Tachwedd

Myfyrwyr Celf CMD Dolgellau yn ymweld â Chaerdydd a Lerpwl

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Celf Estynedig Lefel 3 a 4 Celf a Dylunio a myfyrwyr Lefel 3 ar y cwrs Diploma Estynedig ar y cwrs Celf a Dylunio'r cyfle, am y tro cyntaf ers cychwyn y pandemig i fynd ar ymweliad addysgol.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn cael Blas o Gynhyrchu Proffesiynol ar Gyfer y Teledu

Bu myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau ym maes Celfyddydau Creadigol, Cyfryngau a Gwallt a Harddwch yng Ngholeg Menai yn gweithio ochr yn ochr gyda chriw teledu proffesiynol.

Dewch i wybod mwy

Cyn Fyfyriwr Graddedig o Goleg Llandrillo wedi ei Enwi fel Datblygwr Clwb wedi Buddsoddiad o Bwys gan URC

Mae cyn-fyfyriwr graddedig o Goleg Llandrillo ymysg yr ychydig dethol i gael eu penodi fel datblygwyr clybiau gan Undeb Rygbi Cymru (URC), wedi i'r corff llywodraethol ymrwymo i don newydd o fuddsoddiadau i helpu gwirfoddolwyr i hybu a maethu gêm genedlaethol Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celf CMD yn y ras am wobr genedlaethol

Mewn cydweithrediad â Chyngor Tref Cricieth, mae myfyrwyr celf ar ein campws ym Mhwllheli wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr genedlaethol Bywydau Creadigol.

Dewch i wybod mwy

Car Rali yn ymweld ag Adran Cerbydau Modur

Yn ddiweddar, treuliodd car rali proffesiynol ddiwrnod ar gampws Coleg Menai yn Llangefni.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Adeiladu a Pheirianneg yn cael blas ar lwyddiant Olympaidd

Cafodd myfyrwyr Adeiladu a Pheirianneg Coleg Llandrillo gyfle i brofi eu sgiliau yn erbyn cyd-fyfyrwyr yn y Cystadlaethau Olympaidd i Grefftwyr a'r Arddangosfa Grefftwyr a gynhaliwyd ar gampws y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Gwirfoddoli gyda Chymdeithas Alzheimer!

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr adrannau Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon Coleg Menai ati i gofrestru i fod 'Ffrindiau Dementia'.

Dewch i wybod mwy

Gweinidog yn agor Canolfan Gofal Anifeiliaid £3m yng Ngholeg Glynllifon

Mae Canolfan Gofal Anifeiliaid gwerth £3m yng Ngholeg Glynllifon wedi ei hagor yn swyddogol gan Lesley Griffiths AS, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol yn codi arian at Blant mewn Angen!

Dydd Gwener, 19 Tachwedd, aeth myfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Menai ati i drefnu a chymryd rhan mewn diwrnod codi arian at Blant mewn Angen.

Dewch i wybod mwy

Dathlu dros 50 mlynedd o wirfoddoli

Mae dau aelod o dîm Arlwyo a Lletygarwch Coleg Llandrillo yn dathlu dros 50 mlynedd o wirfoddoli rhyngddynt.

Dewch i wybod mwy

Taith gerdded o Bwllheli i Lanbedrog yn codi £600 i Blant mewn Angen

Mae myfyrwyr ar ein cwrs Gofal Plant ym Mhwllheli wedi cwblhau taith gerdded noddedig o’r Coleg i Lanbedrog er mwyn codi arian i Blant mewn Angen.

Dewch i wybod mwy

Cytundeb i gynorthwyo darparu gweithlu datgomisiynu niwclear o'r radd flaenaf

Heddiw llofnododd Grŵp Llandrillo Menai, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru a Magnox Ltd gytundeb a fydd yn hwyluso'r gwaith o ddatblygu gweithlu rhanbarthol medrus i barhau i ddatgomisiynu gorsafoedd niwclear a chyfrannu at ddatblygiadau yn y dyfodol.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr CMD yn ymweld a’r theatr am y tro cyntaf mewn 2 flynedd.

Aeth myfyrwyr o'r adrannau Drama a Saesneg am drip theatr yn ystod ein wythnos ddarllen cyn hanner tymor.

Dewch i wybod mwy

Taith Feiciau i Ibiza dros achos teilwng

Mae mab darlithydd yng Ngholeg Llandrillo yn trefnu taith feics aruthrol o hir o ogledd Cymru i Ibiza er cof am ei fam.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo'n sicrhau buddsoddiad o gronfa Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i sicrhau buddsoddiad gwerth £2.5 miliwn o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF).

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn cyhoeddi Strategaeth Hydrogen newydd

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i greu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Ynni Hydrogen fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i leihau carbon.

Dewch i wybod mwy

Caniatâd Cynllunio ar gyfer Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg ar Gampws Coleg Llandrillo yn Y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Cymru a Bangladesh yn Uno i Fynd i'r Afael gyda Newid Hinsawdd

Mae myfyrwyr iaith ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli wedi ymuno gyda myfyrwyr o Bangladesh i fynd i'r afael gyda phrosiect newydd a chyffrous ar newid hinsawdd.

Dewch i wybod mwy

Charlie’n Gapten ar y tîm E-gampau!

Mae myfyrwraig o'r adran Datblygu Gemau yn gapten ar dîm coleg sy'n cystadlu mewn cynghrair genedlaethol â'r nod o hyrwyddo un o'r campau mwyaf poblogaidd yn y byd!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celfyddydau mewn Partneriaeth â Gwerthwyr Tai sydd wedi ennill sawl gwobr

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio campws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos wedi dechrau gweithio ar gasgliad o ddyluniadau posteri pwrpasol a fydd yn cael eu harddangos mewn swyddfeydd gwerthwyr tai adnabyddus yng Ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy