Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ymgyrch Llyfrgelloedd y Coleg i Hyrwyddo Iechyd Meddwl Cadarnhaol

Manteisiodd cannoedd o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai ar y cyfle i wella eu lles meddyliol yn ddiweddar, yn ystod Wythnos Iechyd a Lles y coleg yn ddiweddar.

Nod yr wythnos oedd mynd i'r afael â'r holl faterion iechyd a lles sy'n wynebu myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y coleg. Mae'r coleg yn awyddus i wella a chynnal iechyd pob myfyriwr a phob aelod o staff, a chynnig amgylchedd iach lle nad oes neb yn teimlo o dan bwysau, yn enwedig o dan yr amgylchiadau presennol.

Fel rhan o'r fenter, lluniodd staff llyfrgelloedd y coleg nifer o arddangosfeydd ac aethant ati i hyrwyddo amrywiaeth eang o lyfrau hunangymorth a awgrymir gan yr Asiantaeth Ddarllen i hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol. Tynnodd yr arddangosfa sylw hefyd at y ffaith bod cymorth ar gael drwy hyrwyddo gwybodaeth am nifer o sefydliadau megis y Samariaid a MIND.

Rhoddwyd lle blaenllaw i lyfr gan aelod o staff y llyfrgell "Ward Nine Coronavirus - One Woman's Story" gan Gina Maddison. Daliodd Gina Coronafeirws ar ddechrau'r don gyntaf yn ystod gwanwyn 2022 a threuliodd wythnosau yn yr ysbyty. Pan oedd hi yn ei gwely, penderfynodd ysgrifennu llythyr garu at y GIG. Datblygodd ei nodiadau yn llyfr, ac mi gafodd y llyfr hwnnw ei enwebu am wobr "Llyfr y Flwyddyn"!

Mae'r arddangosfa'n tynnu sylw at y llyfr oherwydd bod ymchwil yn dangos bod darllen am brofiadau personol pobl eraill o gymorth i iechyd meddwl unigolion. Fe'i disgrifiwyd fel llyfr "cadarnhaol, disglair a therapiwtig".

Daeth Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu y Grŵp yn gydradd ail yn seremoni flynyddol gwobrau Tîm Llyfrgell y Flwyddyn Cymru. CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth) sy'n trefnu'r gwobrau a Llywodraeth Cymru sydd yn eu noddi.

www.gllm./ac.uk