Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Grŵp Colegol yn Darparu Podiau i Fyfyrwyr sydd Angen Llefydd Tawel

Mae Grŵp Llandrillo Menai ymhlith y grwpiau colegol cyntaf yng Nghymru i ddarparu podiau ar bob un o'i gampysau i fyfyrwyr er mwy iddynt ymneilltuo unrhyw bryd y cânt eu llethu a phan fyddant yn teimlo bod arnynt angen lle tawel.

Roedd staff o'r adrannau Cymorth Dysgu wedi dechrau sylwi yng nghynlluniau cymorth myfyrwyr (yr adran adborth gan fyfyrwyr) bod nifer gynyddol o ddysgwyr yn dweud bod arnynt angen lle tawel i ymneilltuo iddo, ac roedd y staff yn awyddus i ymateb i anghenion yr unigolion hyn.

Yn swyddogol, gall unrhyw fyfyriwr ddefnyddio'r podiau, ond yn bennaf, maent i fyfyrwyr sydd ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig neu fyfyrwyr sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol. Mae'r podiau gwyrdd a llwyd yn cynnwys dwy neu bedair sedd ac fe'u hariannwyd gan grant Lles a roddwyd gan Lywodraeth Cymru yn sgil Covid-19.

Eu diben yw darparu llefydd tawel a distaw i ddysgwyr. Anogir dysgwyr i wneud dim ond eistedd ac ymlacio - mae'n bosibl bod eu mentoriaid wedi dysgu technegau ymdawelu i rai. Yn ogystal, gall y podiau fod yn llefydd preifat ar gyfer sesiynau un-i-un gyda dysgwyr. Ar y cyfan, maent yn yr ardaloedd cymorth dysgu, ond ar rai campysau maent yn y llyfrgelloedd a'r adrannau gwasanaeth i ddysgwyr.

Dywedodd Elin Jones, un o fentoriaid awtistiaeth y coleg: “Mae'r podiau yma'n syniad mor syml, ac mi fyddan nhw'n llesol iawn i'r myfyrwyr. Mae gwybod bod ganddynt lefydd diogel i fynd iddynt pan fydd pethau'n mynd yn ormod, pan fyddant yn teimlo dan bwysau, neu pan fydd arnynt angen pum munud ar eu pen eu hunain, yn gysur mawr i'n dysgwyr. Mi allan' nhw fyd i eistedd yn y podiau, sy'n cau allan y pethau sy'n eu cynhyrfu, heb orfod siarad nag edrych ar neb.

"Mae rhai myfyrwyr yn dueddol o fynd i guddio pan na fyddan' nhw eisiau wynebu rhywbeth. Bydd y llefydd yma'n hafan iddyn nhw a bydd yn haws i ni ddod o hyd iddynt nhw er mwyn cael gair tawel efo nhw ynglŷn â beth sy'n achosi'r straen neu'r pryder."

www.gllm.ac.uk