Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles

Heddiw (7 Mawrth), mae Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr er mwyn sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o bob agwedd ar fywyd coleg

Heddiw (7 Mawrth), mae Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr er mwyn sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o bob agwedd ar fywyd coleg

Mae'r strategaeth yn adeiladu ar y gwasanaethau lles sydd gan y Grŵp yn barod, a gafodd eu graddio'n 'ardderchog' gan Estyn. Fe'i datblygwyd mewn partneriaeth â chynrychiolwyr yr undebau, staff a myfyrwyr ar draws campysau'r coleg.

Mae grwpiau llywio staff a dysgwyr wedi cael eu sefydlu er mwyn helpu i ddelifro'r Strategaeth. Gan ddefnyddio adborth o sawl ffynhonnell, yn cynnwys arolygon staff a dysgwyr, mae'r grwpiau llywio wedi datblygu cynlluniau gweithredu a fydd yn atgyfnerthu cynlluniau lles presennol y Grŵp.

Bydd cynrychiolwyr o'r undebau staff Unison, NEU, UCU ac UCAC, ynghyd ag Undeb y Myfyrwyr,

yn gweithio'n agos gyda'r Grŵp er mwyn sicrhau bod camau effeithiol yn cael eu cymryd i wella pob agwedd ar les. Byddant hefyd yn chwarae rhan yn y grwpiau llywio er mwyn cyflawni a monitro llwyddiant.

Nod y Strategaeth Lles yw hyrwyddo amgylchedd a phrofiadau dysgu iach mewn modd holistaidd ar draws y Grŵp trwy roi lles dysgwyr a staff wrth graidd polisïau, gweithdrefnau a gwasanaethau.

Mae nifer o brosiectau llwyddiannus wedi'u sefydlu eisoes, yn cynnwys Hwb Lles GLLM a lansiwyd y llynedd, y rhaglen Llysgenhadon Actif, ymgyrch Urddas Mislif, cwnsela wyneb-yn-wyneb ac o bell, cefnogaeth mentoriaid, Calendr Lles GLLM a nifer o adnoddau a gwasanaethau eraill sydd ar gael i bob myfyriwr ac aelod o staff.

Meddai James Nelson, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Academaidd Grŵp Llandrillo Menai: "Rydym yn lansio ein Strategaeth Lles newydd mewn cyfnod lle mae lles meddyliol, corfforol, emosiynol a chymdeithasol yn bwysicach nag erioed o ganlyniad i bandemig Covid-19.

"Mae gennym brofiad helaeth o ddarparu cefnogaeth o'r radd flaenaf i unigolion. Trwy ddelifro'r Strategaeth hon, byddwn yn atgyfnerthu'r cyfleoedd a'r gefnogaeth sydd ar gael fel y gall ein staff a'n dysgwyr ddatblygu gwytnwch, mesurau hunan-ofal, a chyflawni eu potensial."

Ychwanegodd: "Rydym yn ymroddedig i greu amgylchedd gweithio a dysgu iach lle gall pawb yn ein cymuned ffynnu. I wneud hynny, rydym yn cydnabod ei bod yn hollbwysig gweithio ar draws y sefydliad er mwyn sicrhau'r gefnogaeth orau bosibl o ran iechyd a lles i staff a dysgwyr.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda dysgwyr, staff a'r gymuned ehangach i sicrhau ein bod yn cefnogi iechyd a lles ym mhopeth a wnawn."


The strategy builds upon the Grŵp's extensive wellbeing support and services, rated as 'excellent' by Estyn, and was developed in close partnership with union representatives, staff and students across college campuses.

New staff and learner steering groups have been established to help deliver the Strategy. Using feedback from a range of sources such as the Learner 'I’m OK' survey and staff surveys, the steering groups have developed action plans that will build upon the existing wellbeing initiatives across the Grŵp.

Representatives from staff unions Unison, NEU, UCU and UCAC, as well as the Grŵp’s FE and HE Student Union, will be working in close partnership with the Grŵp to ensure that the views of staff and learners are heard, and that effective actions are taken to improve all aspects of wellbeing. They will also be part of the steering groups making things happen and monitoring success.

The Wellbeing Strategy is aimed at holistically promoting a healthy learning and environment across the Grŵp by putting learner and staff wellbeing at the heart of policies, procedures and services.

There are many successful initiatives already in place, including the GLLM Lles/Wellbeing Hwb launched last year, the Active Ambassadors programme, Period Dignity campaign, face-to-face and virtual counselling and mentor support, the GLLM Wellbeing Calendar as well as a variety of other tools, resources and services which are available to all staff and students.

James Nelson, Executive Director for Academic Services at Grŵp Llandrillo Menai said: "The launch of our new Wellbeing Strategy comes at a time when mental, physical, emotional and social wellbeing is more important than ever as a result of the Covid-19 pandemic.

"We have established a track record of providing excellent personalised support. Through the delivery of this Strategy, we will further enhance opportunities and support to enable our staff and learners to strengthen their resilience and self-care, reach their full potential and achieve positive wellbeing."

He added: "We're committed to creating a healthy learning and working environment where every member of our community can thrive. In doing so, we recognise that an organisational wide approach to delivering exceptional health and wellbeing support for all staff and learners is paramount.

"We will continue to work closely with our learners, staff and the wider community to ensure that supporting positive health and wellbeing is integral to everything we do."