Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Coleg yn Serennu mewn Dwy gamp Cadair Olwyn

Yn ddiweddar daeth myfyriwr yn ei arddegau o Goleg Llandrillo sydd yn gwneud ei farc mewn dwy ddisgyblaeth chwaraeon cadair olwyn, yn fuddugol mewn cystadleuaeth dyblau tenis a daeth yn ail mewn achlysur senglau ... yn yr un twrnamaint, yr un diwrnod!

Rhagorodd Alexander Marshall-Wilson o Ddeganwy, sydd yn astudio ar y cwrs Lefel 3 Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y Coleg, yn nwy gystadleuaeth y Lawn Tennis Association (LTA), a gynhaliwyd yn y Bolton Arena yn Swydd Gaerhirfryn.

Ond nid tenis oedd ei gariad cyntaf. Dechreuodd Alex i ddechrau gymryd rhan mewn pêl fasged cadair olwyn yn 2014 drwy ei ffisiotherapydd a oedd mewn cyswllt gyda'r Swyddog Chwaraeon Anabledd ar gyfer Sir Conwy, Mark Richards. Mae Mark hefyd yn hyfforddwr Conwy Thunder - un o bedwar clwb pêl fasged cadair olwyn yng Ngogledd Cymru - a chynigiodd ystod o barachwaraeon i Alex roi cynnig arnynt. Yn y pen draw dewisodd bel fasged cadair olwyn.

Mae Alex wedi cynrychioli Cymru a Phrydain ar lefel iau, ac mae ganddo nawr rôl yn hyfforddi nôl yn Conwy Thunder. Wedi cael ei sefydlu yn 1956, pêl fasged cadair olwyn erbyn hyn yw'r gamp hygyrch fwyaf poblogaidd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Dwy flynedd yn ddiweddarach yn 2016, roedd Alex yn gwylio Wimbledon gyda gweddill ei deulu a sylwodd ar denis cadair olwyn am y tro cyntaf. Ond nid tan ar ôl twrnamaint Wimbledon 2021 y clywodd fod y Lawn Tennis Association yn cynnal diwrnodau blasu ar gyfer tenis cadair olwyn o gwmpas y DU. Mi archebodd le yn syth ar yr un agosaf, ym Mae Colwyn.

Wedi ennill nifer o sgiliau a phriodoleddau corfforol o'i flynyddoedd yn chwarae pêl fasged, roedd chwarae tenis yn "gymharol hawdd" iddo ddysgu. Ddim yn hir wedyn, ymunodd gyda rhaglen ddatblygu wedi ei theilwra a gosododd ei fryd ar gystadlu ar y llwyfan proffesiynol.

Mae Alex yn hyfforddi yn Institute of Sport Coleg Llandrillo pedwar neu bum diwrnod yr wythnos, yn dibynnu ar prun ai a oes ganddo unrhyw gystadlaethau/gemau cynghrair y penwythnos canlynol.

Dywedodd: "Rwyf wrth fy modd gyda chanlyniadau diweddar. Mae cael cefnogaeth gan hyfforddwyr cryfder a chyflyru'r coleg yn fy helpu i godi fy gêm a gwella fy mherfformiad hyd yn oed ymhellach drwy fod â'r potensial i fod yn fwy ffit nag unrhyw wrthwynebwr neu aelod arall o dîm. Mae'n fy helpu i barhau i'r lefel uchel honno o berfformiad am gyfnod hirach o amser.

"Fy nghyngor i fyfyrwyr yn ymuno â'r coleg eleni yw dewis cwrs rydych wir yn ei fwynhau, gweithio'n galed a chael hwyl. Bu fy nhiwtoriaid yn gyfrwng i fy helpu i ennill sgiliau newydd ac rwyf nawr yn edrych ymlaen at astudio Seicoleg Chwaraeon ym Mhrifysgol Worcester. Dwi hefyd wedi cyfarfod ffrindiau newydd sydd wir wedi fy helpu i ymgartrefu fel myfyriwr, ac nid yn unig myfyriwr gydag anabledd."

Ei nod o fewn tenis cadair olwyn yw chwarae rhai o'r chwaraewyr gorau yn y byd, cyrraedd y llwyfan proffesiynol o fewn y flwyddyn nesaf, ac o bosib cystadlu yn y pedair prif gystadleuaeth. O ran pêl fasged cadair olwyn, byddai hefyd yn hoffi cyrraedd statws proffesiynol a chynrychioli Prydain Fawr fel athletwr hŷn. Ei nod hir-dymor yr cyrraedd y gemau Paralympaidd ac ennill medal - "yn ddelfrydol Aur" - ond i gyrraedd y Gemau Paralympaidd yn y naill gamp neu'r llall yw ei darged.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Chwaraeon, neu lefydd yn un o'r academïau chwaraeon yng Ngrŵp Llandrillo Menai, ffoniwch dîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk

18-year-old Alexander Marshall-Wilson from Deganwy, who is studying on the Level 3 Sport (Coaching, Development and Fitness) course at the college’s Rhos-on-Sea campus, excelled in both of the Lawn Tennis Association (LTA) competitions, which were held at the Bolton Arena in Lancashire.

But tennis was not originally his first passion. Alex initially got into wheelchair basketball in 2014 through his physiotherapist who was in contact with the Disability Sport Officer for Conwy county, Mark Richards. Mark is also the coach of Conwy Thunder - one of only four wheelchair basketball clubs in North Wales – and provided Alex with a range of parasports to try out. He eventually chose wheelchair basketball.

Alex has represented both Wales and Great Britain at junior level, and now has a role coaching back at Conwy Thunder. After being founded in 1956, wheelchair basketball has grown to become the most popular accessible sport for wheelchair users.

Two years later in 2016, Alex was watching Wimbledon with the rest of his family and noticed wheelchair tennis for the first time. But, it wasn't until after the 2021 Wimbledon tournament that he heard about the Lawn Tennis Association having taster day events for wheelchair tennis around the UK. He immediately booked himself onto the nearest one, in Colwyn Bay.

Having acquired many skills and physical attributes from his years playing basketball, tennis was ‘relatively easy’ for him to pick up. Not long after, he joined a bespoke development programme and set his sights on competing on the professional stage.

Alex trains at Coleg Llandrillo’s Institute of Sport four or five days a week, dependant on whether he has any competitions/league matches the following weekend.

He said: “I am delighted with recent results. Having support from the college’s strength and conditioning coaches helps me to raise my game and improve my performance even further by having the potential to be fitter than any other opponent or teammate. It helps me to carry on that high level of performance for a longer period of time.

“My advice to students joining college this year is to pick a course that you really enjoy, work hard and have fun. My tutors have been instrumental in helping me to attain new skills and I am now looking forward to studying Sport Psychology at the University of Worcester. I have also met new friends who have really helped me to settle in as a student, and not just a student with a disability.”

His goals within wheelchair tennis are to play some of the best players in the world, reach the professional stage within the next year, and potentially compete at the four majors. Regarding wheelchair basketball, he would also like to reach professional status and represent GB as a senior athlete. His long-term goal is to reach the Paralympics and win a medal - “ideally Gold” - but to reach the Paralympics in either sport is his target.

For more information about any sports courses, or places in any of the college’s sporting

academies across Grŵp Llandrillo Menai, call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk