Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Therapi Harddwch Dolgellau yn cymryd rhan mewn digwyddiad Iechyd Cymunedol.

Fel rhan o ddigwyddiad iechyd cymunedol yn Glan Wnion, Dolgellau yn ddiweddar, aeth myfyrwyr therapi harddwch Coleg Meirion-Dwyfor draw i gynnig triniaethau ewinedd i drigolion yr ardal.

Trefnwyd y digwyddiad ar ddydd Mawrth, Hydref 25 yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion, gyda dros 30 o sefydliadau lleol a chenedlaethol yn cynnig ystod eang o wasanaethau iechyd a gofal, a llesiant.

Roedd hwn yn ddigwyddiad am ddim, oedd yn cynnig gwasanaeth rhannu gwybodaeth, sgrinio iechyd, prawf pwysau gwaed, therapïau amgen, yoga cadair a llawer mwy.

Rhoddodd fyfyrwyr Therapi Harddwch Lefel 2 driniaeth dwylo bach a gwerthu tocynnau raffl. Y wobr oedd taleb anrheg gwerth £10.00 i'w gwario ar driniaethau therapi harddwch yn salon y coleg. Codwyd £38.60 i elusen Mind.

Dywedodd Jill Renshaw, darlithydd Therapi Harddwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau.

“Braf iawn oedd cael bod yn rhan o’r digwyddiad hwn, a chael y cyfle i ddod a’n myfyrwyr reit i ganol y gymuned yn y dref. Gyda chynnydd amlwg yn y maes therapi harddwch a llesiant, mae’n bwysig ein bod ni’n rhoi'r math yma o gyfleoedd i’n myfyrwyr.”

Ychwanegodd

“Mi oedd hi’n hynod o braf gweld ein myfyrwyr yn sgwrsio’n naturiol gyda chwsmeriaid newydd, mewn ffordd oedd yn sicr o godi proffil ein hadran, a’r coleg. Mae cael y cyfle i ddangos eu sgiliau yn y byd go-iawn yn bwysig wrth i’r myfyrwyr symud ymlaen ar ôl bod yn y coleg i fyd gwaith a chyflogaeth”

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc isod.

www.gllm.ac.uk

The event at Glan Wnion Leisure Centre consisted of over 30 local and national organisations offering a wide range of health and care and well-being services.

It was a free event which included an information sharing service, health screening, blood pressure testing, alternative therapies, chair yoga and much more.

The college’s Level 2 Beauty Therapy students provided mini manicures and sold raffle tickets. The prize was a gift voucher worth £10 to spend on beauty therapy treatments in the college salon. Overall, £38.60 was raised, which will be donated to the charity Mind.

Jill Renshaw, lecturer in Beauty Therapy at Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau said: “It was very nice to be part of this event. The field of beauty and well-being therapy is a blossoming sector, so it is important that we give our students these kinds of opportunities."

She added: “It was nice to see our students chatting naturally with new customers, in a way that is sure to raise the profiles of both our department, and the college itself. Having the opportunity to demonstrate their skills in the real world is important, as it will prepare them for the world of work and employment after college."

For more information click on the link below

www.gllm.ac.uk

The event at Glan Wnion Leisure Centre consisted of over 30 local and national organisations offering a wide range of health and care and well-being services.

It was a free event which included an information sharing service, health screening, blood pressure testing, alternative therapies, chair yoga and much more.

The college’s Level 2 Beauty Therapy students provided mini manicures and sold raffle tickets. The prize was a gift voucher worth £10 to spend on beauty therapy treatments in the college salon. Overall, £38.60 was raised, which will be donated to the charity Mind.

Jill Renshaw, lecturer in Beauty Therapy at Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau said: “It was very nice to be part of this event. The field of beauty and well-being therapy is a blossoming sector, so it is important that we give our students these kinds of opportunities."

She added: “It was nice to see our students chatting naturally with new customers, in a way that is sure to raise the profiles of both our department, and the college itself. Having the opportunity to demonstrate their skills in the real world is important, as it will prepare them for the world of work and employment after college."

For more information click on the link below

www.gllm.ac.uk