Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynyddu’r cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw gweledigaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac un o’r ffyrdd i gyflawni hyn yw drwy gyfrwng yr Ysgoloriaethau.

Un ohonynt yw’r Ysgoloriaethau Cymhelliant, lle rhoddir £1,500 dros gyfnod o dair blynedd (£500 y flwyddyn), i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf, sy’n astudio o leiaf 33% neu 40 credyd o’u cwrs Addysg Uwch, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Eleni, mae’r cyfnod ymgeisio rhwng 1 Mawrth a 30 Mehefin, ac yna i nifer cyfyngedig rhwng Medi a Hydref 2022.

Un o flaenoriaethau Grŵp Llandrillo Menai yw cynyddu nifer y cyrsiau Addysg Uwch sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Erbyn hyn, mae pedwar o gyrsiau Addysg Uwch y Grŵp yn gymwys am yr Ysgoloriaeth, sef:

  • Gradd Sylfaen Rheolaeth Busnes (FdA) Coleg Meirion - Dwyfor, Dolgellau.
  • Gradd Sylfaen Iechyd a Gofal Cymdeithasol (FdA) Coleg Meirion Dwyfor - Dolgellau.
  • FDSC Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym Maes Chwaraeon) - Coleg Llandrillo
  • ● Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym Maes Chwaraeon) Coleg Meirion - Dwyfor, Dolgellau

Mae’r ffenestr ymgeisio yn agor 1 Mawrth 2022 am hanner dydd. Ewch amdani!

Ysgoloriaeth Cymhelliant (colegcymraeg.ac.uk).

I ddarganfod os yw eich cwrs chi yn gymwys, mae’r chwilotydd cyrsiau yma.

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer y cyrsiau sy’n gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant yn y Grŵp yn ystod yr wythnosau nesaf! Cadwch lygad am fwy o newyddion cyffrous!

Y newyddion da arall yw fod modd i fyfyrwyr, o ba bynnag flwyddyn, gael bwrsari mewnol Grŵp Llandrillo Menai os ydyn nhw’n astudio 33% neu 40 credyd o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Bwrsari gwerth £300 y flwyddyn wrth gwblhau gwaith llafar, ysgrifenedig neu drafodaeth â’r tiwtor, yn Gymraeg. Cysylltwch â’ch tiwtor personol am ragor o wybodaeth, gan fod y ffurflen gais yn syml.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Ysgoloriaethau eraill sydd ar gael gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol neu gymorth i lenwi’r ffurflen gais, cysylltwch â’r Swyddogion Cangen ar colegcymraeg@gllm.ac.uk

One of these is the Incentive Scholarships, where first year students, who study at least 33% or 40 credits of their Higher Education course through the medium of Welsh, are awarded £1,500 over a three year period (£ 500 per year).

This year, the application period is between 1 March and 30 June, then a limited number between September and October 2022.

One of Grŵp Llandrillo Menai's priorities is to increase the number of Higher Education courses available through the medium of Welsh.

Four of the Group's Higher Education courses are eligible for the Scholarship,which are:

  • Foundation Degree in Business Management (FdA) Coleg Meirion - Dwyfor, Dolgellau.
  • Health and Social Care (FdA) Foundation Degree

Coleg Meirion - Dwyfor, Dolgellau.

  • FDSC Sports Science (Sports Coaching) - Coleg Llandrillo
  • Sports Science (Sports Coaching) Coleg Meirion - Dwyfor, Dolgellau

The window to apply opens 1 March 2022 at midday. Go for it!

Incentive Scholarship

To find out if your course is eligible for the scholarship, click the course finder here.

We hope to increase the number of Grŵp’s courses worthy of the Incentive Scholarship in the next few weeks! Look out for more exciting news!

The other good news is that students, of whatever year, can receive Grŵp LLandrillo Menai's internal bursary if they study 33% or 40 credits of their course through the medium of Welsh. A bursary worth £300 per year, for completing oral work, writing work or discussions with a lecturer in Welsh. Contact your personal tutor for more information, as the application form is simple.

For more information on the other Scholarships available from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol or assistance to complete the application form, please contact the Branch Officers on colegcymraeg@gllm.ac.uk