Medi

Ystyria dy Camau Nesaf yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau!’

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau’, Hydref 3ydd - 7fed!Dewch i wybod mwy

Dau fyfyriwr yn derbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Erin Pennant Jones o Rydymain, Dolgellau a Cynwal ap Myrddin o Lwyndyrys, Pwllheli wedi derbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Lefel A Y Gyfraith yn cael llwyddiant ar gynllun LEDLET

Yn ddiweddar cafodd Lili Boyd Pickavance, sydd yn fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, gyfle i fynychu Ysgol Haf LEDLET (Lord Edmund Davies Legal Education Trust).

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Ffilm a Theledu yn Mynychu Dosbarth Meistr BBC

Cafodd myfyrwyr ar gampws Coleg Menai yn Llangefni yn ddiweddar y pleser o dderbyn dosbarth meistr dau ddiwrnod gan gomisiynwyr teledu BBC Cymru Wales

Dewch i wybod mwy

Prentisiaeth Tyrbinau Gwynt cyntaf y DU!

Mae prentis Trwsio Llafnau Tyrbinau Gwynt cyntaf y DU wedi dechrau ar ei hyfforddiant yn unig Ganolfan Hyfforddi Tyrbinau Gwynt Cymru, wedi ei lleoli ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

'Myfyrwyr Coleg Glynllifon - perfformiad nodedig'

Mae’n bleser gan staff a myfyrwyr Coleg Glynllifon rannu bod dysgwyr eleni, oedd wedi sefyll arholiadau wedi eu dyfranu’n allanol wedi cyflawni graddau sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy

Beicwyr y Coleg yn Goresgyn Tywydd Poeth a Stormydd i Gyrraedd Paris!

Mae dwsinau o staff Grŵp Llandrillo Menai - ynghyd â chyn-aelodau o staff a myfyrwyr - yn dathlu ar ôl cwblhau taith feicio 200 milltir o Lundain i Baris. Dros gyfnod o dri diwrnod, bu rhaid iddynt ymdrechu yn erbyn tywydd poeth iawn, stormydd a blinder difrifol... a'r cyfan er mwyn codi arian i elusennau.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr CMD Lefel A yn Cael Mynediad i Ysgol Wyddoniaeth Prifysgol Bangor

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Lefel A Seicoleg Coleg Meirion-Dwyfor fynediad i Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiad Prifysgol Bangor, ar ôl cwblhau wythnos o leoliad gwaith yno.

Dewch i wybod mwy

Cannoedd o Fyfyrwyr Newydd yn Profi Cyffro yng Nghrŵp Llandrillo Menai!

Ar ddechrau tymor newydd yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gwelwyd cannoedd o bobl ifanc yn cofrestru ar gyrsiau ar draws ei 12 campws. Mae llawer o'r cyrsiau eisoes yn llawn, ond yn ôl yr uwch reolwyr, mae ambell le ar ôl, felly mae'n dal yn bosibl dod o hyd i gwrs os cysylltwch â'ch coleg lleol.

Dewch i wybod mwy

Canlyniadau Rhagorol i Ddysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau Lefel A rhagorol.

Dewch i wybod mwy

Y Gwaith Adeiladu'n Dechrau ar Ganolfan Beirianneg gwerth £12m ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl

Mae'r gwaith o godi Canolfan Ragoriaeth newydd ym maes Peirianneg ar gampws Grŵp Llandrillo Menai ar Ffordd Cefndy yn y Rhyl wedi dechrau.

Dewch i wybod mwy
Tutor Wendy receiving her award.

Tiwtor Saesneg Coleg Meirion-Dwyfor yn ennill gwobr genedlaethol.

Mae Wendy Hinchey, sydd yn diwtor Lefel-A Saesneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli a Dolgellau wedi ennill gwobr genedlaethol gan Brifysgol De Cymru. Enillodd Wendy yn y categori ‘Cefnogi Dilyniant i Addysg Uwch’ mewn seremoni mawreddog ar gampws Treforest y brifysgol.

Dewch i wybod mwy

Dau o Raddedigion y Cwrs Plismona yng Ngholeg Llandrillo yn Dechrau Gyrfaoedd Newydd ar ôl Dychwelyd o'r UDA ac Awstralia!

Mae dau deithiwr brwd ar fin cadw eu pasbortau am y tro wrth iddynt ddechrau gyrfaoedd fel swyddogion yr heddlu, wedi iddynt raddio o'r cwrs gradd BSc cyntaf i'w gynnal mewn Plismona Proffesiynol yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy

Yr angen cynyddol am nyrsys yn sbarduno dwy yn ôl i fyd addysg.

Yn ystod 2021 penderfynodd Sioned Roberts o Borthmadog a Lois Thomas o Finffordd ddilyn cwrs Mynediad i Addysg Uwch gan fod galw cynyddol am nyrsys yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Ceisio Dianc!

Roedd bonllefau, conffeti'n tasgu a sesiwn dynnu lluniau'n wynebu timau o fyfyrwyr a lwyddodd yn ddiweddar i ddod yn rhydd o 'ystafell ddianc' i'r byd go iawn!

Dewch i wybod mwy