Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Darlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn y ras am wobr genedlaethol.

Mae Ffion Gwyn, sydd yn ddarlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli, wedi ei henwebu ar gyfer gwobr celf genedlaethol Hearts for the Arts.

Mae’r wobr Hearts of the Arts yn cael ei redeg gan Ymgyrch Genedlaethol y Celfyddydau, yr elusen sydd yn gweithio i weld mwy o gelf gymunedol, weledol yn ein gwlad.

Cafodd Ffion ei henwebu am ei gwaith yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig i ystod o brosiectau creadigol ac arloesol, gan gyfrannu’n aruthrol at les cymuned Cricieth yn ystod cyfnod y pandemig.

Fel rhan o’r prosiect, bu Ffion yn gweithio ar amryw o brosiectau creadigol amrywiol yn y dref, oedd yn cynnwys, Pont yr Enfys, hel atgofion am hen chwedlau’r ardal, a meinciau cyfeillgarwch ar y cyd gyda rhai o fyfyrwyr celf Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli.

Dywedodd beirniaid y gystadleuaeth, Hearts for the Arts.

“Mae angerdd y Ffion am y celfyddydau a diwylliant yn amlwg. Mae hi’n neilltuo amser ac egni i’r celfyddydau a diwylliant, gan ddangos arweiniad a dealltwriaeth o bŵer ac effaith y celfyddydau a diwylliant ar gymunedau.”

Ychwanegodd,

“Mae’n amlwg o enwebiad Ffion ei bod hi wedi bod yn hynod weithgar yn cefnogi’r ardal i ddefnyddio diwylliant a’r celfyddydau i ddod â phobl ynghyd.”

Dywedodd Ffion Gwyn, darlithydd Lefel A Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli.

“Mae’n bleser ac yn anrhydedd i mi fod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon sy’n deyrnged i waith anhygoel ac ymrwymiad aelodau o’n cymuned, o’r ifanc i’r hen, mewn cymaint o brosiectau cofiadwy. Rydym yn byw mewn cyfnod digynsail ac mae’n wych gallu estyn allan trwy ein mentrau creadigol amrywiol i gynnwys cannoedd yn ein cymuned ddwyieithog. Mae hyn wedi rhoi hwb i les pob un ohonom.”

Dywedodd Bryn Hughes-Parry, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli.

“Rydym fel coleg yn hynod o falch o lwyddiant Ffion, yn arbennig yn y modd y mae hi’n cynnig profiadau i fyfyrwyr y coleg i weithio gyda hi a’r prosiectau celf gymunedol. Mae hyn yn brawf pellach i unrhyw un sydd gyda diddordeb i ddod yma i astudio gyda ni, bod ein hymagwedd i addysg yn un gyfannol, ac yn cynnig ystod eang, wahanol o brofiadau i’n myfyrwyr. Da iawn ti Ffion, mae’r coleg yn falch iawn o dy lwyddiant.”

I wybod mwy am gyrsiau Lefel A yn y coleg, cliciwch YMA

‘Hearts of the Arts’ is run by the National Arts Campaign, the charity working to promote more community, visual art throughout the country.

A-level tutor Ffion Gwyn was nominated for her involvement in a range of creative and innovative projects, together with contributing to the well-being of the Criccieth community during the pandemic.

Ffion worked on various creative projects within the town in conjunction with some of Coleg Meirion-Dwyfor’s art students: the Rainbow Bridge and friendship benches, whilst also reminiscing about old legends from the area.

The ‘Hearts for the Arts’ competition adjudicators said: “Ffion's passion for the arts is evident. She devotes her time and energy to the cause, showing leadership and an understanding of the power and impact of arts and culture on communities.

"It is clear from Ffion's nomination that she has been extremely active in using culture and the arts to bring people together."

Ffion Gwyn said: "It is a pleasure and an honor to be shortlisted for this award. It is a tribute to the incredible work and commitment of members of our community, from young to old, on so many memorable projects. We live in an unprecedented time and it is great to be able to reach out through our various creative ventures to include hundreds in our bilingual community. These have boosted the well-being of us all.”

Bryn Hughes-Parry, assistant principal of Coleg Meirion-Dwyfor, said: "We are extremely proud of Ffion, especially in the way that she offers college students the experience of working with the community on various art projects. This is further proof to anyone interested in coming here to study with us, that our approach to education is holistic, and offers our students a wide, diverse range of experiences.”

For more information about our A-level courses, click HERE