Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Mehefin

Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn defnyddio pibellau tân fel rhan o'u cwrs Prosiect Phoenix

Datblygu Sgiliau Hanfodol ar gwrs Prosiect Phoenix y Gwasanaeth Tân

Dysgodd myfyrwyr Coleg Llandrillo am sgiliau diogelwch tân, gwaith tîm a gwytnwch

Dewch i wybod mwy
Robert Lewis, cyfarwyddwr Celtic Financial Planning

Celtic Financial Planning yn Anelu am Ddyfodol Cynaliadwy

Gyda mwy o bwyslais ar daclo newid hinsawdd, mae busnes yn yr Wyddgrug wedi cymryd y cam i fod yn fwy gwyrdd trwy gofrestru gyda’r Academi Ddigidol Werdd. Nod y cynllun sy’n cael ei arwain gan Busnes@LlandrilloMenai yw rhoi cefnogaeth a chyllideb i fusnesau bach i leihau carbon yn eu gweithgareddau o dydd i ddydd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr coleg

Adroddiad Diweddar gan Estyn yn Canu Clodydd Grŵp Llandrillo Menai

Yn dilyn arolygiad diweddar gan Estyn, canmolwyd sawl agwedd ar ddarpariaeth Addysg Bellach Grŵp Llandrillo Menai, yn enwedig ei wasanaethau i ddysgwyr.

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr o Goleg Menai, Katrin Spens, Cerys Sloan, Amelia Buchanan a George Russell

Y criw cyntaf i gwblhau’r cwrs gradd newydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r criw cyntaf i gwblhau’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Menai yn dathlu.

Dewch i wybod mwy
Enillwyr Gwobrau Cyflawnwyr Coleg Llandrillo 2024

Dathlu llwyddiant dysgwyr yn seremoni wobrwyo flynyddol Coleg Llandrillo

Roedd Dysgwr y Flwyddyn, Rhys Morris ymhlith yr 20 a mwy o enillwyr a gafodd eu cydnabod yn y seremoni yn Venue Cymru

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Mike Evans o Goleg Llandrillo (tu blaen ar y dde) gyda'r cogyddion cyn Cinio Gala’r Cyn-fyfyrwyr ym Mwyty'r Orme View

Cogyddion o fri yn dychwelyd i'r coleg i Ginio Gala’r Cyn-fyfyrwyr

Roedd Bryn Williams ymhlith llu o gyn-fyfyrwyr yr adran arlwyo yng Ngholeg Llandrillo a helpodd i godi dros £1,100 at elusen

Dewch i wybod mwy
Enillwyr 2024

Coleg Glynllifon yn Dathlu ei Ben-blwydd yn 70 oed

Eleni, mae campws amaethyddiaeth a diwydiannau’r tir Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy
Yr enillwyr

Coleg Meirion-Dwyfor yn Dathlu Llwyddiant ei Fyfyrwyr

Ddoe yn seremoni wobrwyo flynyddol Coleg Meirion-Dwyfor dathlwyd llwyddiannau 15 o ddysgwyr arbennig iawn.

Dewch i wybod mwy
Cynan ac Erin gyda'u tabledi ar ôl ennill cystadleuaeth codio ynghyd â’r pennaeth cynorthwyol, Fflur Jones, sy’n dal y tlws

Codwyr ifanc yn cystadlu i greu'r gêm orau

Cynhaliodd Coleg Meirion-Dwyfor gystadleuaeth i blant ysgol gynradd i brofi'r sgiliau y maent wedi'u dysgu gyda chymorth myfyrwyr TG y coleg

Dewch i wybod mwy
Heather Wynne, myfyrwraig o Goleg Llandrillo, gyda'i thystysgrif ar ôl dod yn fuddugol yn rownd ragbrofol ranbarthol trin gwallt WorldSkills

Heather yn ennill rownd rhanbarthol cystadleuaeth WorldSkills UK

Ychydig fisoedd ar ôl dechrau ei chwrs trin gwallt ffurfiol cyntaf mae’r fyfyrwraig o Goleg Llandrillo yn aros i gael gwybod a yw hi wedi ennill lle yn rownd derfynol y Deyrnas Unedig

Dewch i wybod mwy
Efa India Everitt-Mcall, myfyriwr o Goleg Menai wrth ymyl un o drenau Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

Efa'n elwa wedi cyfnod profiad gwaith gyda Rheilffordd Ffestiniog

Arweiniodd cyfnod o brofiad gwaith at gynnig swydd i fyfyriwr cyrsiau Teithio a Thwristiaeth Coleg Menai

Dewch i wybod mwy
Rhodri Scott

Myfyrwyr yn codi dros £1,300 er cof am Rhodri

Trefnodd y myfyrwyr chwaraeon o Goleg Meirion-Dwyfor daith gerdded noddedig i godi arian i Ymchwil Canser Cymru er cof am eu darlithiwr, Rhodri Scott

Dewch i wybod mwy
James Hopkins yn chwarae ei gitâr

Gwaith ar gig Taylor Swift i’r myfyriwr cerdd James

Mae'r dysgwr o Goleg Menai yn rhan o'r criw llwyfan wrth i daith Eras, y daith fwyaf llwyddiannus erioed, ymweld â Stadiwm Anfield yn Lerpwl am dair noson

Dewch i wybod mwy
Gwaith celf y myfyrwyr yn cael ei arddangos yn arddangosfa Celf a Dylunio diwedd blwyddyn Coleg Meirion-Dwyfor

Yr Adrannau Celf Creadigol yn cynnal arddangosfeydd diwedd blwyddyn

Mae’r arddangosfeydd yn Nolgellau, Parc Menai a Llandrillo-yn-Rhos yn cynrychioli penllanw blwyddyn o ymroddiad a chreadigrwydd gan fyfyrwyr dawnus y colegau

Dewch i wybod mwy
Sara Brown yn arwain côr Coastal Voices a Chôr Cymunedol Bangor yn Eglwys Ddiwygiedig Unedig Llandrillo-yn-Rhos

Corau Sara yn codi £850 i WaterAid

Mae’r darlithydd o Goleg Llandrillo yn gyfarwyddwr cerddorol ar ddau gôr a ddaeth at ei gilydd yn ddiweddar i gynnal cyngerdd elusennol ac sydd wedi codi dros £10,000 yn y blynyddoedd diwethaf

Dewch i wybod mwy
Rhys Morris yn siarad â'r Brenin Siarl ym Mhalas Buckingham

Rhys yn ennill Gwobr Addysg Ascential Ymddiriedolaeth y Tywysog

Wrth iddo dderbyn ei wobr, cafodd y myfyriwr o Goleg Llandrillo gwrdd â’r Brenin Siarl a’i holi ar y llwyfan gan Ant a Dec

Dewch i wybod mwy