Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr y Rhyl yn Cael Blas ar Gystadlu ar Lefel ‘Olympaidd’!

Cafodd bron i gant o fyfyrwyr gyfle i brofi eu sgiliau yn erbyn cyd-fyfyrwyr yn y Cystadlaethau Olympaidd i Grefftwyr a'r Arddangosfa Grefftau a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl.

Cynhaliwyd y Cystadlaethau Olympaidd i Grefftwyr yng Ngholeg y Rhyl - sy'n cynnwys y Ganolfan Technoleg Cerbydau Modur, a gostiodd sawl miliwn i’w chodi, a chanolfan benodol i'r chweched dosbarth.
Cafodd ymwelwyr hefyd gyfle i gael golwg ar safle'r Ganolfan Rhagoriaeth Peirianneg gwerth £11m sydd yn yr arfaeth ac a dderbyniodd ganiatâd cynllunio swyddogol gan Gyngor Sir Ddinbych yn ddiweddar.

Bu myfyrwyr o feysydd a oedd yn cynnwys Gwasanaethu a Thrwsio Cerbydau Modur, Trin Gwallt, y Celfyddydau Creadigol, Lefel A, Trwsio Cyrff Cerbydau, Mynediad i Addysg Uwch, Gwaith Asiedydd, a Gwasanaethau Cyhoeddus yn cystadlu'n frwd ym mhob cwr o'r campws er mwyn ceisio ennill medalau aur, arian ac efydd, ynghyd ag ystod o wobrau gwych a gyfrannwyd gan bartneriaid diwydiannol. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth â GE Tools.

Rhoddodd y Cystadlaethau Olympaidd i Grefftwyr brofiad yr oedd mawr ei angen i ddysgwyr y Rhyl mewn amgylchedd cystadleuol. Cafodd y myfyrwyr eu hysbrydoli gan eu llwyddiant, a rhoddodd hyder iddynt gymryd rhan mewn cystadlaethau ar lefel Cymru gyfan, ar lefel y Deyrnas Unedig ac ar lefel ryngwladol.

Yn dilyn llawer o drafod ymhlith y beirniaid, cyflwynodd Pennaeth Llandrillo, Lawrence Wood, a rheolwyr eraill, y medalau i'r enillwyr haeddiannol.

Ochr yn ochr â'r cystadlaethau, cynhaliwyd dau ddigwyddiad arall. Cymerodd dros ugain o gwmnïau ran mewn arddangosfa grefftau er mwyn i ddysgwyr campws y Rhys a champysau eraill Coleg Llandrillo weld rhai o'r datblygiadau diweddaraf mewn amrywiol ddiwydiannau. Yn ogystal, roedd yno ddigwyddiad gyrfaol/ymlaen i'r dyfodol, a oedd yn fodd i blant ysgol lleol ymweld â'r campws, cael cyngor ar gyrsiau, a gweld y cyfleusterau.

Llongyfarchodd Salah Berdouk, Pennaeth Cynorthwyol (Cyfrifiadura a Diwydiannau Creadigol, Adeiladu a Pheirianneg), y rhai a enillodd fedalau a phawb a gymerodd ran ar y diwrnod.

"Mi wynebodd ein dysgwyr yr her a gwneud eu gorau glas i roi popeth y maen nhw wedi'i ddysgu eleni ar waith," meddai. "Roeddynt mor falch ac yn teimlo y gallant gyflawni unrhyw beth y dymunant os gwnânt ddygnu arni. Gwnaeth y gwobrau hael gan bartneriaid fel GE Tools a Howdens fyd o wahaniaeth."

Ychwanegodd Salah: "Roedd hon yn enghraifft berffaith o ddiwydiant yn gwneud popeth o fewn ei allu i ysbrydoli pobl ifanc o'r Rhyl a Sir Ddinbych. Bu'r digwyddiad o fwy o fudd fyth i'r gymuned gan fod cymaint o gwmnïau a sefydliadau, a phlant ysgol, yno ...da iawn bawb."

Dywedodd Chris Owen, rheolwr-gyfarwyddwr GE Tools: "Roedd y dysgwyr yn wych; mi wnaethon nhw ddangos fod ganddyn nhw sgiliau a gallu o safon uchel. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn; roedd yn wych gweld cymaint o fusnesau a sefydliadau o wahanol ddiwydiannau'n dangos y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael i fyfyrwyr.

"Rydym yn diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth ac i'r coleg am ei ymrwymiad i'r genhedlaeth nesaf o weithwyr yn y maes yma. Mae'r doniau a welwyd yn ein gwneud yn ffyddiog fod dyfodol y sector grefftau mewn dwylo diogel."

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a gynigir ar gampws Coleg Llandrillo yn Y Rhyl, ffoniwch 01745 354 797.

E-bost: ymholiadau.rhyl@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk

The Skills Olympics was hosted by Rhyl College - which includes the multi-million-pound Centre for Automotive Technology and a dedicated sixth form hub. Visitors also got the opportunity to see the site of the future £11m Engineering Centre of Excellence, which recently got the official go-ahead by Denbighshire County Council.

Students from areas including Motor Vehicle Services & Repair, Hairdressing, Creative Arts, A-levels, Vehicle Body Repair, Access to Higher Education, Joinery, and Public Services showcased their talents in tense battles across the campus in order to claim gold, silver and bronze medals, together with a range of fantastic prizes donated by industrial partners. The event was organised in partnership with GE Tools.

The Skills Olympics provided the Rhyl-based learners with much-needed experience in a competitive environment. The students were very much inspired by what they have achieved and gave them the confidence to enter future Welsh, national and international competitions.

After much deliberation by the judges, the medals were presented by Coleg Llandrillo principal, Lawrence Wood - and other managers - to the worthy winners.

Running parallel to the competitions, were two other events. Over 20 companies took part in a trades show to enable learners from Rhyl and other Coleg Llandrillo campuses to see some of the rapidly-changing developments within various industries. There was also a careers/future options event, which enabled local school children to visit the campus, get advice on courses, and see the facilities.

Salah Berdouk, Assistant Principal for Computing and Creative Industries, Construction and Engineering, congratulated the medallists and those taking part on the day.

"Our learners rose to the challenge and gave their very best to put into practice everything they have learnt this year," he said. "They were so pleased and felt empowered they can achieve anything they want if they work at it. The generous prizes from partners like GE Tools and Howdens made all the difference."

Salah added: "This was the perfect example of industry doing everything it can to inspire young people from Rhyl and Denbighshire. The event was made even more beneficial to the community as so many companies and organisations were there, and local school pupils… Well done, everyone."

GE Tools managing director Chris Owen said: "The learners were fantastic and showed a great level of skill and ability. The feedback was very positive, it was great to have so many businesses and organisations from different industries, demonstrating the career opportunities out there for the students.

"We thank them for their support and the college for its commitment to the next generation of workers in this arena. The talent on show gives us confidence that the future of the trade sector is in safe hands."

For more information on courses at Coleg Llandrillo’s Rhyl campus, telephone 01745 354 797.

Email: enquiries.rhyl@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk