Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cwmni RWE yn Gwella Sgiliau Gwyrdd ei Weithlu

Bydd gweithwyr yn RWE yn cwblhau cyrsiau gradd mewn Peirianneg trwy Grŵp Llandrillo Menai.

Fel rhan o gynllun tair blynedd bydd RWE - cwmni ynni rhyngwladol sy'n arbenigo mewn ynni alltraeth - yn talu'n llawn i 23 o'i weithwyr ddilyn cwrs Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) ym maes Peirianneg.

Bydd y gweithwyr, a fydd yn gweithio ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig, yn gallu astudio wrth eu pwysau ac yn dilyn y darlithoedd rhithwir a ddarperir gan Goleg Menai a Choleg Llandrillo.

Bydd sesiynau tiwtora un-i-un yn cael eu cynnig bob pythefnos, a bydd yr holl adnoddau ar gael ar-lein trwy Google Classroom a Moodle i'r dysgwyr allu eu defnyddio mewn ffordd sy'n cyd-fynd â'u gwaith a'u hymrwymiadau personol.

Grŵp Llandrillo Menai eisoes yw canolfan hyfforddi'r DU ar gyfer Cynllun Prentisiaethau RWE Renewables, a bydd y Ganolfan Beirianneg gwerth £14 miliwn sy'n cael ei hadeiladu ar gampws y Rhyl hefyd yn cynnwys gweithdy pwrpasol ar gyfer prentisiaid a staff RWE.

Meddai Alwyn Jones, Rheolwr y Maes Rhaglen Peirianneg yng Ngholeg Llandrillo,

"Rydym yn falch o allu helpu RWE yn eu hymdrech i wella sgiliau eu gweithwyr. Nod ein partneriaeth bresennol gyda RWE yw arwain y ffordd o ran hyrwyddo Sgiliau Gwyrdd yn y diwydiant ynni"

"Bydd y cyrsiau'n cael eu datblygu fel bod y myfyrwyr yn gallu defnyddio'r deunyddiau a'r adnoddau dysgu yn unrhyw le, ac unrhyw awr o'r dydd neu'r nos.

Meddai John McKenzie, Pennaeth Gweithrediadau Alltraeth - RWE Rhanbarth A,

Mae gennym berthynas gref gyda Grŵp Llandrillo Menai, ac mae gwella sgiliau ein gweithlu yn

hanfodol i'n strategaeth twf. Mae Coleg Llandrillo eisoes wedi ennill nifer o wobrau am ein rhaglen prentisiaethau sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn, ac rydyn ni'n gobeithio cael yr un llwyddiant gyda'r cynllun hwn!"

Ychwanegodd,

"Mae datblygu ein gweithlu yn greiddiol i'r ffordd rydyn ni'n gweithio, ac rydw i wrth fy modd fod cynifer

o'n gweithwyr wedi ymuno â'r cynllun, gan ehangu eu sgiliau a'n helpu ni gyda phrosiectau ynni amrywiol ym mhob rhan o'r DU."

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Peirianneg sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.

As part of a three-year plan, RWE - a multinational energy company specialising in offshore wind power, will fully-fund the studies of 23 employees to obtain a Higher National Certificate (HNC), or Higher National Diploma (HND) in Engineering.

The employees, who work all over the UK, will be able to progress at their own pace, and access the lectures delivered by both Coleg Menai and Coleg Llandrillo virtually.

One-to-one tutorial sessions will be offered every fortnight, and all resources will be readily available online via Google Classroom and Moodle, so that the learners can access the materials when suitable around work and personal commitments.

Grŵp Llandrillo Menai is already the UK training centre for the RWE Renewables UK Apprenticeships scheme, and a purpose-built workshop for RWE apprentices and staff will also be housed in the brand new £14 million Engineering Centre currently under development in Rhyl.

Alwyn Jones, Programme Area Manager for Engineering at Coleg Llandrillo, said,

“We are pleased to be able to support RWE in their aim to upskill their workforce. Our existing partnership with RWE hopes to lead the way in promoting Green Skills in the energy industry”

“The courses will be developed so that the students can access the learning materials and resources from anywhere, 24/7.

John McKenzie, Head of Offshore Operations - Region A at RWE, said,

“We have a strong relationship with Grŵp Llandrillo-Menai, and upskilling our workforce is

fundamental to our growth strategy. Coleg Llandrillo has already won many awards with our apprenticeship programme which is proving very successful, we hope to duplicate this success with this scheme!”

He added,

“Development of our workforce is central to the way we work and I am delighted that so

many of our workforce have joined this scheme, enriching their skills and helping us on our various energy projects across the UK,”

To find out more about Engineering courses available at Grŵp Llandrillo-Menai, please click here.

To find out more about Apprenticeships available at Grŵp Llandrillo-Menai, please click here.

As part of a three-year plan, RWE - a multinational energy company specialising in offshore wind power, will fully-fund the studies of 23 employees to obtain a Higher National Certificate (HNC), or Higher National Diploma (HND) in Engineering.

The employees, who work all over the UK, will be able to progress at their own pace, and access the lectures delivered by both Coleg Menai and Coleg Llandrillo virtually.

One-to-one tutorial sessions will be offered every fortnight, and all resources will be readily available online via Google Classroom and Moodle, so that the learners can access the materials when suitable around work and personal commitments.

Grŵp Llandrillo Menai is already the UK training centre for the RWE Renewables UK Apprenticeships scheme, and a purpose-built workshop for RWE apprentices and staff will also be housed in the brand new £14 million Engineering Centre currently under development in Rhyl.

Alwyn Jones, Programme Area Manager for Engineering at Coleg Llandrillo, said,

“We are pleased to be able to support RWE in their aim to upskill their workforce. Our existing partnership with RWE hopes to lead the way in promoting Green Skills in the energy industry”

“The courses will be developed so that the students can access the learning materials and resources from anywhere, 24/7.

John McKenzie, Head of Offshore Operations - Region A at RWE, said,

“We have a strong relationship with Grŵp Llandrillo-Menai, and upskilling our workforce is

fundamental to our growth strategy. Coleg Llandrillo has already won many awards with our apprenticeship programme which is proving very successful, we hope to duplicate this success with this scheme!”

He added,

“Development of our workforce is central to the way we work and I am delighted that so

many of our workforce have joined this scheme, enriching their skills and helping us on our various energy projects across the UK,”

To find out more about Engineering courses available at Grŵp Llandrillo-Menai, please click here.

To find out more about Apprenticeships available at Grŵp Llandrillo-Menai, please click here.