Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cystadleuaethau Coginio â blas Rhyngwladol

Aeth degau o gogyddion o bob cwr o Gymru a Lloegr ati i gystadlu ym Mhencampwriaethau Coginio Cymru'r wythnos hon gan ddod â holl gystadlaethau coginio'r genedl ynghyd mewn un lleoliad, yn cynnwys cystadlaethau arobryn Cogydd Cenedlaethol ac Iau Cymru.

Cynhelir y pencampwriaethau bob mis Chwefror a rhoddir cyfle i gogyddion gorau'r DU ddangos eu doniau ar ôl dwy flynedd heb gystadlu oherwydd pandemig Covid-19.

Bwriad y digwyddiad yw dathlu'r doniau coginio a'r amrywiaeth ysblennydd o fwyd da a geir yng Nghymru. Mae tri diwrnod y pencampwriaethau yn llawn cystadlaethau cyffrous ar gyfer dysgwyr, cogyddion iau, uwch gogyddion a staff gweini.

Denodd y cystadlaethau Cogydd Iau a Chogydd Cenedlaethol Cymru, a drefnwyd gan Gymdeithas Coginio Cymru, â chogyddion talentog ynghyd o bob cwr o Gymru a Lloegr i gystadlu am dlysau'r enillwyr. Roedd cyfanswm o ddeg cogydd yn rowndiau terfynol prif gystadlaethau Cymru, ac enillodd y rhai ddaeth i'r brig amrywiaeth o wobrau gwych.

Mewn noson gyflwyno yn Llandudno, oriau ar ôl i bencampwriaeth eleni ddod i ben, cyhoeddodd tîm o feirniaid enwog mai Dalton Weir, myfyriwr 22oed sy'n dilyn cwrs gradd mewn Lletygarwch ac Arlwyo oedd enillydd gwobr Prif Gogydd Iau Cymru. Enillydd cystadleuaeth Cogydd Cenedlaethol Cymru oedd Thomas Herbert, 24 oed, o Lyn Ebwy, sy'n gweithio yn Luckham Park Hotel & Spa, Chippenham.

Enillodd Dalton gystadleuaeth frwd rhyngddo a phedwar cystadleuydd arall:

Katie Duffy, prentis yn Stradey Park Hotel, Llanelli: Stephanie Grace Belcher, is-gogydd yn Peterstone Court Hotel, Llanhamlach, Aberhonddu; Falon Bailie, prentis gogydd yn Foyles of Glasbury, Glasbury a Cai Morris, chef de partie yn The Bull, Biwmaris.

Derbyniodd y ddau enillydd dlysau draig gan Lesley Griffiths, Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru yn ystod cinio gwobrwyo Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol a gynhaliwyd yn yr Imperial Hotel, Llandudno neithiwr (nos Iau).

Denodd y cystadlaethau i gogyddion a dysgwyr blaen tŷ ,fyfyrwyr o golegau ledled Cymru a Lloegr. Bu llawer o fyfyrwyr Coleg Llandrillo yn cystadlu, gan ennill gwobr y gorau yn y dosbarth, a chasgliad o fedalau rhyngddynt yn ystod y tri diwrnod o gystadlu. Yn ogystal â hyn, cyflwynwyd y wobr Hylendid ECOLAB iddynt a Gwobr y beirniaid am Fwyty Byw Gorau.

Enillodd Heather Spencer o Lanfairfechan a Thomas Perkins o Gyffordd Llandudno sy'n dilyn cwrs Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol, wobr aur Gorau yn y Dosbarth (Her Dosbarth Bwtsiera Cyw Iâr a Chasseur Clasurol). Yn ogystal â hyn, enillodd Heather Spencer wobr Aur - Gorau yn y Dosbarth yn Her y Bwyty a gwobr arbennig y beirniaid am Fwyty Byw Gorau.

Enillodd Alex Nicholson, 20 oed o'r Rhyl, wobr Aur ac Efydd yn yr Her Bwyty a Flambe Prif Gwrs.

Enillodd Rhian James 16 oed o Gyffordd Llandudno wobr Aur mewn Sgiliau Trin Cyllyll - Torri Ffrwythau. Mae Rhian James yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf ac yn dilyn y cwrs Diploma Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a'r cwrs Gwasanaeth Bwyd a Diod.

Paratôdd Jediah Kristian o Gonwy crepe flambe ardderchog a derbyniodd wobr Arian yn y categori pwdin Flambe. Yn ogystal, enillodd y wobr efydd yn y gystadleuaeth Prif Gwrs Flambe. Cyrhaeddodd Jediah rownd derfynol y gystadleuaeth UK WorldSkills yn Glasgow.

