Ebrill

Undeb Myfyrwyr y Coleg yn cael ei enwi y Gorau yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol!

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n falch o gyhoeddi bod Undeb Myfyrwyr y Coleg wedi'i enwi fel 'y gorau yng Nghymru' am y pedwerydd tro yn olynol yn seremoni wobrwyo flynyddol Gwobrau Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru yng Nghaerdydd!

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant myfyrwyr a staff o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth Centenary Shield

Chwaraeodd myfyrwyr a staff o Academi Chwaraeon Grŵp Llandrillo Menai ran allweddol ym muddugoliaeth Tîm Pêl-droed Ysgolion Cymru yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Centenary Shield, y tro cyntaf iddynt godi'r darian ers dros 40 o flynyddoedd!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Dolgellau yn cerdded Llwybr Mary Jones.

Bu myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Coleg Meirion-Dwyfor yn rhan o her yn ddiweddar. Penderfynon nhw gerdded Llwybr Mary Jones, 28 milltir o Lanfihangel y Pennant i'r Bala gan godi arian i dîm Achub Mynydd De Eryri.

Dewch i wybod mwy

Buddsoddiad gwerth £13 miliwn gan Grŵp Llandrillo Menai ym Mangor

Mae cynlluniau gan Grŵp Llandrillo Menai i symud ei gampws ym Mangor i Barc Menai wedi cael eu cymeradwyo gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru. Bydd y prosiect i foderneiddio'r cyfleusterau dysgu a hyfforddi sydd ar gael yn lleol i bobl ifanc yn cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Llandrillo Menai a bydd yn costio oddeutu £13 miliwn.

Dewch i wybod mwy

Bydwragedd yn rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal Coleg Meirion-Dwyfor

Yn ddiweddar daeth Ceris Wyn a Jemma Durant, ill dwy yn gweithio fel bydwragedd yn Ysbyty Gwynedd Bangor, draw i Goleg Meirion-Dwyfor safle Pwllheli, i rannu eu profiadau am weithio yn y maes gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal y coleg.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Colegol yn Darparu Podiau i Fyfyrwyr sydd Angen Llefydd Tawel

Mae Grŵp Llandrillo Menai ymhlith y grwpiau colegol cyntaf yng Nghymru i ddarparu podiau ar bob un o'i gampysau i fyfyrwyr er mwy iddynt ymneilltuo unrhyw bryd y cânt eu llethu a phan fyddant yn teimlo bod arnynt angen lle tawel.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn defnyddio cyfrifiadur

Cynhadledd yn trafod gwerth y Gymraeg yn y byd digidol.

Yn ddiweddar daeth rhai o arbenigwyr y diwydiant digidol ynghyd i drafod gwerth y Gymraeg fel sgil yn y diwydiant digidol. Trefnwyd y gynhadledd gan Sgiliaith a Swyddogion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghrŵp Llandrillo Menai ar y cyd gyda Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd).

Dewch i wybod mwy

Aelod o staff Coleg Menai'n agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru

Mae aelod o staff Coleg Menai wedi agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru, gan gynnal gweithdai ar y campws.

Dewch i wybod mwy

Darn o gelf myfyriwr Coleg Llandrillo yn arwain y ffordd ar lwybr cerfluniau

Mae cysyniad octopws hufen iâ cyn-fyfyriwr o adran gelf Coleg Llandrillo wedi cael lle amlwg ar lwybr cerfluniau Dychmygu Bae Colwyn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr y Rhyl yn Cael Blas ar Gystadlu ar Lefel ‘Olympaidd’!

Cafodd bron i gant o fyfyrwyr gyfle i brofi eu sgiliau yn erbyn cyd-fyfyrwyr yn y Cystadlaethau Olympaidd i Grefftwyr a'r Arddangosfa Grefftau a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Cyn Bennaeth Dylunio gemau fideo Lego yn cael ei holi gan fyfyrwyr Coleg Llandrillo Menai

Cafodd cyn Bennaeth Dylunio cwmni gemau fu'n gweithio ar nifer o gemau arobryn LEGO am dros ugain mlynedd ei holi'n drwyadl gan fyfyrwyr cyrsiau Datblygu Gemau yn ystod sesiwn Holi ac Ateb yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Coleg yn Serennu mewn Dwy gamp Cadair Olwyn

Yn ddiweddar daeth myfyriwr yn ei arddegau o Goleg Llandrillo sydd yn gwneud ei farc mewn dwy ddisgyblaeth chwaraeon cadair olwyn, yn fuddugol mewn cystadleuaeth dyblau tenis a daeth yn ail mewn achlysur senglau ... yn yr un twrnamaint, yr un diwrnod!

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn derbyn tystysgrif Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth

Mae Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Grŵp Llandrillo Menai (GLLM) wedi derbyn tystysgrif gan Awtistiaeth Cymru am ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr.

Dewch i wybod mwy

Cyn-Fyfyriwr Arlwyo wedi ei enwi yn Gogydd Gweithredol yn un o fwytai gorau Awstralia

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo a benderfynodd gael swydd ran-amser mewn cegin a chofrestru ar gwrs Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo ar ôl gwneud ei TGAU, wedi ennill y swydd o brif gogydd gweithredol mewn bwyty o bwys yn Awstralia!

Dewch i wybod mwy

Pedair adran o Goleg Menai yn cydweithio i ddathlu'r Wythnos Les

Yn ddiweddar daeth dysgwyr Busnes, Chwaraeon, Cerddoriaeth ac Arlwyo sydd yn astudio ar gampws Bangor at ei gilydd i drefnu digwyddiad lles ar gyfer sefydliadau o fewn y gymuned.

Dewch i wybod mwy