Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gorffennaf

Dathlodd myfyrwyr Prosiect SEARCH eu llwyddiannau gyda'u teuluoedd balch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo

Dathlu llwyddiannau myfyrwyr prosiect SEARCH

Dathlodd myfyrwyr Prosiect SEARCH eu llwyddiannau gyda'u teuluoedd balch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy
Ceri Bostock yn cyfarwyddo The Hunger Pang Gang

Ffilmiau gan fyfyrwyr i gael eu dangos ar y BBC ac S4C

Bydd dwy ffilm a grëwyd gan fyfyrwyr Coleg Menai yn cael eu dangos ar y teledu – gyda Ceri Bostock yn dychwelyd i'w hen goleg i gyfarwyddo un ohonynt.

Dewch i wybod mwy
Ffermwr ifanc Lea Williams

Enillydd gwobr o Goleg Glynllifon yn ennill lle ar gynllun cenedlaethol i ffermwyr ifanc

Mae enillydd gwobr Coleg Glynllifon, Lea Williams, wedi’i dewis ar gyfer Rhaglen Iau Academi Amaeth Cyswllt Ffermio.

Dewch i wybod mwy
Aron Griffiths yn perfformio

Cyn-fyfyriwr a’i fryd ar yrfa gerddorol

Yn ôl Aron Griffiths, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, mae dychwelyd i weithio yn y coleg wedi cynnig cyfleoedd cwbl annisgwyl iddo yn y diwydiant cerddoriaeth a ffilm.

Dewch i wybod mwy
Rahim Arif gydag Emily Byrnes ac Andrew Scott

Myfyriwr yn cael swydd ym maes seiberddiogelwch

Yn dilyn cais llwyddiannus am brentisiaeth gradd, mae Rahim Arif, myfyriwr o Goleg Llandrillo, wedi cael swydd yn gweithio ym maes seiberddiogelwch i'r Gwasanaeth Iechyd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Mynediad i Addysg Uwch ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Myfyrwyr yn dathlu eu llwyddiannau yng ngwobrau Mynediad i Addysg Uwch

Yn ddiweddar, bu dysgwyr yn dathlu ennill cymwysterau a allai newid eu bywydau yn seremonïau gwobrwyo Mynediad i Addysg Uwch Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr Lucas Grew, Lili Bacciochi a Tom Barry gyda'r tiwtor Rob Griffiths

Myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau'n manteisio ar gynllun mentora

Gweithiodd myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau o Goleg Llandrillo gyda datblygwyr gemau proffesiynol er mwyn rhoi bywyd i'w syniadau mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn dathlu gyda baner Cymru

Myfyriwr o Goleg Menai yn ennill medal arian ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal arian i Gymru ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India.

Dewch i wybod mwy
Y ralїwr brwd, Efa Glyn Jones

Efa ar y trywydd cywir am yrfa ym maes chwaraeon moduro

Mae Efa Glyn Jones, sydd â diddordeb brwd mewn ralïo, yn paratoi i wireddu ei breuddwydion yn dilyn derbyn cynnig gan Brifysgol Abertawe i ddilyn cwrs Chwaraeon Moduro.

Dewch i wybod mwy
Lluniau o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Bydd 11 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cystadlu yn rownd derfynol genedlaethol Worldskills UK ym mis Tachwedd!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn gosod y giât gyda Gwyn Williams yn gwylio

Myfyrwyr caredig yn rhoi nôl drwy osod giât newydd ar gyfer dyn anabl

Cafodd dysgwyr caredig gyfle i roi nôl i'w cymuned pan wnaethon nhw greu a gosod giât newydd ar gyfer dyn anabl yn Harlech.

Dewch i wybod mwy
Mynychwyr

Prosiect Cronfa Dysgu Proffesiynol Cydweithredol (PLF) yn Dathlu Ymarfer Da Mewn Cynhadledd Diwedd Blwyddyn

Daeth chwedeg tiwtor o bum sefydliad ynghyd i ddathlu llwyddiant y prosiect Cydweithredol PLF ar ddysgu ac addysgu dwyieithog, mewn cynhadledd wedi ei harwain gan Grŵp Llandrillo Menai a Chanolfan Sgiliaith.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn dathlu graddio ar y promenâd yn Llandudno

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio mewn Seremoni yn Venue Cymru

Yn ddiweddar, dathlwyd llwyddiannau rhagorol mwy na 300 o fyfyrwyr yn seremoni raddio flynyddol Grŵp Llandrillo Menai yn Llandudno.

Dewch i wybod mwy
Nell Jones a Branwen Griffiths gyda'u gwobr a'u tystysgrifau.

Syniad arloesol myfyrwyr o'r adran wyddoniaeth ar frig y don

Enillodd dau fyfyriwr o Goleg Menai wobr arbennig am ddylunio teclyn sy'n cynnig cyfle i syrffwyr weld bywyd morol o dan y dŵr.

Dewch i wybod mwy
Dechrau Taith

⁠Staff Grŵp Llandrillo Menai yn Codi Dros £1,500 ar gyfer Hosbis Dewi Sant

Ddydd Llun, Gorffennaf 3ydd, cynhaliodd Grŵp Llandrillo Menai ei Ddiwrnod Cymunedol a Gwirfoddoli blynyddol, sy’n rhoi cyfle i staff gymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian, ymarferion adeiladu tîm, a chyfleoedd gwirfoddoli.

Dewch i wybod mwy
Megan Lowe ac Emma Jones ar y bws 'Profiad o Realiti Awtistiaeth'

Prentisiaid a staff yn cael profiad o awtistiaeth a dementia yn uniongyrchol mewn digwyddiad realiti arloesol.

Cafodd prentisiaid a staff yn Grŵp Llandrillo Menai deimlo sut brofiad ydy hi i fyw gyda dementia ac awtistiaeth fel rhan o brofiad arloesol o drochi mewn realiti.

Dewch i wybod mwy
Staff Busnes@LlandrilloMenai

Canmoliaeth Uchel gan Estyn i'r Staff sy'n Gyfrifol am Brentisiaethau

Mae staff arbenigol o bob cwr o ogledd Cymru wedi cael eu canmol mewn adroddiad arolygu diweddar gan Estyn ar y ddarpariaeth dysgu seiliedig a gynigir gan brif ddarparwr prentisiaethau'r rhanbarth.

Dewch i wybod mwy