Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Gradd Awyr Dgored yn Cychwyn ar Bartneriaeth Gyda’r Urdd

Yn ddiweddar cafodd pedwar o fyfyrwyr gradd sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored eu dewis i fod yn rhan o gynllun uchelgeisiol mewn partneriaeth gyda chanolfan awyr agored yr Urdd yng Nglan-llyn.

Yn ddiweddar cafodd pedwar o fyfyrwyr gradd sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored eu dewis i fod yn rhan o gynllun uchelgeisiol mewn partneriaeth gyda chanolfan awyr agored yr Urdd yng Nglan-llyn.

Mae Lara Abbott o Lanelltud, Rhys Taylor-Clark o Harlech, Sion Lloyd-Morris a Benrhyndeudraeth a Nathan Morris o Dywyn newydd gychwyn eu gwaith hyfforddi yn y ganolfan, am ddau ddiwrnod yr wythnos, fel rhan o’r bartneriaeth dysgu a hyfforddi newydd rhwng Coleg Meirion-Dwyfor ar Urdd.

Mae hwn yn gyfle gwych i fyfyrwyr gwblhau eu hastudiaethau academaidd gyda hyfforddiant sgiliau ymarferol yng Nghanolfan Awyr Agored Glan-llyn ac ennill cymwysterau awyr agored pellach a sgiliau gwaith gwerthfawr.

Dywedodd Sion Lloyd o Lan-llyn,

“Yr hyn yr hoffem ei gynnig, drwy’r coleg, i’r myfyrwyr hynny sydd â gwir ddiddordeb yn yr awyr agored ydi’r cyfle i weithio am ddau ddiwrnod yr wythnos yn ennill cyflog a phrofiad yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn fel estyniad naturiol i’r cwrs gradd.”

Ychwanegodd,

“Trwy ddatblygu hyfforddiant a chymwysterau yn yr awyr agored, bydd myfyrwyr yn cael profiadau gwerthfawr, yn ogystal â chyfle i roi eu gwaith theori ar waith mewn lleoliad ymarferol. Bydd myfyrwyr yn dechrau fel Hyfforddwyr Awyr Agored yn y ganolfan.”

Mae hwn yn gyfle gwych i fyfyrwyr gwblhau eu hastudiaethau academaidd gyda hyfforddiant sgiliau ymarferol yng Nghanolfan Awyr Agored Glanllyn ac ennill cymwysterau awyr agored pellach a sgiliau gwaith gwerthfawr.

Mae’r myfyrwyr hefyd wedi llwyddo i dderbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gwblhau eu haseiniadau yn Gymraeg. Meddai Sara Davies, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

“Mae hyn yn newyddion gwych bod myfyrwyr yn cyfuno eu hastudiaethau academaidd gyda hyfforddiant sgiliau ymarferol yng Nglan-llyn.”

Meddai Lara Abbott, myfyriwr ar y Cwrs Gradd Sylfaen, Hamdden Awyr Agored,

“Rwy’n hapus i fod yn astudio’n lleol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor a chael y cyfle i ennill sgiliau gwaith pellach gyda Glanllyn ar yr un pryd”

Ychwanegodd Nathan Morris, sydd hefyd yn astudio Cwrs Gradd Sylfaen, Hamdden Awyr Agored,

“Rwy’n falch fy mod wedi symud ymlaen i gwrs Lefel 4 yn y coleg a fy mod yn ennill cymwysterau awyr agored pellach a gweithio gyda Glanllyn, mi fydd hyn yn help mawr i mi yn y dyfodol.”

Meddai Eifion Owen, Rheolwr Maes Rhaglen y cwrs Gradd Awyr Agored yn Nolgellau:

"Rydym yn croesawu’r fenter hon yn fawr gan ei fod yn caniatáu i ddysgwyr Gradd Sylfaen gael cyflogaeth berthnasol yn ardal y coleg. Bydd hyn o fudd i'r profiad dysgu ac yn galluogi'r Urdd i gyflogi unigolion dawnus, lleol. Rydym fel coleg yn dymuno pob llwyddiant i Lara, Rhys, Sion a Nathan yn eu hastudiaethau”

I ddarganfod mwy am y Radd Sylfaen Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) a gynigir yng Ngholeg Meirin-Dwyfor, cliciwch yma.

