda chyfrifoldeb am wasanaethau cefnogi fel ystadau, arlwyo, marchnata, Adnoddau Dynol, cyllid, Technoleg Gwybodaeth, gweinyddu a chyllido. Mae ganddi brofiad ym maes uno colegau ac o reoli datblygiadau cyfalaf ar wahanol safleoedd.

Ymunodd Sharon â'r Grŵp yn 2022 fel Uwch Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol.

James Nelson

James Nelson, Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd

Mae James Nelson yn gyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo. Astudiodd am Ddiploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Busnes yma cyn mynd ymlaen i Goleg Polytechnig Manceinion a graddio mewn Busnes a Chyllid.

Ar ôl graddio, penodwyd James yn Ddarlithydd mewn Technoleg Gwybodaeth. Enillodd achrediadau MCSE a CCNA gan ddatblygu rhaglenni Microsoft a Cisco arloesol ar gyfer Addysg Uwch.

Daeth James yn Rheolwr Ansawdd yng Ngholeg Llandrillo, ac yna fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Ansawdd a Chwricwlwm. Yn y swydd hon arweiniodd y prosesau ansawdd, cynllunio a datblygu staff oedd ynghlwm â'r uno â Choleg Meirion-Dwyfor.

Mae James yn Adolygydd Cymheiriaid i'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac arweiniodd y Grŵp drwy Adolygiad Addysg Uwch yn 2016. Yn yr adolygiad hwn cafodd y Grŵp ei gymeradwyo am wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr a thynnwyd sylw at 6 enghraifft o arfer da.

Yn 2017, penodwyd James yn Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd gyda chyfrifoldeb trawsgolegol am Sgiliau, Ansawdd a Pherfformiad, Cynllunio'r Cwricwlwm, Cymorth Dysgu, Marchnata, Gwasanaethau i Ddysgwyr a Llyfrgelloedd.

Fel enwebai, yn 2017 arweiniodd James y Grŵp drwy Arolygiad AB llwyddiannus oedd yn cynnwys 8 dyfarniad Rhagorol, 7 dyfarniad Da a dwy astudiaeth achos o "arferion gorau'r sector". Mae James yn Arolygwr Cymheiriaid i Estyn ac wedi bod yn rhan o sawl arolygiad o Golegau AB a darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith.

Gwenllian Roberts

Gwenllian Roberts, Uwch Gyfarwyddwr – Datblygiadau Masnachol