Dywedodd llywydd Cymdeithas Goginio Cymru, Arwyn Watkins: "Mae Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru'n achlysur delfrydol i ddod â'r holl gystadlaethau coginio hyn ynghyd mewn un lleoliad. "Ar ôl heriau'r ddwy flynedd ddiwethaf, roeddem wrth ein boddau i gynnal digwyddiad gwych i arddangos y doniau a'r sgiliau rhagorol sydd yn y diwydiant lletygarwch.

Derbyniodd Grŵp Llandrillo Menai wobr Pen-blwydd Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines yn ddiweddar ym Mhalas Buckingham am ddarparu addysg o safon fyd-eang ym maes lletygarwch ac arlwyo ar bob lefel astudio. Yn yr arolygiad Estyn diweddar gan y llywodraeth, dyfarnwyd bod darpariaeth lletygarwch ac arlwyo'r coleg yn ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk

Held every February at Coleg Llandrillo’s Rhos-on-Sea campus for nearly 20 years, the championships is a showcase for some of the best chefs from across the UK, and returns after an absence of two years due to the Covid-19 pandemic.

Designed to celebrate the nation's fantastic culinary skills and rich array of quality food, the three-day championships is packed with exciting live hot and cold food competitions for learner, junior and senior chefs and waiting staff.

The prestigious National and Junior Chef of the Wales contests, organised by the Culinary Association of Wales (CAW), brought talented Welsh chefs from across Wales and England in the quest for the two coveted dragon winners’ trophies. A total of ten chefs cooked-off in the finals of Wales’ two premier culinary competitions, with the victors taking home a selection of fantastic prizes.

Coleg Llandrillo Hospitality & Catering degree student 22-year-old Dalton Weir from Llandudno was crowned Junior Chef of Wales by a team of renowned judges at a presentation evening in Llandudno, hours after the curtain came down on this year’s championships. The new National Chef of Wales is Thomas Herbert, 24, from Bridgend, who works at Lucknam Park Hotel & Spa, Chippenham.

Dalton, who is head chef at Watson’s Bistro, Conwy beat off stiff competition from the other four finalists:

Katie Duffy, an apprentice at Stradey Park Hotel, Llanelli: Stephanie Grace Belcher, sous chef at Peterstone Court Hotel, Llanhamlach, Brecon; Falon Bailie, apprentice chef de partie at Foyles of Glasbury, Glasbury, and Cai Morris, chef de partie at The Bull, Beaumaris.

The two victors received the coveted dragon trophies from Wales’ Minister for Rural Affairs and North Wales, Lesley Griffiths, at the Welsh International Culinary Championships presentation dinner held at the Imperial Hotel, Llandudno last night (Thursday).

The competitions for chefs and front of house learners attracted students from colleges across Wales and England. Several Coleg Llandrillo students competed during the championships, winning best in class awards, and an array of medals between them during the three days of competition. They were also presented with the ECOLAB Hygiene Award and Judges Award of Best Overall Live Restaurant.

17-year-olds Heather Spencer from Llanfairfechan and Thomas Perkins from Llandudno Junction, who are studying on the Level 2 Diploma in Professional Cookery course, won Gold Medal Best in Class (Team Challenge Chicken Butchery & Classic Chasseur). Heather Spencer also won Gold Medal Best in Class in the Restaurant Challenge competition, plus the judges’ special overall award of Best Live Restaurant.

Culinary degree student, Alex Nicholson, 20 from Rhyl, won a Gold and a Bronze in the Restaurant Challenge and Main Course Flambé competitions respectively.

16-year-old Rhian James from Llandudno Junction won Gold in the Knife Skills - Fruit Cuts competition. She is only in her first year at college and is studying on the Level 1 Diploma - Introduction to Professional Cookery and Food and Beverage Service course.

Jediah Kristian from Conwy produced an excellent crepe flambé and received a Silver medal in the Flambé Dessert category. He also claimed a Bronze medal in the Main Course Flambé competition. Jediah was also a recent finalist at the UK WorldSkills finals in Glasgow.

Arwyn Watkins, Culinary Association of Wales president, said: “The Welsh International Culinary Championships was the perfect place for all these culinary competitions to come together in one place. After the challenges of the past two years, we were delighted to put on such a fantastic event which showcased the rich talent and skills within the hospitality sector.”

Grŵp Llandrillo Menai – comprising Coleg Llandrillo, Coleg Menai and Coleg Meirion-Dwyfor - is a recipient of a Queens Diamond Jubilee Anniversary Award, which was presented at Buckingham Palace for delivering world-class education in hospitality and catering at every level of study. In the recent Estyn government inspection, the college’s hospitality and catering provision was classed as ‘excellent’.

For more information on Hospitality and Catering courses at Coleg Llandrillo, call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk