Mai

Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, cynrychiolwyr undebau a Kevin Williams, swyddog datblygu trefniadol y TUC

Grŵp Llandrillo Menai yn ymrwymo i'r Siarter Afiechyd Marwol

Drwy lofnodi'r siarter, mae'r Grŵp yn ymrwymo’n llawn i gefnogi gweithwyr sydd wedi cael diagnosis o salwch terfynol

Dewch i wybod mwy
Dylan Alford yn chwarae i dîm rygbi Coleg Llandrillo

Dylan a Begw'n parhau i ddatblygu sgiliau wedi profiad gwerthfawr ym mhencampwriaeth y chwe gwlad

Enillodd y ddau fyfyriwr o Grŵp Llandrillo eu capiau cyntaf dros dimau dan 18 Cymru eleni.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Goleg Menai gyda char Ford Rali'r Byd yn ffatri M-Sport yn Cumbria

Myfyrwyr chwaraeon moduro yn ymweld â ffatri sydd wedi ennill Pencampwriaeth Rali'r Byd

Bu dysgwyr Coleg Menai hefyd ar daith o amgylch adran chwaraeon moduro Coleg Myerscough

Dewch i wybod mwy
Huwcyn Griffith Jones Thlws yr Ifanc Eisteddfod Llanllyfni

Llwyddiant yn yr Eisteddfod i fyfyrwyr y coleg

Hyd yma eleni, mae myfyrwyr y cwrs Cymraeg Safon Uwch ar gampysau Pwllheli a Dolgellau wedi ennill 37 o wobrau rhyddiaith – yn cynnwys rhai yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024.

Dewch i wybod mwy
Tîm ‘Come and Go’ yn cyflwyno Stephen Atherton o gwmni Milliput gyda chopi o’r car F1 a ddyluniwyd ganddynt

Cystadleuwyr rownd derfynol F1 mewn Ysgolion yn diolch i’w noddwyr

Llwyddodd Tîm 'Come and Go' i gyrraedd rowndiau terfynol y Deyrnas Unedig yn y gystadleuaeth STEM, diolch i gefnogaeth CK International, Milliput, Automax a Menai Motorsports

Dewch i wybod mwy
Tîm Academi Pêl-droed Coleg Llandrillo ar ôl ennill y gynghrair

Dyrchafiad i Dîm Pêl-droed Coleg Llandrillo

Ar ôl sgorio cyfanswm anhygoel o 75 gôl mewn 11 gêm y tymor hwn a chyrraedd brig eu hadran, mae tîm yr Academi Bêl-droed wedi cael dyrchafiad

Dewch i wybod mwy
Hazel Ramsay a'r myfyrwyr

Hazel yn codi £950 i Hero Paws

Cynhaliwyd raffl a chystadleuaeth Dyfalu Enw’r Ci yn Y Bistro er budd yr elusen sy’n cefnogi cŵn sydd wedi ymddeol o’r fyddin a’r heddlu

Dewch i wybod mwy
Ben Nield a Callum Hagan yn y gegin ym mwyty'r Orme View yng Ngholeg Llandrillo

Ben a Callum yn cyrraedd rownd derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Bydd y myfyrwyr o Goleg Llandrillo yn cystadlu am goron y Deyrnas Unedig yn Grimsby ar ôl ennill eu rownd ranbarthol ym mwyty'r Orme View

Dewch i wybod mwy
Dysgwr o Goleg Meirion-Dwyfor yn defnyddio penset realiti rhithwir yn M-SParc, Gaerwen

Dysgwyr yn defnyddio eu sgiliau busnes gyda Syniadau Mawr Cymru

Cafodd y myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol eu hysbrydoli gan sesiwn gyda’r artist serameg Liz Williams ac ymweliad ag M-SParc. Mae un dysgwr yn barod i lansio ei fenter ei hun!

Dewch i wybod mwy
Zip World

Cyfleoedd tendro newydd a fydd yn helpu i ffurfio dyfodol twristiaeth a lletygarwch yng Ngogledd Cymru

Mae partneriaid lloeren Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai wedi cyhoeddi cyfleoedd tendro newydd i helpu i ffurfio dyfodol y diwydiant twristiaeth a lletygarwch yng Ngogledd Cymru

Dewch i wybod mwy
Jenny Davies, Cydlynydd Lles Staff, gydag aelod o staff Maethu Cymru y tu allan i dderbynfa Coleg Menai yn Llangefni

Grŵp Llandrillo Menai yn ffurfio partneriaeth gyda Maethu Cymru i gefnogi gofalwyr maeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd a chyffrous gyda Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu'r awdurdodau lleol. Y bwriad yw hybu eu hymrwymiad i gefnogi gofalwyr maeth a’r plant maent yn gofalu amdanynt gan wella'r cymorth sydd ar gael i’w gweithwyr eu hunain yr un pryd.

Dewch i wybod mwy
Yr awdures Mair Wynn Hughes

Mair Wynn Hughes yn lansio’i nofel ddiweddaraf yn 92 oed!

Bydd Y Bocs Erstalwm, nofel newydd awdures sydd wedi ysgrifennu 114 o lyfrau ac sy’n mynychu dosbarthiadau ysgrifennu creadigol trwy Goleg Menai, yn cael ei lansio yn Llyfrgell Caernarfon yr wythnos nesaf

Dewch i wybod mwy
Y cyfranogwyr ar y cwrs ‘Coginio i Ddechreuwyr’ yn ‘Y Ganolfan’ ym Mlaenau Ffestiniog

Hybu sgiliau coginio mewn dosbarth cymunedol ym Mlaenau Ffestiniog

Mae dosbarth coginio cymunedol ym Mlaenau Ffestiniog wedi helpu pobl i fagu hyder yn eu sgiliau coginio a dysgu am bwysigrwydd maeth.

Dewch i wybod mwy
Bethan McCrohan a Martin Noble o cwmni Babcock

Cydnabod y Bartneriaeth Rhwng Busnes@LlandrilloMenai a Chwmni Babcock mewn Gwobrau Cenedlaethol

Mae partneriaeth strategol rhwng y darparwr hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith arbenigol Busnes@LlandrilloMenai a Babcock International Group wedi’i chydnabod yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yng Nghasnewydd.

Dewch i wybod mwy
Hannah Popey yn perfformio yn ystod y gig yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Comrades Conwy

Hannah wedi codi dros £1,000 i PoTS UK

Ar ôl cael diagnosis o gyflwr prin sy'n newid bywyd, trefnodd y fyfyrwraig, sy'n astudio cerdd yng Ngholeg Llandrillo, gig i godi arian

Dewch i wybod mwy
Alwen Williams yn cyrraedd brig un o'r dringfeydd yn Ras y Moelwyn

Darlithydd gweithgareddau awyr agored diweddaraf y coleg yn ennill Ras y Moelwyn

Mae gan Alwen Williams gymhwyster fel arweinydd teithiau mynydd rhyngwladol, yn ogystal â bod yn rhedwr llwybrau mynydd medrus ac yn gyn-bencampwr beicio mynydd Cymru

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr o Goleg Menai ar daith cwch o amgylch Chicago gydag adeiladau uchel modern yn y cefndir

Myfyrwyr peirianneg yn mwynhau taith addysgol i Chicago

Aeth y dysgwyr i ymweld â Phrifysgol Northwestern a’r Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant, gan hefyd wneud cysylltiadau ag Ysgol Uwchradd De Elgin gyda'r gobaith o gydweithio yn y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr gyda eliffant yn y Parc Natur ger Chiang Mai yng Ngwlad Thai

Taith anhygoel i Wlad Thai i ddysgu plant a gwirfoddoli gydag eliffantod

Mwynhaodd dysgwyr o bob rhan o Grŵp Llandrillo Menai brofiad bythgofiadwy

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Addysg Uwch yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo yn cynnal Digwyddiad i Rannu Gwybodaeth am Addysg Uwch

Tyrd i gael gwybod am y gwahanol fathau o gyrsiau lefel prifysgol mae'r coleg yn eu cynnig, yn ogystal â'r cymorth ariannol sydd ar gael

Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain

Enillydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Ar ôl ennill y sioe ar C4, aeth Gareth Griffith-Swain, sylfaenydd Fungi Foods, ati i gynhyrchu ei fadarch Pigau Barfog sych ar raddfa ddiwydiannol yn y ganolfan yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cario dingi yng Nghanolfan Conwy yn Llanfairpwll

Myfyrwyr yn cystadlu mewn cychod a adeiladwyd ganddyn nhw

Ar ôl adeiladu dingis yng ngweithdy Peirianneg Forol Coleg Llandrillo cafodd dysgwyr y cyfle i'w rasio yn erbyn ei gilydd oddi ar arfordir Ynys Môn

Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain ar 'Aldi's Next Big Thing' gyda'i gynnyrch, Fungi Foods, Madarch Pigau Barfog wedi'u Sychu

Cystadleuydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Cyn ei ymddangosiad ar raglen Channel 4, dywedodd Gareth Griffith-Swain fod y ganolfan wedi bod yn 'hanfodol' i'w gwmni newydd - Fungi Foods

Dewch i wybod mwy
Fflur Rees Jones, Ned Pugh gyda Gwobr Gwella Rhifedd Ariannol WLCOW, ac Emlyn Evans

Ned yn ennill gwobr genedlaethol am ei sgiliau ariannol

Mae'r myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor wedi ennill Gwobr Gwella Rhifedd Ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru (The Worshipful Livery Company of Wales)

Dewch i wybod mwy
Shane Owen, Prif Weithredwr Dyfodol Disglair, Ellie Wilkinson a Rebecca Neumark, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Neumark

Penodi Ellie yn weithiwr ieuenctid dan hyfforddiant

Mae’r cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo yn gweithio gyda’r elusen Dyfodol Disglair diolch i gyllid gan Sefydliad Neumark

Dewch i wybod mwy