Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Hydref

Plant o Ysgol Awel y Mynydd gyda'u medalau ar ôl ennill twrnamaint pêl droed merched cynradd Urdd Conwy yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed i ferched gyda'r Urdd

Ysgol Awel y Mynydd oedd yn fuddugol wrth i fwy na 190 o ferched o bob rhan o sir Conwy gystadlu ar y caeau 3G ar gampws Llandrillo-yn-Rhos

Dewch i wybod mwy
Tractor ar fferm Glynllifon

Coleg Glynllifon ar flaen y gad o ran ymchwil amaethyddol

Cafodd tractorau yng Ngholeg Glynllifon eu hôl-ffitio ag electroleiddiwr hydrogen er mwyn archwilio ffyrdd o ddod o hyd i danwydd gwyrddach ar gyfer y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Callum Lloyd-Williams, Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai

Callum ar daith gyda Lauren Spencer-Smith ar ôl gweithio gyda Dua Lipa

Ers astudio Technoleg Cerddoriaeth yng Ngholeg Menai, mae'r peiriannydd sain Callum Lloyd-Williams wedi teithio'r byd gyda cherddorion fel Zara Larsson a Clean Bandit.

Dewch i wybod mwy
Rhianwen Edwards, Gareth Hughes, Daydd Evans o Grŵp Llandrillo Menai

Canolfan CIST ym Mhenygroes i Ddod â Budd i'r Sector Adeiladu yng Ngwynedd

Mae Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg Busnes@LlandrilloMenai (CIST) ar fin ehangu ei darpariaeth hyfforddi arloesol ym maes datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy ac ôl-osod mewn canolfan ddatgarboneiddio newydd yn Nhŷ Gwyrddfai, Penygroes.

Dewch i wybod mwy
CAMVA

Arddangosfa Lleoliadau Gwaith Peirianneg wedi'i gynnal yng Ngholeg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr peirianneg o bob rhan o Goleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai glywed gan gyflogwyr peirianneg mawr y rhanbarth mewn digwyddiadau 'Arddangos Lleoliadau Gwaith'.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai Russell Owen

Ffilm newydd gan Russell - 'Shepherd' - yn ffrydio ar Amazon Prime

Mae ffilm arswyd gyffrous wedi ei chyfarwyddo gan gyn-fyfyriwr o Goleg Menai, Russell Owen, wedi ennill clod beirniadol gan y New York Times a Mark Kermode

Dewch i wybod mwy
Dr Harri Pritchard, Dr Esyllt Llwyd a Ffraid Gwenllian O Ysgol Feddygol Gogledd Cymru yn ymweld â champws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli.

Myfyrwyr Lefel A yn cael cipolwg uniongyrchol ar Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Dr Harri Pritchard, Dr Esyllt Llwyd a Myfyriwr Meddygol Blwyddyn 5, Ffraid Gwenllian yn rhannu cipolwg ar ddatblygiad Ysgol Feddygol Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor gyda dysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai.

Dewch i wybod mwy
Yr AgBot, tractor cwbl awtonomaidd, ar fferm Coleg Glynllifon

Coleg Glynllifon yn treialu tractor robotig

Mae AMRC Cymru yn treialu tractor cwbl awtonomaidd gwerth £380k ar fferm Coleg Glynllifon, gan roi profiad amhrisiadwy i ddysgwyr o ddulliau ffermio’r dyfodol.

Dewch i wybod mwy
Prentisiaid yn dathlu

Prentisiaid Grŵp Llandrillo Menai'n rhagori ym maes Peirianneg

Yn diweddar daeth Prentisiaid Peirianneg o Grŵp Llandrillo Menai ynghyd yn RAF y Fali ar gyfer Diwrnod i Ddathlu Cyflawniadau Prentisiaid.

Dewch i wybod mwy
Ymweliad Fôn Roberts

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Camu i'r Sector Gofal

Mae partneriaeth rhwng Coleg Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn parhau i fynd o nerth i nerth wrth i fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol gael cyfle i dreulio wythnos gyfan ar brofiad gwaith gyda staff Gofal Cymdeithasol cymwysedig yr Awdurdod Lleol.

Dewch i wybod mwy
Tad yn helpu mab efo gwaith cartref

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio cyrsiau rhifedd rhad ac am ddim

Bwriad buddsoddiad o £4.8 miliwn mewn rhifedd oedolion yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych yw gwneud mathemateg yn symlach i bawb.

Dewch i wybod mwy
Llun Anthony J Harrison, Cynnal, sy'n darlunio Kseniia Fedorovykh ar safle gwn y Gogarth

Kseniia, Myfyriwr o Wcráin, yn serennu wrth i luniau syfrdanol Anthony gael eu harddangos

Mae ffotograffau Anthony J Harrison, a raddiodd yn ddiweddar o Goleg Llandrillo, yn dal sefyllfa emosiynol Kseniia Fedorovykh, y ffoadur o Wcráin, sy'n astudio yng Ngholeg Menai.

Dewch i wybod mwy
Academi Ddigidol Werdd - Ehangu Cyllid Sero Net i Fusnesau Gogledd Cymru

Ehangu Cyllid Sero Net i Fusnesau Gogledd Cymru

Cynllun arloesol i gefnogi busnesau bach, canolig a micro yng ngogledd Cymru i arbed carbon yw'r Academi Ddigidol Werdd a diolch i gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU mae wedi cael ei ehangu i 180 o gwmnïau newydd.


Dewch i wybod mwy
David yn derbyn gwobr 'Seren y Dyfodol Criced Cymru 2023' gan Rachel Warrenger, Swyddog Datblygu Criced Merched gogledd Cymru

David yn cipio gwobr Seren y Dyfodol - Criced Cymru

Mae David Owen, myfyriwr yng Ngholeg Menai, wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei waith hyfforddi yng ngwobrau Gwirfoddolwyr Clwb 2023 Criced Cymru.

Dewch i wybod mwy
Daloni

Cyn-fyfyriwr Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Gwireddu Breuddwyd drwy agor Meithrinfa Plant

Yn ddiweddar, gwnaeth Daloni Owen, cyn-fyfyriwr Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Goleg Meirion-Dwyfor agor meithrinfa i blant.

Dewch i wybod mwy
Llysgenhadon Llesiant Coleg Llandrillo, Claire Bailey a Kyra Wilkinson

Dewch i gwrdd â Llysgenhadon Llesiant Coleg Llandrillo

Mae Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn chwilio am fwy o fyfyrwyr i ddod yn Llysgenhadon Llesiant, a datblygu eu sgiliau fel arweinwyr y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cymryd rhan yn y ddeuathlon Aml-chwaraeon yn Nhraciau'r Gors yn y Rhyl

Myfyrwyr yn cynorthwyo i wneud digwyddiad aml-chwaraeon y Rhyl yn llwyddiant ysgubol

Gwnaeth dysgwyr a staff o Goleg Llandrillo a Choleg Menai gwblhau deuathlon a gynhaliwyd gan Golegau Cymru yn safle Traciau'r Gors yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Casi Evans yn chwarae i dîm pêl-droed merched dan 17 oed Cymru yn erbyn Portiwgal

Casi yn sgorio’r gôl fuddugol i Gymru mewn twrnamaint dan 17 oed

Yn ddiweddar, gwnaeth myfyrwyr o Goleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor sy'n aelodau o garfan tîm pêl-droed merched dan 17 oed Cymru helpu'r tîm i guro'r Eidal a Denmarc mewn twrnamaint ym Mhortiwgal.

Dewch i wybod mwy
Dynes ifanc yn dysgu ar lein

Cyllid i Lenwi Bylchau mewn Sgiliau

Diolch i werth £3m o gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig, mae hyfforddiant a ariennir yn llawn ar gael i fusnesau ac unigolion yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad Coleg Glynllifon yn ystod taith maes ddiweddar i Goedwig Gwydir.

Myfyrwyr Glynllifon yn mwynhau taith maes i Goedwig Gwydir

Dysgodd myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad am effaith coetir yn ystod taith i'r goedwig ger Betws y Coed

Dewch i wybod mwy
Inffograffeg

Grŵp Llandrillo Menai'n Dathlu ei Gyfraniad i Addysg Ddwyieithog yng Nghymru

Mae adolygiad diweddar o addysg ddwyieithog yng Ngrŵp Llandrillo Menai'n dangos y cyfraniad sylweddol a wna'r coleg i wella a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ledled Cymru.

Dewch i wybod mwy
Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo gydag athrawon a disgyblion cynradd yng nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd ar y cae 3G

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed llwyddiannus i 400 o blant gyda'r Urdd

Yn ddiweddar, bu timau o 38 o ysgolion yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol ysgolion cynradd Urdd Conwy ar gaeau 3G campws Llandrillo-yn-Rhos, gyda myfyrwyr chwaraeon Coleg Llandrillo yn helpu i wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y llyfrgell ar ei newydd wedd ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠

Mae myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch gyda gwaith uwchraddio wedi'i gwblhau yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

Dewch i wybod mwy
Heather Griffiths a Morgandie Harrold yn gweithio ar gwch ar gampws Hafan Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Heather a Morgandie yn hwylio i lwyddiant

Yn ddiweddar, llwyddodd dwy fyfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor, Heather Griffiths a Morgandie Harrold, i orffen yn ail yn ras flynyddol Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon.

Dewch i wybod mwy