Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr o Goleg Llandrillo yn cipio gwobr Cogydd Iau Cymru

Myfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo ydy Cogydd Iau newydd Cymru wedi iddo ennill rownd terfynol yn erbyn pedwar arall ym Mhencampwriaethau Arlwyo Rhyngwladol Cymru (WICC), a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo.

Yn ogystal â chipio'r teitl arobryn a Thlws y Ddraig, bydd Dalton Weir 22 o Landudno, prif gogydd Watson's Bistro, Conwy yn awr yn mynd ar ymweliad i'r Worldchefs Congress 2022 yn Abu Dhabi gyda chriw Chymdeithas Coginio Cymru rhwng 30 Mai a 2 Mehefin.

Derbyniodd Dalton y tlws gan y Gweinidog Lesley Griffiths mewn noson wobrwyo yn Llandudno a gynhaliwyd rhai oriau wedi diwedd y bencampwriaeth. Cymerodd Dalton flwyddyn allan o addysg y llynedd ac mae'n bwriadu cwblhau ei Radd mewn Celfyddydau Coginio yn y coleg ym mis Medi.

Enillodd le hefyd yn rownd gynderfynol Cogydd Cenedlaethol Ifanc y Flwyddyn, Craft Guild of Chefs a bydd yn derbyn cefnogaeth gan Dîm Arlwyo Iau Cymru. Cafodd wobr arall hefyd sef casgliad o gyllyll gan Friedr Dick a £100 o nwyddau gan Churchill.

"Rydw i wedi gwirioni, roedd hi'n gystadleuaeth anodd iawn a doeddwn i ddim yn disgwyl ennill," meddai Dalton. "Roeddwn i eisiau cystadlu ers rhai blynyddoedd ac eleni oedd fy nghyfle olaf i wneud hynny oherwydd f'oedran.

Mae ennill y gystadleuaeth yn golygu llawer i mi, mi fydd yn arwain at gyfleoedd yn y dyfodol."

Yn ail yn y gystadleuaeth, ac enillydd y fedal arian oedd Falon Bailie, 17 oed o Foyles od Glasbury, Galsbury ac enillwyr y fedal efydd oedd Stephanie Belcher 21 oed o'r Fenni, sous chef yn Peterstone Court Hotel, Llanhamlech, Aberhonddy, Cai Morris 21 oed o Landegfan, chef de partie yn The Bull, Biwmaris a Katie Duffy 17 oed a phrentis yn Stradey Park Hotel, Llanelli.

Pryd cyntaf Dalton Weir oedd tarten langwstîn wedi'i botsio mewn miso, gyda haen tsili a phupur coch, salad moron a Nori ac afocado. Y prif gwrs oedd ffiled o gig eidion Cymreig, wystrysen y coed, pomme souffle, seleriac wedi'i garameleiddio, dresin syfi a wasabi, madarch shimeji wedi'i biclo a phort.

Rhiwbob a chwstard oedd i bwdin: cacen gwstard poeth, sorbet Lapsang Soychong a rhiwbob, rhiwbob wedi'i botsio mewn fanila, pridd siocled gwyn a siocled rhuddem wedi'i dymheru.

Mae Dalton yn disgrifio ei ddull coginio fel un clasurol gyda gogwydd modern ac mae'n dweud mai damcaniaeth Marco Pierre White sydd wedi dylanwadu ar ei yrfa hyd yma. Hoffai deithio fel cogydd a gweithio mewn cegin ryngwladol o safon.

Trefnwyd y gystadleuaeth WICC a gynhaliwyd ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llandrillo-yn-Rhos rhwng 22 a 24 Chwefror, gan Gymdeithas Coginio Cymru a phrif noddwyr y digwyddiad oedd Bwyd a Diod Cymru, adran Llywodraeth Cymru sy'n cynrychioli'r diwydiant bwyd a diod.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Colin Gray, rheolwr gyfarwyddwr Capital Cuisine, Carffili, Graham Tinsley, prif gogydd Carden Park ger Caer, a Lee Corke, rheolwr arlwyo Clare College, Caergrawnt.

Dywedodd llywydd Cymdeithas Goginio Cymru, Carwyn Gray: "Roedd y rownd derfynol yn agos iawn ond elwodd Dalton o'i brofiad blaenorol o gystadlu i ddod i'r brig. Roedd nifer o'r cystadleuwyr yn cystadlu am y tro cyntaf ac roedd eu prydau bwyd o safon. Mae hi'n braf iawn gweld bod Cymru'n dal i gynhyrchu chefs ifanc disglair sydd eisiau cystadlu, yn enwedig o feddwl ein bod ni'n dal i chwilio am aelodau ar gyfer tîm Arlwyo Iau Cymru."

