Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Mae cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi canfod ffordd arall o ysbrydoli pobl ifanc ar ôl ffeirio 'r cae chwarae am yr ystafell ddosbarth

Nawr mae Jennifer Davies yn gweithio fel arweinydd rhaglen ar gwrs Gwasanaethau Cyhoeddus Lifrog Coleg Menai, yn addysgu a rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n gweithio tuag at ennill eu Diploma Lefel 3. Mae Jennifer yn addysgu myfyrwyr ar gyfer y cymhwyster, ochr yn ochr â chymwysterau ychwanegol, sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau ehangach dysgwyr.

Cynlluniwyd y cwrs i baratoi dysgwyr ar gyfer gweithio yn y Lluoedd Arfog, yr Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Carchardai, sefydliadau cymunedol a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'r gwasanaethau brys ac mae profiadau Jennifer yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr.

Enillodd ei chap rhyngwladol cyntaf yn 21 oed, a mynd ymlaen i hawlio 73 arall o gapiau Cymru yn y rhes flaen. Yn ystod ei gyrfa fel chwaraewr rhyngwladol bu'n aelod o'r sgwadiau Chwe Gwlad rhwng 2003 a 2015 ac roedd yn aelod o'r tîm a enillodd y Goron Driphlyg yn 2019!

Cafodd Jennifer ei magu yn Aberhonddu a dechreuodd chwarae rygbi'r undeb yn Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd cyn mynd ymlaen i chwarae'n rhanbarthol a dechrau gyrfa a'i gwelodd yn datblygu i fod yn un o aelodau rheolaidd y tîm cenedlaethol.

Ar ôl cwblhau ei gradd symudodd i Ogledd Cymru yn dilyn derbyn ei swydd gyntaf fel Swyddog Datblygu Rygbi Menywod a Genethod gydag Undeb Rygbi Cymru.

Yn y swydd hon roedd Jennifer yn Gydlynydd Rhaglen Ranbarthol Rygbi Gogledd Cymru ble datblygodd ei sgiliau hyfforddi ac ennill ei chymhwyster Hyfforddi Rygbi Lefel 3, a daeth yn Addysgwr Cwrs Hyfforddi Undeb Rygbi Cymru ar gyfer hyfforddwyr a dyfarnwyr Undeb Rygbi Cymru.

Dilëwyd y swydd Swyddog Datblygu Menywod a Genethod Undeb Rygbi Cymru yn 2005 a phenodwyd Jennifer i swydd llawn amser yng Ngholeg Menai.

Dechreuodd addysgu yn 2005 yng Ngholeg Menai, coleg addysg bellach ac uwch ym Mangor.

Mae hi'n mwynhau gwneud gwahaniaeth i fywydau'r myfyrwyr, a'u gweld yn gwneud cynnydd ar ôl bob gwers, bob tymor a phob blwyddyn.

Dywedodd: "Dw i wrth fy modd efo her! Rhai dyddiau mae fy swydd yn fwy heriol nag eraill, ond fyddwn i ddim yn ei newid. Rydw i'n hoffi gwylio dysgwyr yn tyfu a'u cefnogi i wneud eu dewisiadau (personol ac o ran eu gyrfa), a helpu i'w llywio tuag at y penderfyniad cywir. Mae'n rhoi boddhad mawr i mi fedru rhoi cymorth a chefnogaeth iddyn nhw ar eu taith a'u gweld yn ffynnu fel unigolion."

Bu Jennifer yn hyfforddwr a rheolwr tîm rygbi merched Colegau Cymru hefyd ac mae wedi cefnogi llawer o ferched i dderbyn eu capiau rhyngwladol Colegau Cymru cyn mynd ymlaen i gael capiau rhyngwladol fel aelod Tîm Rygbi Merched Cymru.

