Ionawr

Myfyriwr Glynllifon yn cipio’r wobr gyntaf mewn seremoni fawreddog yn Llandrindod.

Mae Gwenno Rowlands o ardal Dinbych sydd yn astudio Peirianneg Diwydiannau’r Tir, Lefel 3 yng Ngholeg Glynllifon, wedi ennill prif wobr Lantra Cymru yn y categori, Dysgwr Ifanc Coleg, o dan 20 oed.

Mewn seremoni fawreddog yn Llandrindod, cafodd ei hanrhydeddu yng nghwmni rhai o brif enwau cenedlaethol yn y byd amaethyddol yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Partneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn Torri Tir Newydd yng Nghymru

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Grŵp Llandrillo Menai wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy'n eu galluogi i sefydlu'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy
Dau fyfyriwr mewn ystafell ddosbarth

Pa rôl y mae colegau yn ei chwarae wrth gefnogi ffoaduriaid i integreiddio i gymdeithas?

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i fywydau dinasyddion Wcrain gael eu difrodi a’u heffeithio ym mhob ffordd y gellir ei dychmygu. Ers hynny, mae llawer o'r bobl hynny wedi'u dadleoli mewn gwledydd tramor - un o'r gwledydd hynny yw Cymru. Mae’n dda gen i ddweud bod Iwcraniaid – yn ogystal â ffoaduriaid o genhedloedd eraill – wedi’u croesawu i gymunedau Cymreig gyda breichiau agored. Am y rheswm yma yr wyf wedi dod i ysgrifennu’r darn hwn – gan fyfyrio ar rôl colegau o fewn cymunedau i gefnogi ffoaduriaid.

Dewch i wybod mwy

Cyflwyno Gwobrau Dug Caeredin i Fyfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol

Cyflwynwyd gwobrau Efydd ac Arian Dug Caeredin i grŵp o fyfyrwyr Coleg Llandrillo ag anghenion dysgu ychwanegol gan bennaeth y coleg yn ddiweddar, ar ôl iddynt gwblhau cyfres o dasgau heriol dros gyfnod o fisoedd.

Dewch i wybod mwy
Canolfan Chwaraeon Llangefni

Canolfan Chwaraeon o'r Radd Flaenaf yn Agor yn Llangefni

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi agor eu hadeilad carbon Net-Sero cyntaf - sef canolfan chwaraeon newydd sbon o'r radd flaenaf - a ariennir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.


Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Amaeth Glynllifon yn ymweld a Chanolfan Technoleg Bwyd Llangefni.

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr amaethyddiaeth Coleg Glynllifon ar ymweliad arbennig i Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo-Menai ar gampws Llangefni.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwyr yr Academi Rygbi yn Mwynhau Llwyddiant Rhyngwladol

Derbyniodd cyn-fyfyriwr Coleg Llandrillo, Sam Wainwright, ei gap cyntaf dros ei wlad yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

MIT (Massachusetts Institute of Technology) yn ymweld â Choleg Meirion-Dwyfor.

Yn ddiweddar, daeth Audrey Cui o MIT draw i rannu gwybodaeth, ac i gynnal sesiwn dysgu ac addysgu gyda myfyrwyr Lefel A Cyfrifiadureg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer Gweithdy

Cafodd bron i 150 o fyfyrwyr Gwaith Brics, Plymwaith, Trydanol, Gwaith Asiedydd a Phlastro Coleg Llandrillo - cymysgedd o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf hyd at fyfyrwyr gradd - gyfle yn ddiweddar i loywi eu sgiliau wrth fynychu cyfres o gyflwyniadau a roddwyd gan gynrychiolwyr o un o gynhyrchwyr offer mwyaf blaenllaw Ewrop ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Hyfforddwr Pêl-droed o UDA yn Rhannu ei Arbenigedd gyda Myfyrwyr Coleg

Yn ddiweddar, dychwelodd hyfforddwr pêl-droed o UDA sydd â chysylltiadau â Chymru, i’w famwlad i rannu ei arbenigedd gyda myfyrwyr Dolgellau.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Peirianneg yn Derbyn Ei Gap Cyntaf dros Gymru

Mae myfyriwr Peirianneg o Goleg Meirion-Dwyfor ar fin cynrychioli ei wlad am y tro cyntaf ar ôl cael ei gynnwys yng ngharfan pêl-droed Ysgolion a Cholegau Cymru dan 18 oed.Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Adeiladwaith yn Ymweld â Phrosiect Amddiffyn yr Arfordir

Rhoddwyd gwahoddiad arbennig i fyfyrwyr Adeiladu Coleg Llandrillo i ymweld â phrosiect amddiffyn yr arfordir mawr y sôn amdano yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Gwaith Tiwtor Celf a Myfyrwyr yn Cyrraedd Rownd Derfynol Genedlaethol

Mae gwaith celf gan diwtor Celf a myfyrwyr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, wedi cyrraedd rownd derfynol yng nghystadleuaeth celf genedlaethol, Creative Lives.


Dewch i wybod mwy

Lansio Cyfleuster Llyfrgell+ Grŵp Llandrillo Menai

Mewn ymgais i gynnig cyfleusterau Llyfrgell+ gorau Cymru yn y coleg, mae Grŵp Llandrillo Menai wedi lansio gwasanaeth newydd ledled ei gampysau yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Tiwtor o Chweched y Rhyl yn Ennill Gwobr am Dorri Tir Newydd

Mae tiwtor arloesol o Goleg Llandrillo newydd ddychwelyd o Lundain ar ôl ennill gwobr ‘Teacher Trailblazer 2022’... yr unig enillydd o Gymru ac un o ddim ond dau enillydd o'r Deyrnas Unedig gyfan!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn ymweld â Science Live yn Llundain.

Fe fu nifer o ddysgwyr Lefel A Cemeg, Bioleg a Seicoleg Safle Dolgellau a Phwllheli i Lundain yn ddiweddar i fynychu sioe "Science Live".

Dewch i wybod mwy