Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Pedair adran o Goleg Menai yn cydweithio i ddathlu'r Wythnos Les

Yn ddiweddar daeth dysgwyr Busnes, Chwaraeon, Cerddoriaeth ac Arlwyo sydd yn astudio ar gampws Bangor at ei gilydd i drefnu digwyddiad lles ar gyfer sefydliadau o fewn y gymuned.

Fel rhan o'r cwrs Astudiaethau Busnes Lefel 3 BTEC (Rheoli Digwyddiad) roedd yn ofynnol i'r myfyrwyr blwyddyn 1af i gynllunio a threfnu digwyddiad.

Dyfeisiodd y myfyrwyr y syniad o drefnu digwyddiad lles ar gyfer sefydliadau lleol, a oedd yn cyd-daro gyda menter Wythnos Les Coleg Menai ei hun.

Dywedodd Glenys, arweinydd y rhaglen ar gyfer Busnes: "Roedd y myfyrwyr yn rhagorol o'r dechrau i'w diwedd, gan ddysgu ystod o sgiliau newydd. Fel eu tiwtor, roeddwn yn falch iawn o'u cyfranogiad a'u perfformiad. Cawsant hefyd adborth rhagorol gan yr asiantaethau."

Roedd yr asiantaethau a gymerodd ran yn cynnwys Antur Waunfawr, Ysgol Pendalar a Llwybrau Llesiant. Mae'r sefydliadau hyn yn darparu gweithgareddau a gwasanaethau i oedolion gydag anableddau dysgu, gyda phwyslais allweddol ar wella eu lles corfforol, emosiynol a chymdeithasol.

Gwella lles corfforol pobl oedd prif bwyslais y digwyddiad a gynhaliwyd yn Neuadd Chwaraeon Coleg Menai. Trefnwyd cyfres o weithgareddau chwaraeon ac ystafell ddosbarth ar gyfer y sawl oedd yn bresennol gyda'r myfyrwyr yn cymryd cyfrifoldeb llawn am redeg y digwyddiad.

Roedd y gweithgareddau corfforol yn cynnwys pêl fasged, sgitls a "hoops", connect 4, tenis bwrdd, cystadleuaeth saethu goliau cosb a Jenga, tra bod gweithgareddau ystafell ddosbarth yn cynnwys bingo, cwis, gwneud lluniau a chwileiriau a phosau. Y myfyrwyr coleg o’r adran chwaraeon oedd yn gyfrifol am yr hyfforddi ar y dydd, tra cafodd y sawl oedd yn bresennol syrpreis gan y myfyrwyr o'r adran gerdd, a ddaeth yn y prynhawn i berfformio a helpu gyda'r disgo, y gerddoriaeth a gweithgareddau Karaoke. Gyda'r holl weithgareddau ar gael, doedd hi ddim syndod fod y grwp angen saib. Yn ffodus roedd y myfyrwyr lletygarwch ac arlwyo wrth law i ddarparu lluniaeth ar eu cyfer.

Gyda’i gilydd, cymerodd 70 o gyfranogwyr ran yn y digwyddiad. Roedd y gweithgareddau hefyd ar gael ar Zoom ar gyfer ymgeiswyr na allai fod yn bresennol yn y digwyddiad yn bersonol.

Dywedodd Jennifer Davies, arweinydd rhaglen ar gyfer y Gwasanaethau Amddiffynnol thiwtor yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus: "Roedd y digwyddiad yn eithriadol o lwyddiannus ac roedd yn wych i fedru cynnal digwyddiad wyneb yn wyneb eto. Roedd hi'n braf iawn gweld pobl gyda gwenau ar eu hwynebau.

"Glenys a'r myfyrwyr busnes drefnodd y digwyddiad, ac roedd yn hyfryd gweld cymysgedd o wahanol weithgareddau wedi eu cynnwys ar y dydd, a oedd yn sicrhau fod pawb yn teimlo eu bod yn cymryd rhan. Edrychaf ymlaen at ddigwyddiad y flwyddyn nesaf gyda Llwybrau Llesiant (prosiect gan Wasanaeth Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd,) a fydd gobeithio yn cael ei gynnal yn yr adeilad chwaraeon newydd yn Llangefni."

Dywedodd Eryl Williams, y swyddog lles ar gyfer Llwybrau Llesiant: "Cawsom adborth arbennig gan bawb. Diolch yn fawr iawn i'r holl fyfyrwyr, tiwtoriaid a staff o'r holl adrannau coleg am drefnu pob dim. Mae pawb yn holi pryd mae'r un nesaf yn cael ei gynnal."

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw gyrsiau yng Ngholeg Menai, ewch i: www.gllm.ac.uk

As part of the BTEC Level 3 Business Studies course (Managing an Event) the 1st year students were required to plan and organise an event.

The students came up with the idea of arranging a well-being event for local organisations, which coincided with Coleg Menai’s own Well-being Week initiative.

Glenys Campbell, programme leader for Business, said: “The students were excellent from start to finish, learning a range of new skills. As their tutor, I was very proud of their participation and performance. They also received excellent feedback from the agencies.”

The agencies that came along included Antur Waunfawr, Ysgol Pendalar and Llwybrau Llesiant. These organisations provide activities and services to adults with learning disabilities, with a key focus on improving their physical, emotional and social well-being.

Improving people’s physical well-being was the main focus for the event held in the Coleg Menai Sports Hall. A series of sports and classroom-based activities were organised for the attendees with the students taking full responsibility for running the event.

Physical activities included basketball, skittles and hoops, connect 4, table tennis, penalty shoot outs and Jenga, whilst classroom activities included bingo, a quiz, drawing, and word searches and puzzles. College students from the sports department took control of the coaching on the day, whilst attendees were surprised by the students from the music department, who came along in the afternoon to perform and help with the disco, music and karaoke activities. With all the activities available, it was no surprise the group needed a break. Thankfully the hospitality and catering were on-hand to provide them with refreshments..

Overall, around 70 participants took part in the event. The activities were also available via Zoom for candidates who could not attend the event in person.

Jennifer Davies, programme leader for Uniformed Protective Services and a tutor in the Sport and Public Services’ department, said: “The event was extremely successful and it was great to be able to hold an event face-to-face again. It was lovely to see people with smiles on their faces.

“Glenys and the business students organised the event, and it was lovely to see a mixture of different activities included on the day, which made sure everyone felt involved. I look forward to next year's event with Llwybrau Llesiant (a project by Gwynedd Council’s Learning Disability Service), which will hopefully be held in the new sports building in Llangefni.”

Eryl Williams, well-being officer for Llwybrau Llesiant, said: “We got some great feedback from everyone. A big thank you to all the students, tutors and staff from all college departments for organising everything. Everyone asks when the next one is taking place.”

To find out more about any courses at Coleg Menai, please visit www.gllm.ac.uk