Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr o Goleg Llandrillo'n Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Mae dau gogydd ifanc addawol o Goleg Llandrillo wedi ennill eu lle yn rownd derfynol un o gystadlaethau coginio mwyaf y Deyrnas Unedig. Maent gam i ffwrdd o ennill y tlws, amrywiaeth o wobrau sy'n ymwneud â'r maes coginio, a chyfle i gael profiad gwaith gyda'r cogydd enwog, Rick Stein!

Curodd Jay Rees, sy'n 20 oed ac yn dod o Gaer, a Pippa Taylor, sy'n 19 oed ac yn byw ym Modelwyddan, dimau o bob cwr o'r Deyrnas Unedig, gan sicrhau lle yn rownd derfynol cystadleuaeth Cogydd Bwyd Môr 2022 a gynhelir yr haf hwn.

Bydd yr enillwyr lwcus yn cael profiad gwaith gyda beirniaid y rownd derfynol, sydd ymhlith yr enwau mwyaf adnabyddus yn y diwydiant lletygarwch, sef Rick Stein, Nathan Outlaw, Mitch Tonks a Mark Hicks!

Mae Jay'n dilyn cwrs Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau Coginio, ac mae Pippa wedi cofrestru ar gwrs Diploma Lefel 3 y VRQ mewn Coginio Proffesiynol. Mae'r ddau'n astudio ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Roeddynt yn un o'r tri thîm a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol yn dilyn yr olaf o'r tair rownd ranbarthol, a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo. Roedd y parau llwyddiannus eraill a gymerodd ran yn rownd Llandrillo yn dod o Goleg Prifysgol Birmingham a Choleg Caerwysg.

Yn ystod y rownd hon, dechreuodd y dasg o ganfod y genhedlaeth nesaf o gogyddion dawnus gyda phob pâr yn paratoi a chyflwyno tri chwrs blasus o fwyd môr, yn cynnwys cwrs cyntaf, cwrs canol a phrif gwrs.

Enillodd Jay a Pippa eu lle yn y rownd derfynol drwy baratoi bwydlen tri chwrs a oedd yn cynnwys hadog coch, lleden chwithig a maelgi, gyda'r holl fwyd môr yn dod o ffynonellau cynaliadwy.

Mae cystadleuaeth Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain 2022, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn bump ar hugain oed ac a noddir gan Seafish, sef y corff cyhoeddus sy'n cefnogi diwydiant bwyd môr y Deyrnas Unedig, sy'n werth sawl biliwn, yn cynnig llwyfan i gyfranogwyr ddangos eu dawn a'u sgiliau gan ddefnyddio bwyd môr cynaliadwy.

Yn y rownd derfynol fis Mehefin, bydd y ddau ddawnus o Landrillo'n cystadlu yn erbyn wyth tîm arall o flaen y beirniaid yn y Grimsby Institute, Grimsby. Bydd y tîm buddugol yn ennill cyfle i gael profiad gwaith gydag un o'r beirniaid enwog, yn ogystal â set o gyllyll proffesiynol a llyfrau coginio.

Meddai Jay: "Mi gawson ni sioc, ond roedden ni wrth ein boddau, pan gyhoeddwyd ein henwau. Rydw i'n falch iawn o'n llwyddiant. Mi wnaethon ni weithio'n galed i baratoi at y gystadleuaeth hon ac mae'r ddau ohonom yn edrych ymlaen yn eiddgar at fynd benben â'r lleill yn y rownd derfynol."

Dywedodd Mike Evans, sy'n diwtor i un o'r ddwy: "Mi wnaethon nhw'n llawer gwell na'r disgwyl, gan berfformio'n wych fel tîm ar y diwrnod. Rydym yn dymuno'r gorau iddyn nhw ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd Nikki Hawkins, beirniad ac ymgynghorydd annibynnol: “Mae cystadleuaeth Cogydd y Flwyddyn Prydain, a sefydlwyd yn 1996, yn parhau i ddod â thalent anhygoel i'r amlwg. Mae safon y coginio yn y rownd hon wedi bod yn eithriadol, gyda sgiliau a dawn greadigol pob tîm yn creu argraff arnom.

“Mae'r gystadleuaeth hon yn uchel ei pharch yn y diwydiant bwyd môr. Mae'n cynnig cyfle i gogyddion ifanc uchelgeisiol ddangos eu gallu a'u hyder wrth weithio gydag amrywiaeth o fwyd môr cynaliadwy, yn ogystal â chyfle i hybu eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

"Bydd yr enillwyr heddiw’n mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd derfynol yn Grimsby, ac rydym yn edrych ymlaen at weld yr hyn sydd ganddyn nhw i'w gynnig i'r beirniaid.” Y beirniaid eraill ar y diwrnod oedd Ben Bartlett, a Simon Geldart a arferai fod yn fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo dros ugain mlynedd yn ôl!

Yn ddiweddar, dyfarnodd Estyn radd 'Rhagoriaeth' i’r coleg am ei ddarpariaeth ym maes Lletygarwch ac Arlwyo.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo, ffoniwch dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

www.gllm.ac.uk