Mawrth

Myfyriwr Adeiladwaith yn cipio Cystadleuaeth Sgiliau Merched HIP Genedlaethol

Mae Tiffany Baker, sy’n astudio ‘Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu - Plymio a Gwresogi’ ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau, newydd gael ei henwi’n Enillydd Sgiliau Merched HIP ar gyfer 2023.

Dewch i wybod mwy

Gwaith Gwerth £20 Miliwn yn Dechrau ar Drawsnewid Tŷ Menai

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi penodi cwmni Read Construction o ogledd Cymru i wneud y gwaith ar gampws newydd Coleg Menai ym Mangor. Parc Menai, Bangor fydd lleoliad y campws newydd ac anelir at ei gael yn barod i fyfyrwyr erbyn Medi 2024.

Dewch i wybod mwy

Arddangosfa Ffotograffiaeth yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ddiweddar bu myfyrwyr FdA Ffotograffiaeth yn arddangos eu gwaith yn adeilad Coed Pella Cyngor Sir Conwy, mewn partneriaeth ag Oriel Colwyn.

Dewch i wybod mwy

Prentisiaid Tyrbinau Gwynt Yn Dathlu Blwyddyn Gyntaf Lwyddiannus

Cyflwynwyd tystysgrifau i ddeuddeg o dechnegwyr tyrbinau gwynt RWE yn ddiweddar. Llwyddodd pob un i gwblhau blwyddyn gyntaf eu hyfforddiant yn yr unig Ganolfan Hyfforddi ym maes Tyrbinau Gwynt yng Nghymru, sydd wedi'i lleoli ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Coleg yn cael eu gwobrwyo am Ofal a Chymorth i Ddysgwyr

Dathlwyd gwaith eithriadol Grŵp Llandrillo Menai a’i ymrwymiad i gefnogi lles ei ddysgwyr, gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM).

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch yn cipio gwobr Myfyriwr Cenedlaethol y Flwyddyn

Mae Kelly Osbourne, sydd newydd gwbwlhau’r cwrs Mynediad i Addysg Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, wedi ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn gan Agored Cymru.

Dewch i wybod mwy

Yr Academi Ddigidol Werdd yn cyflymu busnes Hufen Iâ tuag at ddyfodol Sero Net

Mae’r Academi Ddigidol Werdd, prosiect sy’n cefnogi busnesau Gogledd Cymru i leihau eu heffaith amgylcheddol, trwy ddadansoddi eu hôl troed carbon ac annog datgarboneiddio a digideiddio wedi cefnogi mwy na 50 o gwmnïau hyd yn hyn.

Dewch i wybod mwy

Tiffany yn curo Cystadleuaeth Sgiliau Adeiladu Ranbarthol

Daeth Tiffany Baker, sy’n astudio Plymwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, i’r brig yn rowndiau rhanbarthol Cystadleuaeth Genedlaethol Sgiliau Merched HIP yn gynharach y mis hwn, a gynhaliwyd yng Ngholeg Efrog.

Dewch i wybod mwy

Chloe'n Profi Llwyddiant yn y Diwydiant Adeiladu

Prentis sydd ar ail flwyddyn ei chwrs Gwaith Saer yng Ngholeg Menai yw Chloe Bidwell ac mae'n gwneud popeth yn ei gallu i brofi bod merched yn gallu llwyddo yn y diwydiant.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn cael ei chydnabod fel Llysgennad STEM Rhyngwladol

Mae Kathryn Whittey, sydd yn gyn fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, wedi ei dewis fel un o lysgenhadon rhyngwladol Homeward Bound.

Dewch i wybod mwy

Mona Lifting yn buddsoddi mewn solar wrth i’r cwmni anelu tuag at Sero Net

Ymwelodd yr aelod seneddol dros Ynys Môn Virginia Crosbie â phencadlys Mona Lifting yn Llangefni ddydd Gwener, ynghyd â thîm y prosiect o Academi Ddigidol Werdd Busnes@LlandrilloMenai i ddysgu mwy am fuddsoddiad newydd £50,000 y cwmni mewn pŵer solar Ffotofoltäig (PV).

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn Ennill 33 Medal Argraffiadol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dyfarnwyd medalau o 20 categori gwahanol i 33 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ddoe (9 Mawrth).

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr celf o Wcráin yn dathlu diwylliant gweledol ei gwlad

Mae myfyriwr Celf a Dylunio ar safle Dolgellau wedi creu cyfres o luniau trawiadol sydd yn dathlu celf werinol a thraddodiadol y wlad.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Ysgubol i Fyfyrwyr Lletygarwch mewn Cystadleuaeth Goginio Genedlaethol

⁠Wythnos diwethaf, enillodd myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Llandrillo dros 20 o fedalau ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru a gynhaliwyd ar gampws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Iaith Gymraeg Grŵp Llandrillo Menai

Cafwyd seremoni wobrwyo yn ddiweddar i ddathlu a chydnabod gwaith aelodau staff ledled Grŵp Llandrillo Menai am eu gwaith a’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Helpu i Lunio Strategaeth Lles

Yn gynharach yr wythnos yma (Dydd Mawrth, Chwefror 28), daeth dros wyth deg o gynrychiolwyr dosbarth o Goleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor ynghyd, i gymryd rhan yn y gynhadledd Addysg Bellach wyneb yn wyneb gyntaf ers dros dair blynedd.

Dewch i wybod mwy

Cyn fyfyriwr yn cyrraedd rownd derfynol Cân i Gymru.

Daw Dafydd Dabson yn wreiddiol o Benllyn, ac erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd. Mae o wedi bod yn cyfansoddi cerddoriaeth ers iddo fod yn yr ysgol ac wedi bod mewn sawl band.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Coleg yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae staff a myfyrwyr ar draws Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn brysur yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi heddiw (Mawrth 1af).

Dewch i wybod mwy