Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr yn Trefnu Cynhadledd Yrfaoedd ym maes Teithio a Thwristiaeth

Trefnodd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Llandrillo gynhadledd yrfaoedd yn cynnwys seminarau, arddangosfeydd, gweithdai a stondinau rhyngweithiol gan amrywiaeth eang o sefydliadau teithio a thwristiaeth adnabyddus... a'r cwbl o dan gyfyngiadau caeth COVID-19.

Treuliodd y myfyrwyr Lefel 3 o gampws Llandrillo-yn-Rhos, fisoedd yn paratoi, hyrwyddo a marchnata'r digwyddiad deinamig.


Yn ystod y gynhadledd cynigiwyd gwybodaeth am ddewisiadau gyrfaoedd gan rai sy’n gweithio yn y diwydiant, a chyfleoedd i ddysgu am gyfleoedd i gael profiad gwaith..

Cyflwyniad gan fyfyrwyr agorodd y digwyddiad, gydag anerchiad gan Bennaeth y coleg, Lawrance Wood, ac yna rhoddwyd cyfle i'r rhai oedd yn bresennol fynd i weld y cyfleusterau yn yr adran Teithio a Thwristiaeth. Estynnwyd gwahoddiad i gyflogwyr aros am bryd o fwyd wedi'i baratoi a'i weini gan fyfyrwyr sy'n dilyn y cwrs Lefel 2 mewn Lletygarwch.

Llwyddodd y trefnwyr i ddenu cynrychiolwyr o ystod eang o fusnesau o faes Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau: Adventure Parc Snowdonia, Hilton Garden Inn and Spa, Digwyddiadau Camu i'r Copa, Alpine Coaches, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Venue Cymru, Y Sw Fynydd Cymreig, The White House, Rhuallt, Parc Cenedlaethol Eryri a Great Orme Mines.

Pwrpas y digwyddiad oedd rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt, a'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt.

Dywedodd un myfyriwr:
"Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i fyfyrwyr ryngweithio gyda chyflogwyr lleol, a chael gwell dealltwriaeth o’r gyrfaoedd fydd ar gael yn yr ardal. Roedd yn fy ngalluogi i gael mwy o wybodaeth am y diwydiant digwyddiadau yng Ngogledd Cymru."

Dyma ddywedodd y tiwtor, Caroline Lewis: Roedd y digwyddiad twristiaeth yn llwyddiant ysgubol. Gweithiodd myfyrwyr yn galed iawn i greu a threfnu popeth. Roedd hyn nid yn unig yn eu galluogi i gael gwell dealltwriaeth o'r diwydiant trefnu digwyddiadau, ond hefyd yn rhoi cyfle iddynt feithrin cysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol ym maes twristiaeth.

"Rydym ni fel adran yn ceisio rhoi cyfle i'n myfyrwyr ryngweithio ag amrywiaeth o sectorau yn y diwydiant twristiaeth, ac rydyn yn teimlo ei bod hi'n bwysig iawn dangos y gyrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw yn lleol.

"Roedd y digwyddiad yn galluogi myfyrwyr a chyflogwyr ledled Gogledd Cymru i gwrdd, a thrafod, ac yn dilyn llwyddiant y gynhadledd rydym yn gobeithio y gallwn barhau i feithrin y berthynas hon a dangos pa mor gyflogadwy ydi myfyrwyr twristiaeth Coleg Llandrillo."

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau ym maes Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Llandrillo, cysylltwch â thîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

The Level 3 students, based at the college’s Rhos-on-Sea campus, spent months preparing, promoting, and marketing the dynamic event. Attendees got the chance to glean information on careers’ options from industry insiders, as well as finding out about work experience opportunities..

The event kicked-off with a student presentation, which included an address by the college principal Lawrence Wood, followed by an opportunity for the delegates to tour the Travel & Tourism facilities. The employers were also invited to stay for a meal which was prepared and served by Level 2 Hospitality students.

The organising students managed to attract representatives from a wide range of Tourism, Hospitality and Events businesses: Adventure Parc Snowdonia, Hilton Garden Inn and Spa, Always Aim High Events, Alpine Coaches, Conwy County Borough Council, Venue Cymru, Welsh Mountain Zoo, The White House, Rhuallt, Snowdonia National Park and Great Orme Mines.

The purpose of the event was to inform students who are interested in entering the industry about the careers opportunities available, and the skills and qualifications required.

One student commented: “The event was a fantastic opportunity for students to interact with local employers and for us to have a better insight of potential careers closer to home. It allowed me to gain more knowledge about the events industry across North Wales."

Tutor Caroline Lewis said: “The tourism employment event was a great success. The students worked extremely hard in creating and organising all aspects, which has not only allowed them to gain an insight into the events industry, but also gave them strong links with local tourism employers.

“We as a department try to give our students the opportunity to interact with a range of sectors within the tourism industry, and feel that it is extremely important to open their eyes to the career opportunities that are available to them on their doorstep.

“The event allowed students and employers from across North Wales to meet and interact, and we hope that following the success of this event we will be able to continue to build on these relationships, showcasing how employable the Coleg Llandrillo Tourism students are.”

For more information on Travel & Tourism courses at Coleg Llandrillo, contact the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk