Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Chloe yn Annog Merched Ifanc i fod yn rhan o'r Diwydiant Crefftau!

Mae Prentis Lefel 2 mewn Gwaith Asiedydd yn braenaru'r tir i ragor o ferched ddilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladwaith a chrefftau.

Mae Chloe Bidwell, Prentis mewn Gwaith Asiedydd gyda chwmni Varcity Living, Bangor, a Choleg Menai, Bangor, yn annog myfyrwyr benywaidd eraill i ystyried gyrfa mewn maes crefft.

Mae Varcity Living yn berchen ar ac yn rheoli amrywiaeth o eiddo preswyl i fyfyrwyr yn ac o gwmpas Bangor. Mae dyletswyddau Chloe yn cynnwys atgyweirio a chynnal a chadw'r cyfleusterau yn yr eiddo preswyl, a sicrhau bod yr adeiladau eu hunain mewn cyflwr da. Mae gwaith Chloe yn cynnwys gosod ceginau, gwneud giatiau a phlaenio drysau. Mae'n mynychu campws Coleg Menai yn Llangefni unwaith yr wythnos, lle mae'n gweithio tuag at ennill ei chymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Asiedydd.

Dywedodd Chloe: "Mae'n well gen i wneud gwaith ymarferol yn hytrach na gwaith academaidd traddodiadol. Rydw i'n mwynhau gweithio fel Asiedydd gan fy mod yn gweld y pethau rydw i wedi'u gwneud ac yn cael ymdeimlad o foddhad gwirioneddol ar ôl gorffen tasg!"

"Fel arfer fi yw'r unig ddynes ar y safle - mae bod yr unig ferch yn gallu bod yn eithaf heriol weithiau gan mai fi yw'r lleiaf bob amser. Mae hyn yn medru creu rhwystrau yn y gwaith ond rydw i'n dod o hyd i ffyrdd o oresgyn y rhwystrau hyn a chwblhau'r dasg. Rydw i'n gyrru ymlaen yn dda efo'r dynion ar y safle - ac er gwaethaf bod mewn diwydiant lle mae'r mwyafrif yn ddynion, maen nhw bob amser yn gefnogol ac yn fy helpu i gyflawni fy nodau ym maes gwaith asiedydd."

"Buaswn yn annog unrhyw ferched sy'n ystyried y math yma o yrfa i fynd amdani. "Gallai meddwl am weithio mewn diwydiant sydd wedi arfer bod yn ddiwydiant i ddynion yn bennaf wneud i chi deimlo'n nerfus, ond mae cymaint o gymorth a chefnogaeth ar gael i ferched sydd am weithio yn y diwydiant adeiladu a chrefftau.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol Brentisiaethau sydd ar gael yng Nghrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.

Chloe Bidwell, a Joinery Apprentice with Varcity Living, Bangor, and Coleg Menai, Llangefni, is encouraging other young female students to consider a career in a trade.

Varcity Living manages and owns a variety of student properties in and around Bangor. Chloe’s duties include repairing and maintaining the facilities within the properties, and the condition of the properties themselves. Chloe also works on fitting kitchens, making gates and planing doors. Attending Coleg Menai’s campus in Llangefni once a week, she is working towards her Level 2 NVQ qualification in Joinery.

Chloe said, “I prefer working with my hands rather than traditional academic work. I really enjoy working as a Joiner as you get to see the things you have made and feel a real sense of achievement when a task is finished!”

“I’m usually always the only woman on site - being the only woman can sometimes be quite challenging as I am always the smallest, this sometimes can create obstacles in your work however I tend to find ways to defeat these obstacles and get the work done nonetheless. I get on well with the men on site - and despite it being a male dominated industry, they are always very supportive in trying to help me achieve my goals in joinery.”

“I’d encourage any girls who are considering this kind of career to go for it. It may be nerve racking thinking about working in a male-dominated industry, but there’s so much support available to women getting into the construction and trade industries.”

To find out more about studying an Apprenticeship with Grŵp Llandrillo Menai, click here.