Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Aelod o staff o'r Coleg a Chodwr Arian Brwdfrydig yn Cynnal y Cinio Cyntaf ers i'r Pandemig Ddechrau

Mae aelod o staff o Goleg Llandrillo "wrth ei bodd" wedi trefnu'n llwyddiannus y cinio codi arian cyntaf er budd ei changen NSPCC lleol ers dechrau'r pandemig.

Mae Sharon Shaw, sydd yn gweithio o fewn Cyfarwyddiaeth Addysg Oedolion yn y Gymuned, yn godwr arian ymroddedig ac yn aelod o bwyllgor y NSPCC, a bu'n cynnal y cinio tymor y dathlu blynyddol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg am bron i 20 mlynedd.

Eleni, er gwaethaf cyfyngiadau COVID-19, gwerthwyd yr holl docynnau, gyda'r 55 ciniawr yn codi £700 mewn mater o oriau. Roedd hefyd yn un o’r digwyddiadau mawr cyntaf i'w cynnal yn y Bwyty Orme View llwyddiannus ers i COVID-19 daro.

Meddai Sharon: "Rydym bob amser yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth y mae'r coleg y ei roi i ni, ac mae ein gwesteion bob amser yn gwneud sylwadau cadarnhaol iawn ar y cinio a weinir, ac ar y gwasanaeth a ddarperir gan y myfyrwyr. Mae'n ffordd wych o gyflwyno’r gymuned i Goleg Llandrillo ac mae nifer o westeion yn dychwelyd i fynychu ciniawau Nadolig y bwyty. Mae'n gyfle ardderchog i'r myfyrwyr a'r holl staff diwyd i arddangos yr hyn y gallant ei wneud.

"Roedd yn garreg filltir bwysig i ni fel elusen. Daeth ein holl ymdrechion i godi arian i ben oherwydd y pandemig ac aethom o godi miloedd y flwyddyn i ddim ond £80 o roddion. Gobeithio y bydd hyn yn gyntaf o ragor o ddigwyddiadau codi arian a gynhelir ar gyfer yr elusen gwerth chweil hon."

Dywedodd Debbie Wilkes, Hyfforddwr Gweini Bwyd a Diod yng Ngholeg Llandrillo: "Mae bob amser yn bleser i groesawu tîm y NSPCC. Rydym yn falch iawn o groesawu'r digwyddiad hwn ym Mwyty'r Orme View. Mae Sharon yn unigolyn hynod o drefnus a gweithgar sydd yn frwd iawn dros ei helusen. Rydym yn dymuno'r gorau iddynt gyda'u holl ddigwyddiadau at y dyfodol."

www.gllm.ac.uk

Sharon Shaw, who works within the college’s Adult Community Learning directorate, is a dedicated fundraiser and committee member of the NSPCC, and has been hosting the annual festive luncheon at the college’s Rhos-on-Sea campus for nearly 20 years.

This year, despite COVID-19 restrictions, it was a sell-out, with the 55 diners raising £700 in a matter of hours. It was also one of the first major events to be held in the college’s award-winning Orme View Restaurant since COVID-19 struck.

Sharon said: “We always appreciate the support that the college gives us, and our guests always comment very favourably on both the luncheon served, and on the service provided by the students. It is a great way to introduce the community to Coleg Llandrillo and many guests return to attend the restaurant’s Christmas lunches. It is a great opportunity for the students and all the hard-working staff to showcase what they can do.

“It was an important milestone for us as a charity. All of our fundraising stopped because of the pandemic and we went from raising thousands each year to just £80 from donations. Hopefully this will be the first of many more fundraising events held for this worthwhile charity.”

Deborah Wilkes, Food & Beverage service instructor at Coleg Llandrillo, said: “It is always a delight to welcome the NSPCC team. We are very proud to host this event at the Orme View Restaurant. Sharon is an extremely organised and hard-working individual who is passionate about her charity. We wish them every success with all their future events.”

www.gllm.ac.uk