Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Nod o gwtogi allyriadau 80% yn dilyn gosod electroleiddiwr hydrogen ar dractor fferm Coleg Glynllifon

Mae Coleg Glynllifon yn treialu dull newydd ac arloesol o gwtogi allyriadau carbon a faint o danwydd a ddefnyddir gan un o dractorau'r fferm, gyda chymorth Cyswllt Ffermio. Mae busnes newydd wedi'i leoli yn ne Swydd Efrog, Water Fuel Systems, wedi datblygu dull cost isel o gwtogi allyriadau disbyddu peiriannau fferm hyd at 80% ac yn honni bod swm y tanwydd a ddefnyddir yn lleihau 20%.

Mae'r blwch bach trosi hydrogen yn cynnwys dŵr distyll ac electroleiddiwr sy'n hollti'r dŵr yn hydrogen ac ocsigen trwy yrru cerrynt trydanol trwy'r tanc.

Mae'r ocsihydrogen sy'n deillio o hynny yn cael ei chwistrellu i'r injan disel confensiynol ar gyfradd o tua 6%. Mae'r gweithgynhyrchwyr hefyd yn dweud bod y tanwydd yn 'llosgi'n well', sy'n arwain at injan lanach, sy'n golygu nad oes angen adnewyddu'r hidlyddion gronynnau disel mor aml.

Gwelodd myfyrwyr Peirianneg Amaethyddol Coleg Glynllifon sut y gosodwyd y dechnoleg newydd hon ar dractorau hŷn a byddant yn monitro'r defnydd tanwydd ac allyriadau wrth i'r tractor John Deere wneud gwaith ar y fferm yn ystod misoedd y gaeaf.

Mewn ymgais i roi hwb arall i'r ymdrechion 'gwyrdd, mae'r tîm yng Ngholeg Glynllifon wedi sicrhau cyflenwad o ddŵr distyll gan gwmni Halen Môn gerllaw. Mae'n un o gyd-gynhyrchion cynhyrchu halen o'r môr.

Esboniodd Gareth Williams, darlithydd Peirianneg yng Ngholeg Glynllifon: "Mae'n wych medru treialu'r offer newydd yma mewn cydweithrediad â Chyswllt Ffermio i ddangos i'r genhedlaeth nesaf o ffermwyr a chontractwyr bod defnyddio dulliau ffermio carbon isel yn bosibl efo peiriannau fferm fforddiadwy sy'n bodoli eisoes.

Yn ystod ymweliad diweddar â champws Glynllifon cafodd Lesley Griffiths, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, gyfle i weld sut mae'r broses yn gweithio'n ymarferol.
Meddai'r Gweinidog: "Mae'n wych gweld enghreifftiau arloesi amaethyddol fel hyn yn cael eu datblygu ar y cyd mewn partneriaeth gadarnhaol. O gofio pwysigrwydd chwarae ein rhan wrth fynd i'r afael â'r argyfwng newid yn yr hinsawdd mae'n dda gweld datrysiadau ymarferol yn cael eu treialu yma yng Ngogledd Cymru."

The small hydrogen converter box contains a reservoir of distilled water and an electrolyser which splits the water into hydrogen and oxygen by passing an electrical current through the tank.

The resulting oxyhydrogen is injected into the conventional diesel engine at a rate of approximately 6%. The manufacturers also claim there is a ‘better burn’ of fuel, which leads to a cleaner engine, meaning that diesel particulate filters need to be replaced less frequently.

Coleg Glynllifon, Agricultural engineering students saw first-hand how this new technology was retrofitted on to older existing tractors and will be monitoring fuel use and emissions as the John Deere undertakes farm work over the winter months.

In a bid to further boost green credentials the team at Coleg Glynllifon have sourced distilled water from nearby Halen Mon, which is a co-product from sea salt production.

Gareth Williams, engineering lecturer at Coleg Glynllifon explained “It is fantastic to be able to trial this new piece of equipment in collaboration with Farming Connect to show the next generation of farmers and contractors that low carbon farming methods is possible with existing and affordable farm machinery”.

On a recent visit to the Glynllifon campus, Lesley Griffiths Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd was provided with a demonstration as to how the process works in practice. The Minister said: “It is fantastic to see examples of Agri innovation such as this being developed in such a positive collaboration. Given the importance of playing our part in tackling the climate emergency it is great to see practical solutions that are achievable being trialled here in North Wales’.