Lara Abbott from Lanelltud, Rhys Taylor-Clark from Harlech, Sion Lloyd-Morris from Penrhyndeudraeth, and Nathan Morris from Tywyn have recently started their training at the outdoor centre for two days a week, as part of an exciting new partnership between Coleg Meirion-Dwyfor and the Urdd.

The partnership aims to provide a great opportunity for students to combine their academic studies with practical skills training at Glan-llyn Outdoor Centre, gaining further outdoor qualifications and valuable work skills.

Sion Lloyd from Glan-llyn said: “What we would like to offer to those students who are really interested in the outdoors is the opportunity to work for two days a week, earning a salary and gaining experience at Gwersyll yr Urdd Glan-llyn as a natural extension to the degree course.

"By developing outdoor training and qualifications, students will gain valuable experiences as well as an opportunity to put their theoretical work into practice in a practical setting. Students will start as outdoor instructors at the centre.”

The students have also succeeded in receiving the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Incentive Scholarship to complete their assignments in Welsh. Sara Davies, Coleg Cymraeg Cenedlaethol branch officer, said: “This is great news that students are combining their academic studies with practical skills training at Glan-llyn."

One of the intrepid four, Lara Abbott, said: “I am happy to be studying locally at Coleg Meirion-Dwyfor and also to have the opportunity to gain further work skills with Glan-llyn at the same time.”

Another member of the group, Nathan Morris, added: “I am proud that I have progressed to a Level 4 course at the college and that I am gaining further outdoor qualifications and working with Glan-llyn. This will be a great help to me in the future."

Eifion Owen, Programme Area Manager at Coleg Meirion-Dwyfor, said: "We very much welcome this initiative as it allows Foundation Degree learners to obtain relevant employment in the college area. This will benefit the learning experience and enable the Urdd to employ talented, local individuals. We we wish Lara, Rhys, Sion and Nathan every success in their studies."

To find out more about the Foundation Degree Sport Science (Outdoor Recreation) offered at Coleg Meirin-Dwyfor, please click here.

Lara Abbott from Lanelltud, Rhys Taylor-Clark from Harlech, Sion Lloyd-Morris from Penrhyndeudraeth, and Nathan Morris from Tywyn have recently started their training at the outdoor centre for two days a week, as part of an exciting new partnership between Coleg Meirion-Dwyfor and the Urdd.

The partnership aims to provide a great opportunity for students to combine their academic studies with practical skills training at Glan-llyn Outdoor Centre, gaining further outdoor qualifications and valuable work skills.

Sion Lloyd from Glan-llyn said: “What we would like to offer to those students who are really interested in the outdoors is the opportunity to work for two days a week, earning a salary and gaining experience at Gwersyll yr Urdd Glan-llyn as a natural extension to the degree course.

"By developing outdoor training and qualifications, students will gain valuable experiences as well as an opportunity to put their theoretical work into practice in a practical setting. Students will start as outdoor instructors at the centre.”

The students have also succeeded in receiving the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Incentive Scholarship to complete their assignments in Welsh. Sara Davies, Coleg Cymraeg Cenedlaethol branch officer, said: “This is great news that students are combining their academic studies with practical skills training at Glan-llyn."

One of the intrepid four, Lara Abbott, said: “I am happy to be studying locally at Coleg Meirion-Dwyfor and also to have the opportunity to gain further work skills with Glan-llyn at the same time.”

Another member of the group, Nathan Morris, added: “I am proud that I have progressed to a Level 4 course at the college and that I am gaining further outdoor qualifications and working with Glan-llyn. This will be a great help to me in the future."

Eifion Owen, Programme Area Manager at Coleg Meirion-Dwyfor, said: "We very much welcome this initiative as it allows Foundation Degree learners to obtain relevant employment in the college area. This will benefit the learning experience and enable the Urdd to employ talented, local individuals. We we wish Lara, Rhys, Sion and Nathan every success in their studies."

To find out more about the Foundation Degree Sport Science (Outdoor Recreation) offered at Coleg Meirin-Dwyfor, please click here.