Rhoddwyd tair awr iddynt baratoi a choginio pryd tri chwrs ar gyfer pedwar o bobl yn defnyddio cynhwysion o Gymru, pryd cyntaf o fwyd môr gyda phrif gwrs yn defnyddio cig eidion o Gymru a phwdin tymhorol i orffen y pryd gydag un elfen boeth iddo.

Yn yr arolygiad Estyn diweddar gan y llywodraeth, dyfarnwyd bod darpariaeth lletygarwch ac arlwyo'r coleg yn ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo, neu ar unrhyw un o gampysau Grŵp Llandrillo Menai, cysylltwch â thîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y Coleg ar 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk

Besides claiming the prestigious title and the Dragon Trophy, Dalton Weir, 22, from Llandudno, head chef at Watson’s Bistro, Conwy, also won a chance of a lifetime trip to the Worldchefs Congress 2022 in Abu Dhabi with the Culinary Association of Wales (CAW) delegation from May 30 to June 2.

Dalton received the trophy from Minister Lesley Griffiths at a presentation evening in Llandudno hours after the curtain came down on this year’s championships. Dalton took a year out last year and is planning to complete his Culinary Arts Degree with the college in September.

He also qualified for the semi-finals of the Young National Chef of the Year contest, organised by the Craft Guild of Chefs and will receive support from the Junior Culinary Team Wales. In addition, the prize included a set of knives from Friedr Dick and £100 of products from Churchill.

“I am over the moon because it was a hard competition and I didn’t expect to win,” said Dalton. “I have wanted to do this competition for a few years and this was my last chance because of my age.

“Winning the competition means a lot because it will open doors for me in the future.”

Runner up and silver medallist was Falon Bailie, 17, from Three Cocks, apprentice chef de partie at Foyles of Glasbury, Glasbury and bronze medallists were Stephanie Belcher, 21, from Abergavenny, sous chef at Peterstone Court Hotel, Llanhamlach, Brecon, Cai Morris, 21, from Llandegfan, chef de partie at The Bull, Beaumaris and Katie Duffy, 17, an apprentice at Stradey Park Hotel, Llanelli.

Dalton Weir’s starter was miso poached langoustine tart, chilli and red pepper veil, carrot and nori salad and chilled avocado. Main course is pan-seared Welsh Beef fillet, oyster mushroom filled with Welsh Beef short rub, pomme souffle, caramelised celeriac, chive and wasabi emulsion, pickled shimeji mushroom and port wine.

Dessert was rhubarb and custard: hot aerated custard cake, Lapsang Souchong and rhubarb sorbet, vanilla poached rhubarb, white chocolate soil and tempered ruby chocolate.

Dalton describes his cooking style as classic with a modern twist and says the biggest influence on his career to date has been Marco Pierre White’s philosophy on food. His ambition is to travel as a chef and to work at a top international restaurant.

Organised by the CAW, the WICC were hosted by Grŵp Llandrillo Menai’s campus in Rhos-on-Sea from February 22-24 and main sponsor was Food and Drink Wales, the Welsh Government’s department representing the food and drink industry.

The judges were Colin Gray, managing director of Capital Cuisine, Caerphilly, Graham Tinsley, executive chef Carden Park, near Chester and Lee Corke, catering manager, Clare College, Cambridge.

Gray, CAW vice president, said: “It was a keenly contested final but Dalton’s previous competition experience just gave him the edge. For many of the finalists, it was their first competition and their dishes were of a good standard. It’s pleasing to see that Wales is producing so many bright, young chefs who want to compete, especially as we are always scouting for members of Junior Culinary Team Wales.”

The five chefs had three hours to prepare and cook a three course meal for four people, including mostly Welsh ingredients, a seafood starter or fish appetiser will be followed by a main course featuring one prime cut and one secondary cut of Welsh Beef and a seasonal dessert including chocolate and one hot element.

In the recent Estyn government inspection, the college’s hospitality and catering provision was classed as ‘excellent’.

For more information on Hospitality and Catering courses at Coleg Llandrillo, or any of the Grŵp Llandrillo Menai campuses, call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk