Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Adeiladwaith CMD Dolgellau, yn cystadlu yn nghystadleuaeth Sgiliau Cymru am y tro cyntaf mewn dwy flynedd.

Yn ddiweddar, bu rhai o fyfyrwyr adran adeiladwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ar safle Dolgellau, yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, wedi bwlch o ddwy flynedd, yn sgil y pandemig byd-eang.

Yn wahanol i’r arfer, bu rhaid i’r holl gystadleuwyr aros ar eu safleoedd yn hytrach na theithio i fan canolog, fel sydd yn arferol wrth gystadlu.

Mae Sgiliau Cymru yn cefnogi pobl ifanc ledled Cymru i gyflawni rhagoriaeth. Drwy gefnogi dysgu galwedigaethol drwy Gystadlaethau Sgiliau a’r fenter Troi Eich Llaw, i helpu annog pobl ifanc i ragori ym myd gwaith.

Dyma’r myfyrwyr oedd yn cystadlu yn rownd gyntaf (Gogledd Cymru). Joseff Jones a Be Sandersn yn yr adran Gwaith Coed, Tiffany Baker yn yr adran Plymio, Jac Ashford a Meirion Jones yn yr adran Gwaith Brics a Jay Ashford a Celt Jones yn yr adran Plastro.

Dywedodd Marius Jones, Pennaeth Adran Adeiladwaith a Pheirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

“Mae gan ein hadran hanes hir ac anrhydeddus iawn o gystadlu yn nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, gyda rhai yn mynd ymlaen i ennill ar lefel leol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae cael gweld ein myfyrwyr yn cystadlu unwaith eto, wedi cyfnod anodd iawn wirioneddol yn codi ein calon, fel adran. Pob lwc i chi! Mae’r holl goleg yn eich cefnogi.”

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru herio, meincnodi a chodi eu sgiliau trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau.

Ariannur gan Lywodraeth Cymru ac eu rhedeg gan rwydwaith pwrpasol o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr,ac mae'n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sydd wedi’u halinio â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru. Mae'r cystadleuaeth yn rhad ac am ddim ac maent yn rhedeg rhwng mis Ionawr a mis Mawrth bob blwyddyn.

This year, all competitors had to remain on their own individual sites rather than travel to a central point to compete, as was the norm.

Skills Competition Wales aims to help young people across the nation to achieve excellence by supporting vocational learning through skills competitions and the ‘Turn Your Hand’ initiative, thus eventually helping young people to excel in the world of work.

The students who competed in the North Wales heats were: Joseph Jones and Ben Sanders in Woodwork, Tiffany Baker in Plumbing, Jack Mathews and Meirion Jones in Brickwork and Jay Ashford and Celt Jones in Plastering.

Marius Jones, head of the Construction and Engineering department at Coleg Meirion-Dwyfor, said: "Our department has a long and distinguished history of competing at Skills Competition Wales, with many of our students winning at local, national and international levels. Seeing our students compete again, after what has been a very difficult time, is really fantastic. Good luck to you all.”

Skills Competition Wales aims to raise the profile of skills in Wales and offers students, trainees and apprentices in Wales the opportunity to challenge, benchmark and upskill, by participating in competitions across a range of sectors.

Funded by the Welsh Government and run by a dedicated network of colleges, work-based learning providers and employer-led organisations, it includes a series of local skills competitions, aligned with WorldSkills and the needs of the Welsh economy. The competition is free and runs from January to March each year.