Mae'n rhan bwysig o raglen lwyddiannus Academi Menai a gynhelir gan Goleg Menai, sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr o bob cwrs gymryd rhan mewn chwaraeon yn ogystal â'u cwrs galwedigaethol, gyda gemau wythnosol yng Nghymru a gogledd orllewin Lloegr.

Academi Menai - Grŵp Llandrillo Menai

Mae'n llwyddo i ganfod cydbwysedd rhwng gweithio'n llawn amser fel tiwtor a hyfforddi tîm Rygbi Merched Cyntaf Caernarfon a dyfarnu mewn gemau rygbi ar y penwythnos.

Ychwanegodd Jennifer: "Dw i'n credu ei bod yn hanfodol bwysig eich bod yn defnyddio'r hyn rydych chi'n angerddol amdano i annog myfyrwyr i gredu bod unrhyw beth yn bosibl! Trosglwyddwch eich angerdd!"

Mae Jennifer yn gobeithio cwblhau ei chwrs Hyfforddwr Hyfforddiant Personol ac ennill dyfarniad Arweinydd Iseldir ar gyfer arwain teithiau cerdded eleni i gyfoethogi ei sgiliau, a'i chynorthwyo i roi rhagor o gefnogaeth i ddysgwyr yng Ngholeg Menai.

Hoffech chi gael gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus lifrog?

Cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus Lifrog Lefel 3


Jennifer Davies is now working as a programme leader on Coleg Menai’s Uniformed Protective Services course, teaching and supporting students working towards their Level 3 Diplomas. Jennifer teaches the qualification alongside additional qualifications (Sport), supporting learners’ wider skills’ development.

The course is designed to prepare learners for employment in the Armed Forces, Police, Ambulance, Fire Service, Prison Service and other Community and Emergency Service-related organisations and Jennifer’s experiences are highly valued

She gained her first international cap at 21, before claiming another 73 Welsh caps in the front row. During her international career, she was part of the 6 Nations’ squads between 2003 and 2015 and was also a member of the team that won the triple crown in 2009!

Jennifer grew up in Brecon and started playing rugby union at UWIC University before progressing to play regionally, kick-starting a career which saw her develop into a Welsh national team regular.

After completing her degree she moved up to North Wales, after accepting her first job as North Wales Women and Girls Rugby Development Officer with the Welsh Rugby Union. In her role, she developed her coaching skills and gained her Level 3 Rugby Coaching qualification, and became a WRU Course Coach Educator for WRU Coaches.

In 2005 Jennifer was made redundant from the Welsh Rugby Union Women's and Girls Development Officer role and then started teaching at Coleg Menai, a further and higher education college in Bangor

She enjoys making a difference to the lives of the students, seeing them progress after each lesson, each term and each year.

She said: “I do love a challenge! Some days my job is more challenging than other days. I like to watch learners grow and support them when making their career and sporting choices, helping to steer them towards the right decision for themselves. It's very rewarding being able to support them along their journeys and see them flourish as individuals.”

Jennifer has also been the Colegau Cymru female rugby coach and team manager for thirteen years and has supported many female rugby players in receiving their Colegau Cymru National Caps, some of them have then progressed on to getting International caps for the Wales Women's Team.

She is also a great part of the successful Academi Menai programme run by Coleg Menai, which gives learners from across all college courses an opportunity to participate in sport alongside their vocational course with weekly fixtures in Wales and the North West of England.

Grŵp Llandrillo Menai - Academy

She also manages to find a balance between working full-time as a tutor with coaching Caernarfon Senior Women’s Rugby team and refereeing rugby matches at the weekend, as well as being a WRU Course Coach Educator for WRU referees.

Jennifer added: "What I think is vitally important is utilising your passion to encourage students to believe that anything is possible! Pass on your passion!”

Jennifer is hoping to complete her PTI (Personal Training Instructor course) and Lowland Leader Award this year to enhance her skills, helping to further support the learners at Coleg Menai.

Would you like a career in the uniformed protective/public services?

Uniformed Protective Services Level 3