Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Edrych ymlaen at Gystadleuaeth Rygbi Ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor.

Dydd Mercher, Chwefror 16, ar gaeau Clwb Rygbi Porthmadog, bydd cystadleuaeth rygbi ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor yn cael ei chynnal.

Bydd y gic gyntaf am 1 o’r gloch, pryd bydd safleoedd CMD yn herio ei gilydd. Bydd safleoedd Dolgellau a Phwllheli’n cymryd rhan, yn ogystal â Glynllifon, sef ein safle diwydiannau’r tir, ar gyrion Caernarfon.

Bydd pob un o’r colegau yn chware yn erbyn ei gilydd, mewn gem hanner awr.

Dywedodd Eon Williams, Swyddog Rygbi Coleg Meirion-Dwyfor.

“Mae’r dyfnder o dalent sydd gennym ar y cae rygbi yng Ngholeg Meirion-Dwyfor a Glynllifon yn syfrdanol. Yn aml iawn, ac yn arbennig ers dyddiau cofid, mae’r cyfleoedd i gampysau gwahanol ein coleg i ddod at ei gilydd wedi bod yn brin iawn. Mae cynnal digwyddiad fel hwn felly yn gyfle gwych i ni ddod at ein gilydd, mewn gemau cystadleuol, ond cyfeillgar.”

Ychwanegodd

“Mae croeso i unrhyw un ddod draw i gefnogi eu coleg ar y dydd. Dwi’n sicr y bydd pob un o’r gemau yn rhai cystadleuol iawn, felly mae’n siŵr o fod yn ddiwrnod da o rygbi. Mae ein coleg yn cael ei gydnabod yn lleol ac yn genedlaethol, fel un o’r llefydd gorau i ddod i astudio, oherwydd ein record academaidd wych, ar ben hynny, mae’r cyfleodd tu allan i’r ystafell ddosbarth hefyd gyda’r gorau drwy’r holl wlad. Mae ein perthynas agos iawn gyda Rygbi Gogledd Cymru yn dyst i hynny, gyda llawer o’n myfyrwyr dros y blynyddoedd yn mynd ymlaen i gynrychioli Grŵp Llandrillo Menai yn erbyn rhai o golegau a chlybiau rygbi mwyaf y wlad.”

Dywedodd Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai.

“Mae’r gwaith sydd yn cael ei gyflawni gan Eon, fel ein Swyddog Rygbi, wirioneddol yn gwreiddio ein coleg yn ein cymunedau lleol, boed hynny gyda’n myfyrwyr neu o ran ei waith gyda chlybiau rygbi ac ysgolion lleol. I mi fel Pennaeth, ac fel hogyn o Ddyffryn Nantlle, y broblem fydd pa ochr i’w chefnogi!

Cofiwch ddod i Glwb Rygbi Porthmadog dydd Mercher, Chwefror 16 i gefnogi.

Teams from Coleg Meirion-Dwyfor's three sites – Dolgellau, Pwllheli and Glynllifon (the college’s land-based industrial site on the outskirts of Caernarfon) - will challenge each other over a round of matches.

Each of the colleges will play against each other in a half-hour match, with the proceedings commencing at 1pm.

Coleg Meirion-Dwyfor’s rugby officer, Eon Williams, said: "The depth of talent we have on the rugby field across Coleg Meirion-Dwyfor’s sites is astonishing. Since the pandemic began, the opportunities for students from our various campuses to mix have been very limited. So hosting an event like this is a great opportunity for our learners to come together, in a friendly, yet competitive tournament.

“Our college is recognised both locally and nationally as one of the best places to study because of its great academic record, but also, the opportunities available outside the classroom are also some of the best in the country.

“Our close relationship with North Wales rugby is testament to that, with many of our students going on to represent Grŵp Llandrillo Menai against some of the country's largest and most successful college and rugby clubs.

“Anyone is welcome to come along and support their college on the day. I'm sure all the games will be very competitive, so it's bound to be a good day of rugby. ”

Aled Jones-Griffith, principal of Coleg Meirion-Dwyfor and Coleg Menai, said: “The work being done by Eon as our rugby officer, really embeds our college into our local communities, whether it be with our students, or his work with local rugby clubs and schools. For me as principal, and as a boy from the Nantlle Valley, the problem will be which side to support!”

So, come along to Porthmadog Rugby Club on Wednesday, February 16 and show your support!