Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr yn Cymryd Rhan mewn Digwyddiad Adeiladu-Tîm y Llynges Frenhinol

Mynychodd myfyrwyr o adran Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Llandrillo ddiwrnod adeiladu-tim gyda chynrychiolwyr o'r Llynges Frenhinol, lle cymerasant ran mewn ystod o ymarferion ymarferol a rhai wedi eu lleoli yn yr ystafell ddosbarth.

Nod y digwyddiad oedd dangos i fyfyrwyr mai cyfathrebu ardderchog yw'r gonglfaen ar gyfer rheoli ac effeithlonrwydd cyffredinol mewn unrhyw sefyllfa.

Bu'n rhaid i'r myfyrwyr Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Amddiffynnol weithio fel tîm, gan drafod, cyfathrebu a blaenoriaethu yn rheolaidd, er mwyn cwblhau'r heriau yn llwyddiannus. Gall y sgiliau trosglwyddadwy a ddysgwyd ar y diwrnod gael eu cymhwyso i unrhyw swydd neu yrfa.

Mae'r cwrs Gwasanaethau Amddiffynnol yn archwilio amrywiol agweddau o'r gwasanaethau cyhoeddus lifrog, gan herio gallu corfforol a meddyliol, ac wedi ei gynllunio i baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y lluoedd arfog, heddlu, gwasanaeth ambiwlans, gwasanaeth tan, gwasanaeth carchar a sefydliadau eraill cysylltiedig â'r gymuned a'r gwasanaeth argyfwng.

Siaradodd yr ymwelwyr â champws Llandrillo-yn-rhos ynglŷn â'r ystod o rolau gweithredol o fewn y Llynges Frenhinol, a hefyd y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael.

Rhoesant ddau sesiwn ymarferol yn cynnwys ymarferion adeiladu-tîm a senarios arweinyddiaeth, a oedd yn herio pob dysgwr.

Un o'r sefyllfaoedd oedd "tro ar sgis", lle roedd timau o bedwar myfyriwr - a oedd ar yr un set o sgis - yn gorfod dibynnu ar eu harweinwyr unigol i ddefnyddio ei sgiliau arweinyddiaeth ef neu hi ei hun mewn ymgais i arwain y grwp i fuddugoliaeth.

Dywedodd Ian Marshall, cydlynydd cwrs Gwasanaethau Amddiffynnol Lefel 3: "Cafodd y dysgwyr a'r staff ddiwrnod ardderchog gyda thîm y Llynges Frenhinol. Diddanwyd y myfyrwyr gyda sawl sefyllfa o arweinyddiaeth a gwaith tîm ymarferol a fydd yn trosglwyddo i'w modiwlau gwaith tîm ac arweinyddiaeth. Rhoddodd Andy ac Edmund olwg realistig i'r myfyrwyr o’r hyn mae'r Llynges Frenhinol ynglŷn ag ef, drwy storïau bywyd go-iawn a chyflwyniadau wedi eu saernio yn dda iawn. "

Roedd yr adborth a gafwyd ar y diwrnod yn gadarnhaol iawn: "Roedd yn addysgiadol iawn ac yn hwyl hefyd", "diddorol iawn ac yn rhoi mewnwelediad", "pynciau diddorol" ac "roedd llawer i'w ddysgu o'r sesiynau".

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Llandrillo, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

The aim of the event was to demonstrate to students how excellent communication is the cornerstone for the management and overall effectiveness of any situation.

The Level 3 Extended Diploma in Protective Services students had to work as a team, regularly discussing, communicating and prioritising, in order to successfully complete the challenges. The transferable skills learnt on the day can be applied to any job or career.

The Protective Services course explores various aspects of the uniformed public services, challenging physical and mental ability, and is designed to prepare for employment in the armed forces, police, ambulance service, fire service, prison service and other community and emergency service-related organisations.

The visitors to the Rhos-on-Sea campus spoke about the range of operational roles within the Royal Navy, and also the career opportunities available.

They delivered two practical sessions consisting of team-building exercises and leadership scenarios, which challenged every learner.

One of the scenarios was a 'ski walk', where teams of four students - who were on the same set of skis - had to rely on their individual leaders to use his or her own leadership skills in an attempt to lead the group to victory.

Ian Marshall, Level 3 Protective Services course coordinator, said: "The learners and staff had an excellent day with the Royal Navy team. Students were kept entertained with several practical leadership and teamwork scenarios which will transfer to their teamwork and leadership modules. Andy and Edmund provided the students with a realistic view of what the Royal Navy is really about, through real-life stories and very well-constructed presentations.”

Student feedback on the day was extremely positive: “It was very educational and fun too”, “very interesting and insightful”, “interesting topics”, and “there was a lot to take away from the sessions”.

For more information on Public Services courses at Coleg Llandrillo, contact the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk